Ugovor o doživotnom izdržavanju-Napomene

Ugovor je regulisan odredbama čl. Napomene : Ugovorom o doživotnom izdržavanju se obavezuje jedno lice – davalac izdržavanja, da drugo lice – primaoca izdržavanja izdržava do kraja života s tim da mu primalac izdržavanja za uzvrat ustupi svoju imovinu (stan, kuću, poljoprivredno gazdinstvo i dr.) ali pod uslovom da će ta imovina postati vlasništvo davaoca […]

Bračni/predbračni ugovor o imovinskim odnosima

Napomene: Bračne odnose uređuju sami bračni drugovi, nemojte zaboraviti i povremeno se podsetite na tekst Duška Radovića. Međusobni imovinski odnosi bračnih drugova regulisani su odredbama Porodičnog zakona, čl. 168-191; Ugovor koji je prezentiran se može zaključiti i kao predbračni ugovor s tim što pojedine odredbe treba prilagoditi; Predbračni ugovor se zaključuje pred javnim beležnikom ali […]

Ugovor o raspodeli imovine za života

Vidi – izvod iz Zakona o nasleđivanju, čl. 182-193 Napomene: Ugovor je punovažan samo ako su se sa ustupanjem i raspodelom saglasili svi ustupiočevi potomci koji će po zakonu biti pozvani da ga naslede a ako neki potomak nije dao saglasnost za ustupanje i raspodelu imovine, može je dati naknadno. Ugovor je punovažan i ako potomak koji […]

Duško Radović

Pošto ste se lepo, dobrovoljno i jednoglasno dogovorili da živite u bračnoj zajednici, jer ste svesno i odgovorno zaključili da će vam tako biti i lepše i bolje, mi vam nećemo, kao što je uobičajeno čitati članove Zakona o braku i porodičnim odnosima.  Brak se uređuje zakonom samo onda kad ne može drukčije. Zbog toga ne dozvolite da vam […]

Predlog za sporazumni razvod braka (sa decom)

OSNOVNI SUD __________ _________ ul. __ br. __         PREDLAGAČI: 1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___ 2.  __ (devojačko __) iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___   PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA   u 3 primerka, sa više priloga Predlagači, __ rođen __ godine i __ […]

Predlog za sporazumni razvod braka (bez dece)

OSNOVNI SUD __________ _________ ul. __ br. __         PREDLAGAČI: 1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___ 2.  __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___   PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA   u 3 primeraka, sa jednim prilogom Predlagači, __ rođen __ godine i __ rođena __ […]

Tužba za razvod braka

OSNOVNI SUD U _______________ Tužilac : _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____ Tuženi/a : _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____ Radi: razvoda braka Vrednost spora: ___ dinara TUŽBA ZA RAZVOD BRAKA Tužilac i tužena/i su zaključili brak dana _________ godine u ___________ pred matičarem opštine __. Dokaz : Izvod iz matične knjige venčanih […]

Tužba za izdržavanje maloletnog deteta

OSNOVNI SUD __ ________________ ul. __ br. __   TUŽILAC : Maloletni __ iz __, ul. __ br. __ zastupan po svm zakonskom zastupniku, majci __ iz __ ul. __ br. __ TUŽENI:    __ iz __, ul. __ br. __, zaposlen u __, __, ul. __ br. __   TUŽBA Osnov spora : izdržavanje […]

Tužba za vršenje roditeljskog prava

OSNOVNI SUD U __   TUŽILJA:     1. __ iz __, ul. __ br. __, JMBG ___ 2. Maloletni/a __ iz __, ul. __ br. __, JMBG __, koju zastupa njen zakonski zastupnik, majka __ iz __, ul. __ br. __ TUŽENI:          __ iz __, ul. __ br. __ JMBG […]

Sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine stečene u braku

1. Sporazum o razvodu braka – vidi Predlog za sporazumni razvod braka (sa decom)  2. Sporazum o vršenju roditeljskog prava – vidi čl. 40 Porodičnog zakona 3. Sporazum o deobi zajedničke imovine – vidi čl. 177-185 Porodičnog zakona Napomene uz sporazum o deobi zajedničke imovine: Sporazum se može zaključiti u toku trajanja braka ili posle njegovog prestanka, Sporazum mora […]