Ugovor o komisionoj prodaji – više primera

Servis računara online zakazivanje

Vidi –Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima, čl. 771-789

 

UGOVOR O KOMISIONOJ PRODAJI ROBE

Sadržaj:       

 • KARAKTERISTIKE UGOVORA O KOMISIONOJ PRODAJI
 • Ugovor o komisionoj prodaji robe (konsignaciji)

 

Osnovne karakteristike ugovora o komisionu

Ugovor o komisionu je takav ugovor o obavljanju privrednih usluga u kojem se jadna ugovorna strana-komisionar obavezuje da u svoje ime a za račun svog komitenta zaključi neki privredni ugovor, a druga ugovorna strana-nalagodavac (komitent) se obavezuje da za to plati određenu naknadu (proviziju).

Po svojim karakteristikama ugovor o komisionu spada u dvostrano-obavezne, imenovane, neformalne, komutativne i teretne ugovore. S obzirom na naglašen lični karakter odnosa komisionar-komitent, što je odlika i svih drugih pravnih poslova koji imaju svoju građansko-pravnu osnovu u ugovoru o nalogu, ovaj ugovor spada u ugovore intuitu personae.

U vezi sa ugovorom o komisionu razlikuju se tri vrste pravnih odnosa; interni, eksterni i završni odnos. Interni odnos je između komisionara i komitenta koji nastaje zaključenjem ugovora o komisionu. Eksterni odnos je odnos između komisionara i trećeg lica, i nastaje kada komisionar, istupajući u svoje ime, zaključi ugovor sa trećim licem, da bi izvršio posao koji mu je poverio komitent. Završeni odnos je odnos između komitenta i trećeg lica i nastaje ako komisionar ustupi komitentu svoja prava prema trećem licu. Ako je komisionar koji je prodao komitentovu robu trećem licu sam naplatio cenu od trećeg lica, pa je primljeni iznos predao komitentu, završni odnos ne nastaje.

Bitni sastojak ugovora o komisionu jeste određivanje poslova koje će komisionar obavljati u svoje ime a za račun komitenta. To može da bude jedan ili više poslova. Naknada (provizija) koja pripada komisionaru za obavljene poslove ulazi u definiciju ugovora o komisionu, pošto je to teretni ugovor, ali njen iznos ne mora biti određen ugovorom.

Posao, odnosno poslovi koje će komisionar obaviti za račun komitenta moraju u ugovoru o komisionu biti precizno određeni. Najčešće komisionar preuzima obavezu da će sa trećim licem zaključiti ugovor o prodaji ili kupovini robe, u zavisnosti od interesa komitenta. Ali, to može da bude i bilo koji ugovor u privredi. Tako, prilikom zaključenja ugovora o osiguranju ugovarač osigzranja može istupati za račun nekog drugog lica (osiguranika). Ako je skladištar ugovorom o skladištenju preuzeo obavezu da će osigurati uskladištenu robu kod osiguravača, on može ugovor o osiguranju zaključiti u svoje ime a za račun ostavodavca.

Vrste komisiona su:

 • Obični (redovni komision) je komision kod kojeg komisionar, po pravilu, odgovara samo za savestan izbor trećeg lica sa kojim zaključuje ugovor – izbor pažnjom dobrog stručnjaka i ne odgovara za insolventnost tog lica. Komisionar ne odgovar, dakle, za neizvršavanje obaveze trećeg lica, budući da je njegova obaveza, obaveza sredstava (načina), a ne obaveza rezultata.
 • Komision “star del credere“ je komision kod koga komisionar može an osnovu samog ugovora o komisionu (ili na osnovu mesnih trgovačkih običaja) preuzeti obavezu svojevrsne «garancije» izvršenja ugovorne obaveze trećeg lica (komisionar-prodavac da će treće lice isplatiti cenu, a komisionar-kupac da će treće lice uredno izvršiti isporuku).
 • Prodaji komision-konsignacija je specijalna varijanta ugovora o prodajnom komisionu (konsignaciona prodaja) koja ima sve njegove odlike (posebno postojanje prava svojine komitenta do prodaje robe), uz dodatak i obeležja ugovora o uskladištenju (komisionar-konsignator preuzima i obavezu da robu svog komitenta-konsignanta čuva u svom, tzv. konsignacionom skladištu). Konsignacioni odnos može biti i zastupničkog karaktera, ako je komisionar-konsignator preuzeo obavezu da robu sa konsignacionog skladišta prodaje ne samo za račun, nego i u ime komitenta-konsignanta.
 • Kupovni komision je komision kod kojeg se komisionar obavezuje da u svoje ime a za račun komitenta kupi neku robu (ili hartije od vrednosti) od trećeg lica.
 • Komision u transportu je komision kod  kojeg se komisionar obavezuje da u svoje ime a za račun komitenta zaključi ugovor o prevozu sa prevoziocem. Ovde se, dakle, radi o posebnom imenovanom ugovoru o špediciji, koji je posebno regulisan.

