Ugovor o kupoprodaji mašine

Servis računara online zakazivanje

VidiZakon o obligacionim odnosima, čl.454-551

UGOVOR O KUPOPRODAJI MAŠINE

Zaključen dana __.__.__. godine u ___ između ugovornih strana :

 1. Prodavac : “___” d.o.o. iz ___, ul. ___ br. __, PIB __ mat.broj __ koga zastupa ___
 2. Kupac : “___” d.o.o. iz ___, ul. ___ br. __, PIB __ mat.broj __ koga zastupa ___

Predmet ugovora

Član 1.

Prodavac prodaje i isporučuje, a Kupac kupuje i plaća mašinu za __ marke ______ čiji je proizvođač _____________ sa karakteristikama datim u prospektu sa kojima je Kupac upoznat pre zaključivanja ovog Ugovora.

Rok isporuke mašine je __ dana od dana uplate prve rate.

Prodavac je dužan da obezbedi ovlašćeno lice za montažu mašine, da obuči radnike Kupca za rad na mašini kao i da Kupcu preda pismeno upustvo za rad i rukovanje mašinom na srpskom jeziku.

Preuzimanje mašine izvršiće se od strane ovlašćenog lica Kupca a o prijemu će biti sastavljen Zapisnik. Prilikom preuzimanja Kupac je dužan da obezbedi sve potrebne tehničke i druge uslove za funkcionisanje mašine i bezbedan rad.

Član 2.

Kupoprodajna cena za mašinu iz člana 1. ovog Ugovora, na paritetu fco ________, iznosi ____________ dinara prema cenama iz Cenovnika važećeg na dan zaključivanja ovog Ugovora a što predstavlja ___ EUR prema srednjem kursu NBS na dan zaključenje ovog Ugovora. U iznosu kupoprodajne cene nije uračunat PDV.

Ugovorne strane su saglasne da se kupoprodajna cena plaća u ratama te je Kupac potpisom ovog Ugovora saglasan da se dinarska cena mašine iz Cenovnika može promeniti u skladu sa promenom uslova na tržištu kao i tržišnog deviznog kursa s tim što pravo određivanja nove cene pripada isključivo Prodavcu i Kupac je sa ovim saglasan. Promene cena se odnose isključivo na iznos kupoprodajne cene koji nije plaćen.

Kupoprodajnu cenu Kupac će platiti dinarski u 3 (tri) jednake rate koje dospevaju:

 1. Prvu ratu u iznosu od _____ dinara (i slovima _____) što predstavlja __% (__ procenata) od iznosa kupoprodajne cene najdalje u roku od __ kalendarskih dana od dana potpisivanja ovog Ugovora,
 2. Drugu ratu Kupac će platiti u procentu od __ % (__ posto) od cene mašine koja je važeća na dan dostavljanja profakture najkasnije do ______  godine,
 3. Treću ratu Kupac će platiti u procentu od __ % (__ posto) od cene mašine koja je važeća na dan dostavljanja profakture najkasnije do ______ godine,

Prodavac obaveštava Kupca o iznosu rate koju Kupac treba da plati tako što mu dostavlja profakturu sa iznosom rate i rokom plaćanja.

Kao obezbeđenje plaćanja kupoprodajne cene, Kupac je dužan da pre isporuke predmeta kupoprodaje preda Prodavcu __ (___) blanko menica avaliranih od poslovne banke (bez upisivanja iznosa i datuma dospeća).

