Ugovor o kupoprodaji opreme na lizing

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O KUPOPRODAJI OPREME NA LIZING

Zaključen u ___ dana ___.___.__ godine između:

 1. “___” d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. ___ koje zastupa ___ (u daljem tekstu “Prodavac”)
 2. “___” d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. ___ koje zastupa ___ (u daljem tekstu “Kupac”)

 

Član 1.

Prodavac prodaje a Kupac kupuje 1 (jedan) komad nove mašine za ___ uvoznog/domaćeg porekla marke __, tip mašine __, ser.broj __ koja ima proizvodne i tehničke karakteristike koje su date u prospektnom materijalu koji je sastavni deo ovog Ugovora i koji je predat Kupcu te je Kupac sa karakteristikama mašine u potpunosti upoznat.

Kupac izjavljuje da mašinu iz stava 1 ovog člana kupuje kao svoje osnovno sredstvo i opremu.

Član 2.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je prema spoljnotrgovinskoj i kupoprodajnoj dokumentaciji Prodavac uvoznik i vlasnik mašine koja je predmet kupoprodaje a da je Kupac korisnik.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da kupoprodajna cena za predmet kupoprodaje naznačen u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___ (i slovima ___) dinara što po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ovog Ugovora iznosi ___ EUR (i slovima ___)

Kao obezbeđenje plaćanja kupoprodajne cene, Kupac je dužan da pre isporuke predmeta kupoprodaje preda Prodavcu __ (i slovima __) blanko menica izdatih prema zakonu (bez upisivanja iznosa i datuma dospeća).

Član 3.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Prodavac svojim poslovnim ugledom, trudom i zalaganjem obezbedio kod inodobavljača povoljne uslove kupovine za Kupca koji se sastoje u plaćanju na rate mašine iz stava 1. ovog člana i da je istovremeno Prodavac kao kupac garantovao (materijalno i poslovno) svom inodobavljaču da će iznos kupoprodajne cene biti plaćen u svemu kako je to utvrđeno daljim tekstom ovog Ugovora.

Kupoprodajna cena iz člana 1 ovog Ugovora platiće se u __(i slovima __) jednakih rata od po ___ EUR (i slovima ___) a isplatiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja rate koje dospevaju prema sledećoj dinamici :

 1. 1 rata : ___. godine,
 2. 2 rata : ___. godine,
 3. 3 rata : ___. godine,
 4. 4 rata : ___. godine,
 5. 5 rata : ___. godine,
 6. 6 rata : ___. godine,
 7. 7 rata : ___. godine,

U slučaju zakašnjenja Kupca sa isplatom bilo koje rate duže od 30 kalendarskih dana, ugovorne strane saglasno konstatuju da Prodavac ima zbog tog Kupčevog zakašnjenja štetu te da ima pravo da je naknadi po svom slobodnom izboru na sledeći način:

 • Da obavesti Kupca da zadržava sve dotada primljene iznose kupoprodajne cene koji se u tom slučaju smatraju mesečnom zakupninom a ovaj Ugovor se time automatski pretvara u Ugovor o zakupu na određeno vreme od 7 (sedam) meseci nakon čega je Kupac dužan da vrati Prodavcu predmet kupoprodaje naveden u članu 1 ovog Ugovora

ili

 • Da održi ovaj Ugovor na snazi i da Kupcu ostavi naknadni primerni rok od __( __) dana za izvršenje plaćanja zaostale rate. Ukoliko Kupac ni u ovom naknadnom primernom roku ne izvrši plaćanje, Prodavac stiče pravo da raskine ovaj Ugovor krivicom i na štetu Kupca i pravo na naknadu štete koja se sastoji u pravu da zadrži sve dotada primljene novčane iznose. U slučaju raskida ovog Ugovora Kupac je dužan da Prodavcu izvrši povraćaj predmeta kupoprodaje u roku od 3 (tri) dana od dana prijema Prodavčevog pismenog obaveštenja o raskidu i zahteva za povraćaj 

ili

 • Da održi ovaj Ugovor na snazi i da preda poslovnoj banci menice koje je izdao Kupac i to po __ (___) menice za isplatu svake mesečne rate valorizovane na način iz člana 5. ovog Ugovora. Ukoliko se iznosi potraživanja koji su ispisani u akceptnim nalozima a valorizovani na način predviđen ovim Ugovorom, nakon predaje ne naplate zbog privremene nesolventnosti Kupca ili iz bilo kog drugog razloga, već se naplate kasnije a u tom roku se promeni kurs NBS naveden u članu 2. ovog Ugovora, Prodavac stiče pravo na iznos razlike obračunate u deviznom iznosu a koju će Kupac platiti u dinarskom iznosu prema važećem srednjem kursu NBS na dan dospeća sledeće rate ili će za taj iznos Prodavac aktivirati na naplatu jedan ili više primljenih menica.

Član 4.