Pravi komisioni poslovi su poslovi vezani za kupovinu i prodaju a nepravi komisioni poslovi su turistički, berzanski, poslovi carinjenja robe, poslovi osiguranja i dr.

Obaveze komisionara su: da obavi ugovoreni posao, tj. da zaključi ugovor sa trećim licem za račun komitenta (ali ne mora da garantuje uspeh); da sam izvrši određenu činidbu, tj. da samostalno istupi (kupi robu za sebe); da se pridržava naloga komitenta; da prima uputstva i instrukcije (imperativne, indikativne ili fakultativne naloge); da traži saglasnost za odstupanje od naloga i sl.; da čuva robu koju kupuje, odnosno prodaje za račun komitenta i to sam ili u skladištu; da osigura robu (ako je to posebno ugovoreno); da čuva interese komitenta (stavljajući prigovore, preuzimajući mere utvrđivanja zdravstvenog stanja uvezenih životinja, preduzimanjem mera prema prevoziocu i sl.); da obavesti komitenta o imenu saugovarača ako on to traži; da položi račun komitentu i da mu preda sve što je primio na osnovu izvršenog posla, odnosno da mu prenese sva potraživanja i ostala prava koja je stekao prema trećem licu.

Obaveze komitenta su: da omogući komisionaru da obavi određeni posao (prodajom stvari, obaveštavanjem o svim okkolnostima koje komisionar treba da saopšti saugovaraču i sl.); da plati naknadu (proviziju), u skladu sa ugovorom, tarifom ili običajima; da naknadi troškove koji su bili potrebni za izvršenje naloga, sa kamatom, od dana kada su učinjeni izuzev redovnih režijskih troškova koji su pokriveni provizijom; da predujmi komisionaru potrebna sredstva za obavljanje posla.

Na ugovor o komisionu shodno se primenjuju pravila o nalogu, ukoliko pravilima o komisionu nije drukčije određeno.

Propisima nije predviđena posebna forma ovog ugovora, što znači da se zaključenje ugovora vrši po opštim pravilima o ugovorima u robnom prometu. Ipak, ovi ugovori sa najčešće zaključuju u pisanoj formi, kako bi se lakše dokazalo da takav ugovor postoji, kao i njegova sadržina.

————————————————————————————————————————————–

 UGOVOR O KONSIGNACIJI – MODEL 1

 

Zaključen dana __.__.___. godine između:

 1. “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu “Principal”),
 2. “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor __ (u daljem tekstu “Konsignatar”)

 

Član 1.

Konsignatar u skladu sa odredbama ovog Ugovorom se obavezuje da u ___________, u svom poslovnom prostoru otvori konsignaciono skladište za prodaju robu Principala.

OBAVEZE KONSIGNATARA

Član 2.

 Konsignatar se obavezuje:

 • da obezbedi odgovarajući prostor za smeštaj konsignacionog skladišta,
 • da organizuje i da obezbedi da se roba Principala pravilno uskladišti i da istu fizički odvoji od ostale robe,
 • da robu u skladištu održava i brižljivo i savesno čuva zastićenu od svih neželjenih dejstava i uticaja spolja i iznutra,
 • da robu osigura na svoj teret od svih rizika uključujući rizik krađe,
 • da na traženje Principala a i po svojoj inicijativi povremeno i redovno obaveštava Principala o stanju robe na skladištu i o problemima u prodaji,
 • da za vrednost robe prenese na Principala garanciju poslovne banke radi obezbeđenja vrednosti robe,
 • da Principalu vrši redovno plaćanja vrednosti prodate robe u skladu sa ovim Ugovorom i Anex-ima,
 • da se prilikom poručivanja robe koju treba isporučiti na konsignaciono skladište konsultuje sa Principalom i da porudžbinu robe realizuje na način koji i Konsignataru i Principalu omogućuje ostvarivanje veće dobiti,
 • dužan je da prema važećim propisima vodi urednu i potpunu evidenciju kao i sve promene i stanja robe na konsignacionom skladištu i da na zahtev Principala obezbedi kontrolu robe na skladištu.

