Ugovor o subagenturi u turizmu

UGOVOR O SUBAGENTURI U TURIZMU Zaključen i potpisan u __ dana __ godine između: „___“ d.o.o. sa sedištem u __ br. __ PIB __ Licenca OTP __ od __ koga zastupa direktor __(u daljem tekstu Organizator) „___“ d.o.o. sa sedištem u __ br. __ PIB __ Licenca OTP __ od __ koga zastupa direktor __(u […]

Ugovor o izradi nameštaja

Ugovor o prodaji br. _____   Zaključen dana __ 201_. u __ između : KUPAC             :  ________ iz ________ ul. ____________ JMBG __ lk.br. __ MUP __ PRODAVAC : „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ matični broj __ račun __ kod __   Član 1. […]

Ugovor o prodaji na daljinu-elektronska prodaja

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU Zaključen dana __________ godine u _______________ između: ____ iz ____, ul. ____, br. __, matični broj ___, PIB ___ koje zastupa __ (u daljem tekstu  Prodavac) ____ iz _____, ul. ____, br. __, matični broj ___, PIB ___ koje zastupa __ (u daljem tekstu  Kupac)   Član 1. Ovim ugovorom […]

Ugovor o izradi reklamnih natpisa

U  G  O  V  O  R O IZVOĐENJU RADOVA NA POSLOVNOM OBJEKTU  Zaključen dana __godine u __ između: „__“ d.o.o. __, ul. __ br. __ mat.br. __ PIB __ koje  zastupa __ ( u daljem tekstu:Naručilac)  i „__“ d.o.o. __, ul. __ br. __ mat.br. __ PIB __ koje  zastupa __ ( u daljem tekstu:Izvođač)  i   […]

Ugovor o uvozu robe

UGOVOR  O  UVOZU  ROBE Zaključen dana __.__.20_ godine između: “__” d.o.o. iz __ koje zastupa __, direktor (u daljem tekstu “Korisnik”) “__” d.o.o. iz __ koje zastupa __, direktor (u daljem tekstu “Uvoznik”) Član 1 Ugovorne strane saglasno konstatuju da su zaključile Ugovor o franšizingu kojim su regulisale međusobne odnose koji nastaju poosnovu prava Korisnika […]

Ugovor o poslovnoj saradnji u vršenju poslova tehničkog pregleda građevinskih objekata

Ugovor o poslovnoj saradnji u vršenju poslova tehničkog pregleda građevinskih objekata Zaključen dana __ u __ između ugovornih strana : „__“ D.o.o. iz __, ul. __ br. __ mat. broj __, PIB __, račun__ koje zastupa direktor __ (u daljem tekstu „Naručilac“) „__“ D.o.o. iz __, ul. __ br. __ mat. broj __, PIB __, […]

Ugovor o pružanju usluga reklamnog konsaltinga

Ugovor o pružanju usluga reklamnog konsaltinga  Zaključen dana __.__.201_. godine, između: Privrednog društva __, sa sedištem u __, poreski broj : __ koje zastupa _____(u daljem tekstu: “Primalac”) Privrednog društva„__ “ d.o.o. iz __,ul. __ br. __ matični broj __, PIB __, koje zastupa __ direktor (u daljem tekstu:  “Izvršilac”)  Član 1. Ugovorne strane ovim […]