U slučaju zakašnjenja Kupca sa isplatom bilo koje rate prodavac može dati saglasnost da sa Kupcem zaključi Anex ugovora kojim će se predvideti drugi načini i rokovi plaćanja.

Ukoliko se ne zaključi Anex ugovora, ovaj Ugovor se transformiše u Ugovor o zakupu pokretne stvari u kom slučaju Kupac ima obavezu da vrati Prodavcu mašinu navedenu u članu 1 ovog Ugovora u roku od __ dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana a Prodavac stiče pravo da zadrži iznose koje je Kupac platio i ovi iznosi se smatraju primljenom zakupninom. Mesečna zakupnina iznosi ___ (i slovima ___) EUR a plativa je u dinarskoj protivvrednosti po kursu koji je utvrđen u skladu i na način članovima 2. i 5. ovog Ugovora. Ukoliko je iznos dotada primljenih iznosa koji su dati kao rate kupoprodajne cene veći od iznosa obračunate zakupnine za period korišćenja mašine, Prodavac ima obavezu da Kupcu izvrši povraćaj više uplaćenog iznosa u roku od __ dana od dana povraćaja mašine.

Pod periodom korišćenja mašine podrazumeva se broj meseci korišćenja mašine počev od dana instalacije pa do dana povraćaja mašine a obračunaće se tako što se za svaki dan preko punog meseca korišćenja (30 dana korišćenja) ima platiti 30-ti deo punog iznosa mesečne zakupnine.

Član 5.

Sve finansijska prava i obaveze ugovornih strana iz ovog Ugovora računaju se prema srednjem kursu NBS na dan nastanka obaveze odnosno prava a plaćanje obaveze će se izvršiti u dinarskoj protivvrednosti po tom kursu važećem na dan plaćanja.

Član 6.

Kupac je saglasan, što potpisom ovog Ugovora to i potvrđuje da Prodavac zadržava pravo svojine na predmetu kupoprodaje navedenom u članu 1. ovog Ugovora za sve vreme trajanja ovog Ugovora tj. sve do konačne isplate kupoprodajne cene u skladu sa ovim Ugovorom.

Kupac nema pravo da otuđi (trajno ili privremeno) predmet kupoprodaje iz člana 1 ovog Ugovora na bilo koji način (prodaja, zakup, davanje na korišćenje, davanje u zalogu i sve drugo) sve dok ne isplati kupoprodajnu cenu u celosti.

Član 7.

OBAVEZE PRODAVCA su:

 1. da Kupcu preda predmet kupoprodaje u ispravnom i funkcionalnom stanju što se mora konstatovati Protokolom o primopredaji,
 2. da osigura u svoju korist predmet kupoprodaje po ovom Ugovoru, s tim što sve troškove osiguranja snosi Kupac,
 3. da servisira mašinu u garantnom roku i obezbedi potrebne rezervne delove.

OBAVEZE KUPCA za vreme dok ne isplati celokupan iznos kupoprodajne cene su:

 1. da redovno plaća mesečne iznose u svemu kako je to utvrđeno ovim Ugovorom,
 2. da predmet kupoprodaje koristi sa povećanom pažnjom sve dok ne isplati u potpunosti kupoprodajnu cenu
 3. da predmet kupoprodaje ne daje na korišćenje(privremeno ili stalno) drugim licima, fizičkim ili pravnim,
 4. da u slučaju kvara na predmetu kupoprodaje odmah o tome obavesti Prodavca radi otklanjanja kvara,
 5. da ne vrši fizičko premeštanje mašine u drugi prostor bez prisustva stručnjaka Prodavca,
 6. da snosi troškove tekućeg održavanja i popravki predmeta kupoprodaje koji su nastali usled redovnog korišćenja,
 7. da o svakom oštećenju predmeta kupoprodaje nastalog krivicom Kupca usled lošeg ili neovlašćenog korišćenja odmah obavesti Prodavca i da o svom trošku i uz saglasnost Prodavca izvrši popravku predmeta kupoprodaje,
 8. da snosi sve troškove osiguranja koje ugovori Prodavac.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da se predmet kupoprodaje po ovom Ugovoru predaje Kupcu u vlasništvo nakon isplate celokupnog iznosa kupoprodajne cene u svemu prema ovom Ugovoru.

Član 9.

Sve sporove nastale u vezi sa ovim Ugovorom strane će pokušati da reše mirnim putem a ukoliko dogovor nije moguć spor će rešavati stvarno i mesno nadležni sud prema propisim.

Član 10.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11.

Izmene i dopune, raskid ovog Ugovora kao i druga korespodencija između ugovornih strana mora se vršiti samo pismenim putem.

Ovaj Ugovor je zaključen u __(i slovima __) istovetnih primeraka, po __ (i slovima __) primerka za svaku ugovornu stranu, a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Prodavac  Kupac

______________________ ______________________

 

Servis računara online zakazivanje