OBAVEZE PRINCIPALA

 Član 3.

 Principal se obavezuje:

 • da otprema robu na konsignaciono skladište po strukturi, specifikaciji, kolicini i rokovima a u svemu prema  zahtevu Konsignatara,
 • da Konsignataru redovno i blagovremeno dostavlja cenovnik robe i uslove prodaje robe kao i sve izmene  i dopune cenovnika ili uslova prodaje,
 • da Konsignataru plaća konsignacionu proviziju u iznosu i na način koji je utvrđen u ovom Ugovoru.

Svojina nad robom u konsignacionom skladištu je isključivo Principala sve do trenutka njene prodaje kupcu odnosno njene odjave Principalu.

CENE ROBE, PROVIZIJA KONSIGNATARA I TROSKOVI

 Član 4.

Prodaja robe sa konsignacionog skladišta vršiće se po cenama i cenovniku koje dostavi Principal i blagovremeno ih saopšti Konsignataru i uvećane za ___ % naime konsignacione provizije i troškova transporta.

Izmene cenovnika ili uslova prodaje Principal je dužan da dostavi Konsignataru u najkraćem roku i to najkasnije jedan dan pre početka primene novih cena.

Cene robe podrazumevaju se franko Principal, utovareno i neosigurano.

Transportni troškovi padaju na teret Konsignatara.

Član 5.

Odjavu prodaje robe sa konsignacionog skladišta Konsignater je dužan da izvrši odmah po njenoj prodaji.

Poprijemu obaveštenja o prodaji robe Principal je dužan da dostavi fakturu koju Konsignatar mora da plati u roku od ___ dana od dana prodaje robe na način i u iznosu koji odredi Principal (virmanski, asignaciono ili na drugi način).

Član 6.

Obračun pripadajuće provizije vrši se po ispostavljanju definitivne fakture Principala za robu koju je prodao Konsignatar.

Konsignaciona provizija plaća se tako sto Konsignatar plaća fakturu Principala za prodatu robu koju je on umanjio za vrednost pripadajuće konsignacione provizije.

Član 7.

Troškove uređenja i osiguranja prostorija u kojima će biti smeštena konsignaciona roba snosi Konsignatar.

Član 8.

Troškove reklame za prodaju konsignacione robe u uobičajenim oblicima i do uobičajenog obima snosi Konsignatar.

Član 9.

Ukoliko Konsignatar ne proda robu u roku od ___ meseci od dana preuzimanja robe na skladištu Principala, dužan je da o svom trošku vrati robu Principalu.

Ukoliko Konsignatar ne izvrši obavezu povraćaja robe u smislu stava 1 ovog člana, Principal ima pravo da za robu koja nije prodata ispostavi Konsignataru fakturu koju je on dužan da plati u roku od 3 dana.

Član 10.

Principal i Konsignatar mogu dogovoriti i druge uslove prodaje u Anex-ima ovog Ugovora.

TRAJANJE I OTKAZ UGOVORA

 Član 11.

Ovaj Ugovor se zaključuje za poslovnu __ godinu.

Otkaz Ugovora može dati svaka ugovorna strana pri tome poštujući interese, prava i obaveze druge ugovorne strane.

Otkaz Ugovora se može dati ukoliko neka od ugovornih strana grubo krši bitne uslove saradnje koji su predviđeni ovim Ugovorom ili ako Konsignatar grubo krši obaveze preuzete ovim Ugovorom a naročito obavezu plaćanja u skladu sa članom 5. ovog Ugovora.

Pre otkaza ugovorne strane će pokušati da nastale probleme reše sporazumno.

Otkaz ovog Ugovora se mora izvršiti pismenim putem a otkazni rok iznosi __ (____) meseca i u ovom roku je svaka ugovorna strana dužna da izvrši sve svoje preuzete obaveze kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka a čije izvršenje dospeva do isteka otkaznog roka.

Izvršenim otkazom ovog Ugovora ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanju prava i obaveze između ugovornih strana koja su stečene do dana prestanka ovog Ugovora.

Član 12.

