Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak građana prilikom isplate zarada i plaćanja doprinosa

Na novčanu naknadu po osnovu zabrane konkurencije u slučaju prestanka radnog odnosa ne obračunavaju se i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Na novčanu naknadu po osnovu zabrane konkurencije u slučaju prestanka radnog odnosa ne obračunavaju se i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje „Sa stanovišta oporezivanja prihoda koje ostvare fizička lica ukazujemo da saglasno odredbama člana 1. stav 1. i člana 2. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, […]

Dnevnice za službeni put u inostranstvo – obračun poreza i doprinosa

Pročitaj i tekst Uredbe : https://www.overa.rs/uredba-o-naknadi-troskova-i-otpremnini-drzavnih-sluzbenika-i-namestenika.html ************************************************ Koje naknade isplaćene zaposlenima imaju tretman troškova koji nisu u vezi sa poslovnom aktivnošću „Sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica, pod zaradom u smislu Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 […]

Kada nastupa apsolutna zastarelost prava na naplatu neplaćenih doprinosa za PIO

Kada nastupa apsolutna zastarelost prava na naplatu neplaćenih doprinosa za PIO „Prema sadržini predstavke se može videti, da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio dug na ime neuplaćenih iznosa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za period dok ste bili vlasnik samostalne radnje. Istovremeno, rešenjem je priznato pravo na penziju, u kojem […]

Pogodnosti u obliku zarade koje poslodavac daje zaposlenima u obliku “jačanja timskog duha” su oporeziva

Pogodnosti u obliku zarade koje poslodavac daje zaposlenima u obliku “jačanja timskog duha” su oporeziva „Kada poslodavac na teret sopstvenih sredstava zaposlenima obezbeđuje učestvovanje u aktivnostima koje za cilj imaju jačanje timskog duha (tzv. team building), takvo primanje predstavlja činjenje pogodnosti zaposlenima koje podleže oporezivanju porezom na dohodak građana na zaradu i plaćanju doprinosa za […]

Zaposleni koji radi kod kuće i koristi sopstvena sredstva za rad – poreski tretman i tretman plaćanja doprinosa na naknade tih i drugih troškova

Zaposleni koji radi kod kuće i koristi sopstvena sredstva za rad – poreski tretman i tretman plaćanja doprinosa na naknade tih i drugih troškova „1. Primanja koja po osnovu naknade za korišćenje i upotrebu sredstava za rad – sopstvena sredstva zaposlenog, kao i po osnovu naknade drugih troškova rada, ostvari zaposleni od poslodavca sa kojim […]

Obaveza isplate uvećanih troškova prevoza usled promenjenog mesta stanovanja zaposlenog

Obaveza isplate uvećanih troškova prevoza usled promenjenog mesta stanovanja zaposlenog „Članom 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), definisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za dolazak i odlazak sa […]

Plaćanje doprinosa za direktora lica koje je zaposleno u Republici Češkoj a državljanin je treće države

Plaćanje doprinosa za direktora lica koje je zaposleno u Republici Češkoj a državljanin je treće države   „Povodom pitanja u vezi obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za državljanina Kraljevine Belgije koji je zaposlen u Republici Češkoj i koji je istovremeno zaključio ugovor o pravima i obavezama direktora sa privrednim društvom u Republici Srbiji, […]

Prihod nastavnika po osnovu izvođenja ekskurzije i oporezivanje tog prihoda

Prihod nastavnika po osnovu izvođenja ekskurzije i oporezivanje tog prihoda   „Pravilnikom o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/2009) u delu koji se odnosi na izvođenje ekskurzija, propisano je da pravo na dnevnice ostvaruju: nastavnik – odeljenski starešina, stručni vođa puta, a […]

Godišnji porez na dohodak građana za 2013 godinu

Godišnji porez na dohodak građana za 2013 godinu   „1. Godišnji porez na dohodak građana Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog […]

Da li se na naknadu troškova prevoza lica koja obavljaju privremene i povremene poslove plaćaju doprinosi

Da li se na naknadu troškova prevoza lica koja obavljaju privremene i povremene poslove plaćaju doprinosi „Povodom pitanja, u delu koji se odnosi na pitanje u vezi plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na naknadu troškova prevoza za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, dajemo sledeće mišljenje: Prema odredbi člana 11. stav 1. tačka […]