Sadrži mišljenja Ministarstva o porezu na dohodak na prihode od kapitala

Porez na prihod koji fizičko lice ostvari izdavanjem sopstvene nepokretnosti pravnom licu

Porez na prihod koji fizičko lice ostvari izdavanjem sopstvene nepokretnosti pravnom licu „Odredbom člana 61. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 […]

Poreski tretman zakupa nepokretnosti bez naknade i ulaganja u tu nepokretnost – zakupac pravno lice, zakupodavac fizičko lice

Poreski tretman zakupa nepokretnosti bez naknade i ulaganja u tu nepokretnost – zakupac pravno lice, zakupodavac fizičko lice   „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 […]

Oporezivanje prihoda fizičkog lica po osnovu pretrpljene štete usled prolaza kroz nepokretnost u njegovom vlasništvu

Oporezivanje prihoda fizičkog lica po osnovu pretrpljene štete usled prolaza kroz nepokretnost u njegovom vlasništvu   „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 (ispr.), 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana, u […]

Poreska osnovica na prihod od kapitala koji u nenovčanom obliku ostvari osnivač privrednog društva

Poreska osnovica na prihod od kapitala koji u nenovčanom obliku ostvari osnivač privrednog društva   „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak […]

Oporezivanje prihoda od zakupa nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi

Oporezivanje prihoda od zakupa nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi   „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, na […]