Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Sl.glasnik RS br. 86/2015   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se oblici stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, prioritetne oblasti za stručno usavršavanje, programi i način organizovanja stalnog stručnog usavršavanja i druga pitanja od značaja za razvoj sistema stručnog usavršavanja. Član […]

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju Sl.glasnik RS br. 82/2015 Predmet Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se način, postupak i kriterijumi ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih predmeta i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje učenika i odraslih u srednjem obrazovanju i vaspitanju (u daljem tekstu: učenik). Svrha i principi ocenjivanja […]

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Sl.glasnik RS br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 (autentično tumačenje), 68/2015   I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se osnove sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, i to: principi, ciljevi i standardi obrazovanja i vaspitanja, način i uslovi za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja […]

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Sl.glasnik RS br. 18/2010 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se u skladu sa Ustavom, zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zakon), […]

Pravilnik o bližim uslovima za organizovanje oblika rada sa decom i obavljanje pojedinih poslova i usluga iz delatnosti predškolske ustanove

Pravilnik o bližim uslovima za organizovanje oblika rada sa decom i obavljanje pojedinih poslova i usluga iz delatnosti predškolske ustanove Sl.glasnik RS br. 34/95 Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi za organizovanje celodnevnih, poludnevnih, minimalnih, skraćenih, povremenih, petodnevnih i drugih različitih oblika rada sa decom kao i za obavljanje pojedinih poslova i usluga […]

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Sl.glasnik RS br. 55/2013 I UVODNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se osnovno obrazovanje i vaspitanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja. Osnovno obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se u skladu sa Ustavom, zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zakon), […]

Zakon o osnovnoj školi

Zakon o osnovnoj školi Sl. glasnik RS br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94, 22/2002, 62/2003 ,64/2003, 101/2005,  72/2009  I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se delatnost osnovne škole i osnovne muzičke i baletske škole (u daljem tekstu: škola). Osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče se u školi ostvarivanjem nastavnog plana i programa u trajanju […]

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja Sl.glasnik RS br. 36/2015, 72/2015 I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i standardi za finansiranje (u daljem tekstu: cena usluga) ustanova koje obavljaju delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja – osnovnih škola (u daljem tekstu: škola). Član […]

Pravilnik o bližim uslovima organizovanja celodnevne nastave i produženog boravka

Pravilnik o bližim uslovima organizovanja celodnevne nastave i produženog boravka Sl.glasnik RS br. 77/2014 Predmet Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi za organizovanje celodnevne nastave i produženog boravka i to: organizacija obrazovno-vaspitnog rada, vreme ostvarivanja, način ostvarivanja, mesto ostvarivanja i uslovi i postupak za formiranje grupa i odeljenja produženog boravka i celodnevne […]

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2014/2015 godinu

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2014/2015 godinu Sl.glasnik RS – Prosvetni glasnik br. 3/2014 Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se kalendar za ostvarivanje obaveznih oblika obrazovno-vaspitnog rada (teorijska nastava, praktična nastava i vežbe) u gimnaziji, umetničkoj i stručnoj školi, za školsku 2014/2015. godinu. Član 2 Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada, utvrđeni […]