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obe ugovorne strane i traje do izvršenja ugovorenih obaveza. Izmene i dopune ovog ugovora vrše se uz obaveznu pismenu saglasnost oba ugovorna partnera.

Svi nastali sporovi u toku trajanja ovog Ugovora rešavaće se dogovorom, u pismenom obliku a ukoliko se na ovaj način ne postigne sporazum, spor će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima kao i drugi propisi.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, odredbe Opštih uzansi za promet robe ukoliko nisu u suprotnosti za zakonom kao i drugi propisi.

Član 13.

Ovaj Ugovor sastavljen je u __ (___) istovetna primerka od kojih se po __ (__) nalaze kod svake ugovorne strane.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica i završen je zaključno sa ovom klauzulom.

 

Ugovorne strane

___________________________                                     ___________________________

———————————————————————————————————————————-

UGOVOR O KOMISIONOJ PRODAJI – MODEL 2

 Zaključen dana __.__.__. godine između:

 1.  “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu “Komisionar”),
 2.  “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor __ (u daljem tekstu “Komitent”)

 

Osnovne odredbe

 Član 1.

 Ugovorne strane se potpisavanjem ovog Ugovora obavezuju da međusobno sarađuju u poslovima prodaje robe iz prodajnog asortimana Komitenta tako što Komitent daje Komisionaru pravo da prodaje njegovu robu putem komisione prodaje.

Roba će biti sledećeg kvaliteta i asortimana:

 1.  _______________________________________;
 2. _______________________________________;
 3. _______________________________________.

 

Cena robe, provizija i troškovi

Član 2.

Prodaja robe sa komisionog skladišta vršiće se po cenama i cenovniku koje dostavi Komitent i blagovremeno ih saopšti Komisionaru i uvećane za ___ % naime komisione provizije i troškova transporta.

Cena koju Komisionar može ugovoriti sa kupcem robe (treće lice) iznosi u donjem limitu za robu iz prethodnog člana ugovora:

 1. _________________________________evra;
 2. _________________________________ evra;
 3. _________________________________ evra.

Izmene cenovnika ili uslova prodaje Komitent je dužan da dostavi Komisionaru u najkraćem roku, i to najkasnije __ dana pre početka primene novih cena.

Komisionar je dužan da se založi da navedenu robu iz člana __. ovog Ugovora proda, po mogućnosti, po ceni limita, vodeći pri tom računa o bonitetu kupca i sigurnosti naplate prodajne cene.

Cene robe podrazumevaju se franko Komitent, utovareno i neosigurano.

Član 3.

Odjavu prodaje robe sa komisionog skladišta Komisionar je dužan da izvrši odmah po njenoj prodaji.

 Alternativa : Komisionar ima obavezu da svakih __ dana (svakog 31-og u mesecu) obavesti Komitenta o prodatoj robi u prethodnom periodu i na osnovu tog obaveštenja će Komitent ispostaviti fakturu.

Po prijemu obaveštenja o prodaji robe Komitent je dužan da dostavi faks fakturu koju Komisionaru mora da plati u roku od ___ dana od dana prodaje robe na način i u iznosu koji odredi Komitent (virmanski, asignaciono ili na drugi način).

Komisiona provizija plaća se tako što Komisionar plaća fakturu Komitenta za prodatu robu koju je on umanjio za vrednost pripadajuće komisione provizije.

Prava i obaveze komisionara

Član 4.

 Komisionar se obavezuje:

