DNEVNICE – Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika – INODNEVNICE

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika Sl. glasnik RS br. 98/2007, 84/2014, 84/2015   I UVODNA ODREDBA Sadržina uredbe Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi pod kojima državni službenici i nameštenici ostvaruju pravo na naknadu troškova koji nastaju u vezi s njihovim radom u državnom organu, način naknade i visina […]

Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije Sl. glasnik RS br. 123/2007, 30/2010, 115/2014, 112/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se ostvarivanje prava građana na novčanu naknadu po osnovu prodaje akcija ili udela (u daljem tekstu: novčana naknada) evidentiranih u Privatizacionom registru […]

Zakon o privatizaciji

Zakon o privatizaciji Sl.glasnik RS br. 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak promene vlasništva društvenog i javnog kapitala i imovine. Definicije Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1. Privatizacija, u smislu ovog zakona, je promena vlasništva kapitala i imovine pravnih […]

Zakon o stečaju

Zakon o stečaju Sl. glasnik RS br. 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE   1. Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pokretanja i sprovođenja stečaja nad pravnim licima. Stečaj se, u smislu ovog zakona, sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom. Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca prodajom celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno […]

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Sl. glasnik RS br. 99/2011   I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se postupak registracije, evidentiranja i objavljivanja podataka i dokumenata koji su, u skladu sa posebnim zakonom, predmet registracije, evidencije i objavljivanja u registrima i evidencijama koje vodi Agencija za privredne […]

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU („Sl. glasnik RS“, br. 6/2012) I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim pravilnikom se uređuje sadržina Registra privrednih subjekta (u daljem tekstu Registar) i dokumentacija potrebna za upis podataka u Registar. Subjekti registracije Član 2 Registar se vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza […]

Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju privrednih društava

Vidi članak : http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Do-naplate-duga-najbolje-bez-suda.sr.html Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju privrednih društava Sl.glasnik RS br. 36/2011 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava (u daljem tekstu: finansijsko restrukturiranje) u Republici Srbiji koje se sprovodi najkasnije pre pokretanja stečajnog postupka u skladu sa zakonom kojim […]

Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre

Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre Sl.glasnik RS br. 112/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se uspostavljanje, sadržina, osnovi upisa i način vođenja Centralne evidencije privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) kod kojih je, […]

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije Sl.glasnik RS br. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013, 59/2013 Član 1 Ovom uredbom bliže se propisuje postupak i način promena koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala, metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije (u daljem tekstu: restrukturiranje) odnosno prodaju […]

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima Sl.glasnik RS br. 45/2006, 108/2007, 126/2007, 60/2008 I UVODNE ODREDBE Sadržina uredbe Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju način i uslovi izmirivanja obaveza pravnih lica koja su započela postupak privatizacije, kao i pravnih lica koja se restrukturiraju u postupku privatizacije, prema bankama i […]