U slučaju zakašnjenja Kupca sa isplatom bilo koje rate duže od 15 kalendarskih dana, ugovorne strane saglasno konstatuju da Prodavac ima zbog tog Kupčevog zakašnjenja štetu te da stoga ima pravo da je naknadi po svom slobodnom izboru na sledeći način:

 1. Da održi ovaj Ugovor na snazi i da Kupcu ostavi naknadni primerni rok od 8 (osam) dana za izvršenje plaćanja zaostale rate. Ukoliko Kupac ni u ovom naknadnom primernom roku ne izvrši plaćanje, Prodavac stiče pravo da raskine ovaj Ugovor krivicom i na štetu Kupca i pravo na naknadu štete koja se sastoji u pravu da zadrži sve dotada primljene novčane iznose. U slučaju raskida ovog Ugovora Kupac je dužan da Prodavcu izvrši povraćaj mašine iz člana 1 ovog Ugovora u roku od 3 (tri) dana od dana prijema Prodavčevog pismenog obaveštenja o raskidu i zahteva za povraćaj ili
 2. Da održi ovaj Ugovor na snazi i da preda organizaciji za platni promet na naplatu menice koje je izdao Kupac i to po __(__) menice za isplatu svake mesečne rate valorizovane na način iz člana __ ovog Ugovora. Ukoliko se iznosi potraživanja koji su ispisani u menicima a valorizovani na način predviđen ovimUgovorom, nakon predaje ne naplate zbog privremene nesolventnosti Kupca ili iz bilo kog drugog razloga, već se naplate kasnije a u tom roku se promeni cena mašine, Prodavac stiče pravo na iznos razlike koju će Kupac platiti na dan dospeća sledeće rate ili će za taj iznos Prodavac aktivirati na naplatu jedan ili više primljenih akceptnih naloga.

Član 3.

Kupac je saglasan, što potpisom ovog Ugovora i potvrđuje, da Prodavac zadržava pravo svojine na predmetu kupoprodaje navedenom u članu 1. ovog Ugovora za sve vreme trajanja ovog Ugovora tj. sve do konačne isplate kupoprodajne cene.

Kupac nema pravo da otuđi (trajno ili privremeno) predmet kupoprodaje iz člana 1 ovog Ugovora na bilo koji način (prodaja, zakup, davanje na korišćenje, davanje u zalogu i sve drugo) sve dok ne isplati kupoprodajnu cenu u celosti.

Član 4.

OBAVEZE PRODAVCA su:

 1. da Kupcu preda predmet kupoprodaje u ispravnom i funkcionalnom stanju što se konstatuje Zapisnikom o primopredaji,
 2. da osigura u svoju korist predmet kupoprodaje po ovom Ugovoru, s tim što sve troškove osiguranja snosi Kupac,
 3. da servisira mašinu u garantnom roku i obezbedi potrebne rezervne delove.

OBAVEZE KUPCA za vreme dok ne isplati celokupan iznos kupoprodajne cene su:

 1. da redovno plaća rate kupoprodajne cene u svemu kako je to utvrđeno ovim Ugovorom,
 2. da predmet kupoprodaje koristi sa povećanom pažnjom sve dok ne isplati u potpunosti kupoprodajnu cenu
 3. da predmet kupoprodaje ne daje na korišćenje(privremeno ili stalno) drugim licima, fizičkim ili pravnim,
 4. da snosi sve troškove osiguranja koje ugovori Prodavac.

Član 5.

Pod normalnim uslovma rada i u skladu sa propisanim načinom upotrebe mašina, Prodavac daje Kupcu garanciju od 12 meseci od dana primopredaje a za normalan rad mašine u 1 smeni. Overeni garantni list Prodavac će predati Kupcu nakon isplate celokupnog iznosa kupoprodajne cene.

Garancija se ne primenjuje na potrošni materijal i elektronske komponente.

Prodavac preuzima obavezu da za vreme garancije obezbedi servisiranje mašine i snabdevanje rezervnih delova.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da se predmet kupoprodaje po ovom Ugovoru prelazi u vlasništvo Kupca nakon isplate celokupnog iznosa kupoprodajne cene u skladu sa ovim Ugovoru.

Član 7.

U slučaju da Kupac odustane od ovog Ugovora nakon plaćanja prve rate, Prodavac ima pravo da naime pokrića troškova zadrži celokupan primljeni iznos.

Član 8.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovorne strane su saglasne sa nadležnošću suda u __.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih se po 2 (dva) nalaze kod svake ugovorne strane.

Prodavac Kupac
__________________________ __________________________

 

Servis računara online zakazivanje