 1.  da u svojim prodajnim objektima koji će biti precizirani u posebnom anex-u ovog Ugovora, omogući korišćenje dela prodajnog prostora radi prodaje robe Komitenta kao i da robu fizički izdvoji od ostale robe i obeleži deo prostora na kome će biti smeštena roba Komitenta;
 2. da prodaju robe vrši isključivo po cenama koje je odredio Komitent;
 3. da prodaju robe vrši u svojim prodajnim objektima sa svojom radnom snagom – prodavcima i ostalim osobljem s tim što će za robu Komitenta biti zadužen poslovođa prodavnice;
 4. da organizuje i da obezbedi da se roba Komitenta pravilno uskladišti, da je održava i brižljivo i savesno čuva zastićenu od svih neželjenih dejstava i uticaja spolja i iznutra;
 5. da robu Komitenta koja se nalazi u njegovim prodavnicama obezbedi i osigura od oštećenja, krađe ili druge štete koja može nastati usled nepravilnog rukovanja;
 6. da na traženje Komitenta a i po svojoj inicijativi povremeno i redovno obaveštava Komitenta o stanju robe na skladištu i o problemima u prodaji;
 7. da za vrednost robe prenese na Komitenta garanciju poslovne banke radi obezbeđenja vrednosti robe;
 8. da Komitentu vrši redovno plaćanja vrednosti prodate robe u skladu sa ovim Ugovorom i njegovim Anex-ima;
 9. da se prilikom poručivanja robe koju treba isporučiti na komisiono skladište konsultuje sa Komitentom i da porudžbinu robe realizuje na način koji i Komisionaru i Komitentu omogućuje ostvarivanje veće dobiti,
 10. da vodi urednu i potpunu evidenciju o prometu robe na komisionom skladištu kao i da evidentira sve promene i stanja robe a u skladu sa propisima;
 11. da vrši reklamiranje i prodaju robe Komitenta na isti način na koji to vrši i za robu Komisionara;
 12. da redovno vrši uplatu dnevnog pazara od prodate robe odmah a najkasnije sutradan po izvršenoj prodaji na račun Komitenta a u cilju omogućavanja blagovremenog obračuna poreza na promet kao i da svakog ponedeljka dostavi Komitent izveštaj o prodatoj robi koji sadrži vrstu i količinu prodate robe;
 13. da najmanje jedanput mesečno, na kraju meseca, izvrši popis robe Komitenta i da mu dostavi popisnu listu;
 14. da naknadi Komitentu svu štetu na robi po cenama važećim na dan nastanka štete i sa kamatom utvrđenoj ovim Ugovorom;
 15. da snosi troškove uređenja i osiguranja prostorija u kojima će biti smeštena komisiona roba;
 16. da snosi troškove reklame za prodaju komisione robe u uobičajenim oblicima i do uobičajenog obima.

Prava i obaveze komitenta

 Član 5.

 Komitent se obavezuje:

 1.  da otprema robu na komisiono skladište po strukturi, specifikaciji, količini i rokovima a u svemu prema  zahtevu Komisionara;
 2. da Komisionaru dostavlja robu redovno u kvalitetu, vrsti i a potpunu za prodaju;
 3. da obezbedi potpunu proizvođačku deklaraciju o vrsti i kvalitetu robe i odgovoran je za njenu ispravnost;
 4. da Komisionaru redovno i blagovremeno dostavlja cenovnik robe i uslove prodaje robe kao i sve izmene ili dopune cenovnika ili uslova prodaje;
 5. da Komisionaru plaća proviziju u iznosu i na način koji je utvrđen u ovom Ugovoru.

Komitent ima pravo da u svakom trenutku izvrši zamenu svoje robe u svim ili samo pojedinim prodavnicama Komisionara.

Ukoliko Komitent poveća cene, zapisnik ili obaveštenje u pismenom obliku o promeni cena će u najkraćem roku dostaviti svim prodajnim objektima Komisionara u kojima se prodaje njegova roba i sa datumom prijema obaveštenja osoblje Komisionar ima obavezu da izvrši popis neprodate robe Komitenti da odmah otpočne prodaju robe po novim cenama.

Komitent ima pravo da u svakom trenutku izvrši vanredan popis svoje robe u prodavnicama Komisionara s tim što pri tom mora da poštuje pravila prodaje robe ne uznemiravajući pri tom kupce druge robe.

Svojina nad robom u komisionom skladištu je isključivo vlasništvo Komitenta sve do trenutka njene prodaje kupcu odnosno njene odjave Komitentu od strane Komisionara.

Provizija i troškovi

Član 6.

Prodaja robe sa komisionog skladišta vršiće se po cenama i cenovniku koje dostavi Komitent i blagovremeno ih saopšti Komisionaru i uvećane za ___ % (i slovima __%) naime komisione provizije i troškova transporta.

Izmene cenovnika ili uslova prodaje Komitent je dužan da dostavi Komisionaru u najkraćem roku i to najkasnije __ dana pre početka primene novih cena.

Cene robe podrazumevaju se franko Komitent, utovareno i neosigurano.

Transportni troškovi padaju na teret Komisionara.

Član 7.

Odjavu prodaje robe sa komisionog skladišta Konsignater je dužan da izvrši odmah po njenoj prodaji.

Poprijemu obaveštenja o prodaji robe Komitent je dužan da dostavi faks fakturu koju Komisionar mora da plati u roku od ___ dana od dana prodaje robe na način i u iznosu koji odredi Komitent (virmanski, asignaciono ili na drugi način).

