Odluka o određivanju lica odgovornog za kontrolu verodostojnosti računovodstvenih isprava

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011…5/2015) a u vezi sa članom 9. Zakona o računovodstvu (Sl.glasnik RS br. 62/2013) direktor privrednog društva „__“ d.o.o. dana __ 201_. godine donosi

 

O D L U K U

o određivanju lica odgovornog za kontrolu verodostojnosti računovodstvenih isprava

 

Član 1.

Određuje se zaposleni / zaposlena ___ koji će biti odgovorno lice za kontrolu verodostojnosti računovostvenih isprava u skladu sa propisima i ovom Odlukom.

Član 2.

Svaki zaposleni koji primi svaku ispravu je dužan da ispravu preda odgovornom licu za kontrolu verodostojnosti odmah po njenom prijemu.

Svaki zaposleni koji ima ovlašćenje da izdaje isprave društva je dužan da ispravu preda odgovornom licu za kontrolu verodostojnosti odmah po njenom izdavanju.

Član 3.

Odgovorno lice će vršiti kontrolu verodostojnosti svake isprave koju izdaje ili koju prima privredno društvo a koja se daje na računovodstveno knjiženje.

Utvrđivanje verodostojnosti isprave podrazumeva proveru :

  1. zakonske ispravnosti,
  2. potpunosti isprave a naročito kod PDV računa (u ispravi moraju biti sadržani svi elementi),
  3. istinitosti u smislu da je poslovna promena stvarno i nastala,
  4. računske tačnosti.

Član 4.

Odgovorno lice će u svaku računovodstvenu ispravu za koju utvrdi da je verodostojna upisati naznaku “Isprava je verodostojna” (alternativa: staviti pečat sa sadržinom “Isprava je verodostojna”) i verodostojnost isprave overiti svojim potpisom.

Nakon izvršene kontrole odgovorno lice daje verodostojnu ispravu računovodstvu na knjiženje.

Član 5.

Kontrolu računovodstvenih isprava ne mogu da vrše lica koja su zadužena materijalnim stvarima (vrednostima) na koje se isprave odnose.

Član 6.

Odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam( dana od dana donošenja.

 

Primio/la odgovorno lice

_________________________

Ime i prezime

Direktor

m.p.                ___________________

Ime i prezime

 

Servis računara online zakazivanje