Sadrži propise o porezu na dobit pravnih lica

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Otvori novu PDP prijavu – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica Sl.glasnik RS br. 30/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica koju podnosi poreski obveznik (u daljem […]

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o porezu na dobit pravnih lica Sl. glasnik RS br. 25/2001, 80/2002, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015   Deo prvi PORESKI OBVEZNIK Vrste poreskih obveznika Član 1 Poreski obveznik poreza na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: poreski obveznik) je privredno društvo, odnosno preduzeće, […]

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica Sl. glasnik RS br. 20/2014, 41/2015 Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj poreskog bilansa uključujući i način izuzimanja prihoda po osnovu dividendi i udela u dobiti od drugog rezidentnog obveznika iz poreske osnovice, način […]

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica Sl.glasnik RS br. 60/2014, 41/2015, 53/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreskog bilansa za druga pravna lica koja ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (u daljem tekstu: nedobitne organizacije) iz člana 1. stav […]

Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene

Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene Sl.glasnik RS br. 20/2014 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način na koji poreski obveznici – preduzetnici, koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva, u poreskom bilansu iskazuju transferne cene i cene transakcija utvrđene po principu „van dohvata ruke“. […]

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ Sl.glasnik RS br. 23/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke“, za 2014. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica. Član 2 Kamatne stope iz člana […]

Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe Sl.glasnik RS 116/2004, 99/2010 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije stalnih sredstava za poreske svrhe. Član 2 Stalna sredstva koja podležu amortizaciji razvrstavaju se po grupama i stopama amortizacije utvrđenim […]

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu van dohvata ruke primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu van dohvata ruke primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima Sl.glasnik RS br. 61/2013, 8/2014   Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama, izbor i način primene metode po principu „van dohvata ruke“ kod utvrđivanja cene transakcija […]

Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod

Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod Sl.glasnik RS br. 9/2002 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se u smislu člana 15 stav 3 Zakona o porezu na dobit preduzeća („Službeni glasnik RS“, broj 25/2001) smatra ulaganjem u oblasti kulture koje se priznaje kao rashod u iznosu najviše do […]

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom ili drugim poklonima manje vrednosti

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom ili drugim poklonima manje vrednosti Sl.glasnik RS br. 118/2012 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se smatra: uzimanjem dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za […]