Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru Sl.glasnik RS br. 68/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom utvrđuje se način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i obim i rokovi smanjenja broja zaposlenih (u daljem tekstu: racionalizacija) do dostizanja utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih. Javni sektor, u smislu […]

Zakon o radu

Zakon o radu Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1 Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju se ovim zakonom i posebnim zakonom, u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju se i kolektivnim ugovorom i […]

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Sl. glasnik RS br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje. Član 2 Ovim zakonom uređuje se obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Ovim zakonom uređuje se […]

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Sl. glasnik RS br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015, 112/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, […]

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

NAPOMENA : Najvažnije izmene se odnose na osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade koja je prema novom propisu plata odnosno zarada koja je isplaćena nezaposlenom  u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je prestalo osiguranje (ranije je bilo u poslednjih 6 meseci). Za detaljniju informaciju pročitajte član 69. i 70. ovog Zakona. Zakon o […]

NOVČANA NAKNADA ZA VREME NEZAPOSLENOSTI – Izvod iz Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Izvod iz Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti Sl.glasnik RS br. 36/2009, 88/2010 2. Pravo na novčanu naknadu Član 66 Obavezno osigurano lice ima pravo na novčanu naknadu ako je bilo osigurano najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem iz stava 1. ovog člana smatra se i […]

Izvod iz Zakona o radu – OSNOVNE ODREDBE

Izvod iz Zakona o radu – OSNOVNE ODREDBE Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1 Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju se ovim zakonom i posebnim zakonom, u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog […]

Izvod iz Zakona o radu – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Izvod iz Zakona o radu – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013m 75/2014   II ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa Član 24 Radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima, utvrđene […]

Izvod iz Zakona o radu – RADNO VREME

Izvod iz Zakona o radu – RADNO VREME Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   V RADNO VREME 1. Pojam radnog vremena Član 50 Radno vreme je vremenski period u kome je zaposleni dužan, odnosno raspoloživ da obavlja poslove prema nalozima poslodavca, na mestu gde se poslovi obavljaju, u skladu sa zakonom. […]

Izvod iz Zakona o radu – ODMORI I ODSUSTVA

Izvod iz Zakona o radu – ODMORI I ODSUSTVA Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   VI ODMORI I ODSUSTVA 1. Odmor u toku dnevnog rada Član 64 Zaposleni koji radi najmanje šest časova dnevno ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od najmanje 30 minuta. Zaposleni koji radi […]