Ugovor o zakupu stana

Servis računara online zakazivanje

Napomene :

  1. Vidi Zakon o obligacionim odnosima, čl. 567-599
  2. Ugovor o zakupu prestaje :
    • sporazumno,
    • ugovor zaključen na neodređeno vreme – otkazom jedne od ugovornih strana u ugovorenom otkaznom roku a ako dužina otkaznog roka nije određena ugovorom ili zakonom ili mesnim običajima, iznosi 8 dana, s tim da otkaz ne može biti dat u nevreme,
    • ugovor zaključen na određeno vreme – prestaje protekom vremena za koje je zaključen ili otkazom jedne od ugovornih strana ukoliko druga ugovorna strana ne izvršava svoje obaveze. Treba posebno napomenuti da ako zakupac želi da pre isteka roka zakupa prestane da koristi poslovni prostor, zakupodavac ima pravo da traži isplatu zakupnine do kraja ugovorenog roka zakupa.

 

UGOVOR O ZAKUPU STANA

Koji zaključuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane :

Zakupodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

Zakupac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

Član 1

Zakupodavac izdaje Zakupcu na korišćenje u zakup svoj stan koji se nalazi u __, ulica __ broj __, na __ spratu, stan broj __ koji je po strukturi __, u površini od __ m2.

Zakupac će stan i stvari koristiti samo sa svojim članovima domaćinstva i nema pravo da drugome izdaje stan ili deo stana u podzakup.

Zakupodavac izdaje Zakupcu stan iz namešten sa svim stvarima pokućstva i koje će se posebno popisati a ovaj spisak stvari koje se daju Zakupcu na korišćenje je sastavni deo ovog Ugovora.

Zakupodavac izdaje Zakupcu stan koji je prazan od lica i stvari.

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da se stan izdaje u zakup u viđenom stanju i popravke (krečenje i drugo) Zakupac može izvršiti o svom trošku.

Zakupac će stan i stvari koje se nalaze u njemu koristiti sa pažnjom dobrog domaćina, čuvajući stan i stvari od oštećenja ili uništenja.

Ukoliko u toku trajanja zakupa dođe do oštećenja ili uništenja imovine Zakupodavca, Zakupac se obavezuje da Zakupodavcu odmah, bez odlaganja naknadi svu nastalu štetu.

Član 3.

Zakupac će stan koristiti sa pažnjom dobrog domaćina, čuvajući ga od oštećenja ili uništenja i dužan je da o svom trošku izvrši sve popravke iznenadnih kvarova na svim instalacijama (električnim, vodovodnim, odnosno kanalizacionoj mreži) kao i da sprovodi mere zaštite objekta i snosi sve štetne posledice ukoliko do njih dođe u toku korišćenja.

Zakupodavac se obavezuje da za vreme trajanja zakupa omogući Zakupcu nesmetano korišćenje zakupljenog stana i obavezuje se da ga u tome neće uznemiraviti iz bilo kog razloga a u suprotnom snosi sve štetne posldice koje iz takvog njegovog ponašanja proisteknu.

Član 4.

Zakupac nema pravo da stan koji je predmet ovog Ugovora daje trećim licima u podzakup bez izričite saglasnosti Zakupodavca.

Zakupodavac ima pravo da, uz prethodnu najavu Zakupcu, uđe u stan radi kontrole korišćenja stana i stvari u njemu.

Član 5.

Zakupac se obavezuje da Zakupodavcu za korišćenje stana iz člana 1. ovog Ugovora plaća zakupninu u mesečnom iznosu od __ EUR koja se isplaćuje u dinarskoj protivvednosti po __ kursu NBS na dan isplate.

Zakupnina se plaća najkasnije do _-og u mesecu za naredni mesec.

Alternativa : Zakupac se obavezuje da Zakupodavcu plati unapred iznos od __ dinara / EUR (i slovima __) koji iznos pokriva cenu zakupa za __ meseci počev od __ godine pa zaključno sa __ godine.

U iznosu zakupnine nisu uračunati troškovi korišćenja vode, električne energije, telefona, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i svi drugi troškovi koji su u vezi sa korišćenjem stana i njih snosi Zakupac koji će račune o plaćenim troškovima redovno predavati Zakupodavcu.

Zakupac na dan zaključenja ovog Ugovora daje Zakupodavcu depozit u iznosu od ______ EUR koji će biti vraćen pod uslovom da Zakupac do dana prestanka zakupa isplati sve račune, vrati prostor u prvobitno stanje i pod uslovom da na stanu i pripadajućoj opremi nema oštećenja.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da se ovaj Ugovor zaključuje na neodređeno vreme počev od __ godine.

Otkazni rok iznosi 30 dana i daje se preporučenom poštom.

Alternativa : Ugovorne strane su saglasne da se ovaj Ugovor zaključuje na određeno vreme u trajanju od __ (__) meseci počev od __ godine pa zaključno sa __ godine.

Ugovorne strane se mogu dogovoriti da se zakup stana produži o čemu će se zaključiti novi Ugovor.

Nakon prestanka ovog Ugovora Zakupac je dužan da izmiri sve obaveze koje su nastale za vreme trajanja zakupa kao i da se iseli sa svim licima i stvarima koje je eventualno uneo u stan.

Član 7.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima a u slučaju spora nadležan je sud u __.

Član 8.

Ugovorne strane su poučene o važnosti ovog Ugovora i potvrđuju da im je ovaj Ugovor pročitan, da ga slobodnom voljom prihvataju i saglasno tome potpisuju.

Ugovor je sačinjen u 6 (šesti) istovetnih primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primerka a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Zakupac Zakupodavac
__________________________ __________________________

 

Servis računara online zakazivanje