Mesto prometa usluge davanja softverske licence kada strano lice nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište

Mesto prometa usluge davanja softverske licence kada strano lice nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište „Kada strano lice, tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište (dalje: strano lice), povezanom pravnom licu sa sedištem u Republici Srbiji daje na korišćenje softver (softverske licence) sa pravom na […]

Kako se određuje mesto prometa usluge kada strano lice dostavlja domaćem licu software i softverske licence

Kako se određuje mesto prometa usluge kada strano lice dostavlja domaćem licu software i softverske licence „Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši […]

Kako se određuje mesto prometa usluga – informacione tehnologije, korporativnih usluga i grafičkog dizajna

Kako se određuje mesto prometa usluga – informacione tehnologije, korporativnih usluga i grafičkog dizajna „Sa aspekta Zakona o porezu pa dodatu vrednost Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br.84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje […]

PDV na promet usluga posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine

PDV na promet usluga posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u […]