Ugovor o posredovanju

Servis računara online zakazivanje

Vidi – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima, čl. 813-826

UGOVOR O POSREDOVANJU

Zaključen dana __ u __ između:

  1. KOMITENT : ___ d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa _
  2. POSREDNIK : ___ d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa _

 

Član 1.

Ovim Ugovorom Komitent poverava Posredniku poslove posredovanja u prodaji njegove robe.

Posrednik će dovoditi Komitenta u vezu sa svojim poslovnim partnerima radi zaključenja ugovora o __________________.

Poslove posredovanja u prodaji robe Posrednik će vršiti na način koji mu odredi Komitent a u skladu sa važećim propisima.

Posrednik ima pravo da u ime i za račun Komitenta zaključuje sa kupcima ugovore o prodaji robe po cenama i uslovima koje mu bude odredio Komitent.

Clan 2.

Posrednik se obavezuje da poslove iz člana 1. ovog Ugovora obavljati permanentno za sve vreme trajanja ovog Ugovora.

Posrednik se obavezuje da nalog iz člana 1. ovog Ugovora izvrši sa pažnjom dobrog privrednika.

Član 3.

Komitent se obavezuje da Posredniku isplati naime naknade:

  • iznos od ___ % prodajne vrednosti robe naime posredničke provizije za poslove posredovanja,
  • iznos od ___ % prodajne vrednosti robe za zaključene ugovore o prodaji koje je Posrednik direktno zaključio sa kupcem.

Komitent će isplatiti posredničku proviziju odmah po ispostavljanju profakture Posrednika.

Član 4.

Ovaj Ugovor je zaključen u __ (__) istovetna primerka, po __ za svaku ugovornu stranu.

POSREDNIK KOMITENT

___________________ ____________________

 

Servis računara online zakazivanje