Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja Sl.glasnik RS br. 55/2015 Uvodne odredbe Ovom odlukom bliže se uređuju način zaštite prava i interesa osiguranika, ugovarača osiguranja, korisnika osiguranja i trećih oštećenih lica (u daljem tekstu: korisnik usluge osiguranja), kao i način posredovanja u rešavanju odštetnih zahteva, podnošenja prigovora korisnika usluge osiguranja i […]

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo Sl. glasnik RS br. 44/2007, 65/2008, 36/2009, 32/2010, 50/2010, 75/2013, 110/2013, 113/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način i postupak, kao i vrste oboljenja, stanja ili povreda za koje se može odobriti lečenje u inostranstvu. Član 2 Osiguranom […]

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Sl. glasnik RS br. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem zdravstvene zaštite, organizacija zdravstvene službe, društvena briga za zdravlje stanovništva, opšti interes u zdravstvenoj zaštiti, prava i obaveze pacijenata, zdravstvena zaštita stranaca, osnivanje Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova […]

Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti

Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti Sl.glasnik RS br. 8/2015   I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti učesnika u medicinskim postupcima prevencije i dijagnostikovanja genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti, u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i dostojanstva, a […]

Instrukcija o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, lekove i naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite dece do 18 godina života, trudnica i porodilja do 12 meseci posle rođenja živog deteta

Instrukcija o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, lekove i naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite dece do 18 godina života, trudnica i porodilja do 12 meseci posle rođenja živog deteta „Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013 – dalje: Zakon) koji je donela […]

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu dece do 18 godina života, trudnica i porodilja do 12 meseci posle rođenja živog deteta bez obzira na osnov po kome su zdravstveno osigurani i bez obzira što im zdravstvena knjižica nije overena

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu dece do 18 godina života, trudnica i porodilja do 12 meseci posle rođenja živog deteta bez obzira na osnov po kome su zdravstveno osigurani i bez obzira što im zdravstvena knjižica nije overena „Zakonom o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013 […]

Instrukcija o primeni Zakona o zdravstvenom osiguranja

Instrukcija o primeni Zakona o zdravstvenom osiguranja (čl. 17, 22, 21, 24, 33, 50, 51, 73, 89, 129, 135, 142, 151) „Povodom više dopisa upućenih ovom ministarstvu, a u vezi zahteva Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, za tumačenje odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju, shodno članu 234. stav 1. tačka 3), ministar izdaje INSTRUKCIJU Da li […]

Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima Sl. glasnik RS br. 11/2006, 25/2013, 63/2013, 99/2013, 118/2013, 65/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i indikacije za sprovođenje imunizacije, kao i način vođenja evidencija o izvršenoj imunizaciji, i način zaštite lekovima. Za imunizaciju i zaštitu lekovima (u daljem tekstu: hemioprofilaksu) […]

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Zakon o zdravstvenom osiguranju Sl. glasnik RS br. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012,119/2012, 99/2014   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih i drugih građana, obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem, organizacija i finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i druga pitanja od značaja za sistem zdravstvenog osiguranja. Član […]

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima Sl. glasnik RS br. 30/2010 , 107/2012 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak izdavanja dozvole za stavljanje leka u promet, odnosno upis lekova u registre koje vodi Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, proizvodnja i promet lekova i medicinskih sredstava i nadzor […]