brojanje novca

Kada zastareva pravo na refundaciju PDV prilikom kupovine prvog stana

Servis računara online zakazivanje

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Sl. glasnik RS br. 80/2002, 84/2002 … 105/2014

Zastarelost prava na povraćaj i refakciju odnosno refundaciju, poreza i sporednih poreskih davanja

Član 114a

Pravo poreskog obveznika na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče.

Zastarelost prava na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je poreski obveznik stekao pravo na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja.

*******************************

Kada se cena stana sa PDV plaća na rate, pravo na refundaciju PDV, kupac prvog stana može da ostvari kada ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti bude isplaćena prodavcu

„Odredbom člana 56a stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan (dalje: kupac prvog stana).

Prema odredbi stava 2. člana 56a Zakona, kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana, pod sledećim uslovima:

 1. da od 1.7.2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;
 2. da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu.

Pravo na refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m2, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu iz stava 2. tačka 1) ovog člana (član 56a stav 3. Zakona).

Odredbom stava 4. člana 56a Zakona propisano je, da ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju u skladu sa stavom 3. ovog člana ima pravo na refundaciju PDV, pravo na refundaciju PDV može da ostvari do iznosa koji odgovara površini stana iz stava 3. ovog člana.

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, u smislu stava 3. člana 56a Zakona, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana (član 56a stav 5. Zakon).

Prema odredbi člana 56a stav 6. Zakona, pravo na refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana nema:

 1. kupac stana koji je ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana;
 2. član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog stana ostvario refundaciju PDV, u slučaju kada taj član porodičnog domaćinstva kupuje stan;
 3. kupac stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu;
 4. član porodičnog domaćinstva kupca stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, a za koga je ostvareno to poresko oslobođenje.

Nadležni poreski organ, po sprovedenom postupku, donosi rešenje o refundaciji PDV kupcu prvog stana i vodi evidenciju o kupcima prvog stana i članovima porodičnih domaćinstava kupaca prvog stana za koje su kupci prvog stana ostvarili refundaciju PDV, kao i o iznosu ostvarene refundacije PDV (član 56a st. 7. i 8. Zakona).

Odredbom člana 10a stav 1. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS“, br. 107/2004, 65/2005 i 63/2007 – dalje: Pravilnik) propisano je, da kupac prvog stana iz člana 56a Zakona ostvaruje refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu.

Prema odredbi stava 2. istog člana Pravilnika, stanovima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se stambeni objekti, ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, kao i vlasnički udeli na tim dobrima (dalje: stan).

Saglasno članu 10a stav 3. Pravilnika, nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave koja je nadležna za prijem evidencione prijave obveznika PDV – prodavca stana u skladu sa Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 94/2004 i 108/2005).

Odredbom stava 4. člana 10a Pravilnika, zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Saglasno odredbi stava 5. istog člana Pravilnika, uz zahtev iz stava 1. ovog člana, dostavlja se:

 1. izvod iz matične knjige rođenih;
 2. uverenje o državljanstvu;
 3. dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);
 4. overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;
 5. račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV;
 6. dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena;
 7. overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

Prema odredbi stava 6. člana 10a Pravilnika, ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV i po osnovu člana, odnosno članova njegovog porodičnog domaćinstva, pored dokumenata iz stava 5. ovog člana, dostavlja i:

 1. dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u skladu sa članom 56a stav 5. Zakona (npr. izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih i dr.);
 2. dokaz o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu).

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan iz stava 5. tačka 7) ovog člana daje se na Obrascu IKPS PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (član 10a stav 7. Pravilnika).

Nadležni poreski organ iz stava 3. ovog člana, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV (član 10a stav 8. Pravilnika).

Saglasno navedenom, kada kupac stana plaća prodavcu stana ugovorenu cenu stana sa PDV na rate, pravo na refundaciju PDV, kao kupac prvog stana, a uz ispunjenje ostalih uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom, može da ostvari kada ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti bude isplaćena prodavcu.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-1391/2007-04 od 08.10.2007. godine

 

Servis računara online zakazivanje