Član 8.

Obračun pripadajuće provizije vrši se po ispostavljanju definitivne fakture Komitenta za robu koju je prodao Komisionar.

Konsignaciona provizija plaća se tako sto Komisionar plaća fakturu Komitenta za prodatu robu koju je on umanjio za vrednost pripadajuće komisione provizije.

Član 9.

Ukoliko Komisionar ne proda robu u roku od ___ meseca od dana preuzimanja robe na skladištu Komitenta, dužan je da o svom trošku vrati robu Komitentu.

Ukoliko Komisionar ne izvrši obavezu povraćaja robe u smislu stava 1 ovog člana, Komitent ima pravo da za robu koja nije prodata ispostavi Komisionaru fakturu koju je on dužan da plati u roku od 3 dana.

Član 10.

Komitent i Komisionar mogu dogovoriti i druge uslove prodaje u Anex-ima ovog Ugovora.

Trajanje i otkaz ugovora

 Član 11.

 Ovaj Ugovor se zaključuje za poslovnu ___ godinu.

 Alternativa : Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme a počinje da se primenjuje počev od __.__. ___. godine.

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor s tim što otkazni rok iznosi __ (__) meseci počev od dana dostavljanja pismenog obaveštenja o otkazu.

Pre otkaza ugovorne strane će pokušati da nastale probleme reše sporazumno.

U toku trajanja otkaznog roka svaka ugovorna strana je dužna da uredno i redovno izvršava sve svoje ugovorne obaveze i da poslove saradnje i prodaje privode završetku s tim da su ugovorne strane dužne da do isteka ovog Ugovora izvrše sve svoje preuzete obaveze kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka a čije izvršenje dospeva do isteka otkaznog roka.

Po prestanku ovog Ugovora Komisionar je dužan da vrati Komitent svu neprodatu robu kao i da izvrši sve svoje obaveze u vezi s primljenom robom.

Izvršenim otkazom ovog Ugovora ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanju prava i obaveze između ugovornih strana koja su stečene do dana prestanka ovog Ugovora.

Završne odredbe

Član 12.

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obe ugovorne strane i traje do izvršenja ugovorenih obaveza. Izmene i dopune ovog ugovora vrše se uz obaveznu pismenu saglasnost oba ugovorna partnera.

Svi nastali sporovi u toku trajanja ovog Ugovora rešavaće se dogovorom, u pismenom obliku a ukoliko se na ovaj način ne postigne sporazum, spor će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, odredbe Opštih uzansi za promet robe ukoliko nisu u suprotnosti za zakonom kao i drugi propisi.

Član 12.

Ovaj Ugovor sastavljen je u __ (___) istovetna primerka od kojih se po __ (__) nalaze kod svake ugovorne strane.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica i završen je zaključno sa ovom klauzulom.

 

Ugovorne strane

___________________________                                     ___________________________

—————————————————————————————————————————–

UGOVOR O KONSIGNACIJI – MODEL 3

 

Zaključen dana __.__.___. godine između:

 1. “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu “Principal”),
 2. “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor __ (u daljem tekstu “Prodavac”)

 

 Član 1.

Ugovorne strane ovim Ugovorom regulišu svoje međusobne obaveze u vezi privremenog davanja robe Prodavcu u cilju reklamiranja i prezentacije robe Principala.

Obaveze Prodavca

Član 2.

 Prodavac se obavezuje:

 •  da u ___________, u svom poslovnom prostoru obezbedi mesto za izlaganje robe Principala koju će izložiti na vidnom odnosno uočljivom mestu,
 •  da vrši prodaju robe Principala i da pritom dobija dogovorenu proviziju,
 •  da obezbedi da se roba Principala pravilno uskladišti te da istu fizički odvoji od ostale robe,
 •  da robu Principala održava i brižljivo i savesno čuva zastićenu od svih neželjenih dejstava i uticaja spolja i iznutra,
 •  da robu osigura na svoj teret od svih rizika uključujući i rizik krađe,
 •  da u slučaju oštećenja robe plati Principalu njenu vrednost po cenama važećim na dan plaćanja,
 •  da na kraju poslovne godine dostavi Principalu popisnu listu robe koja mu je poverena radi izlaganja,
 •  da prema važećim propisima vodi urednu i potpunu evidenciju kao i sve promene i stanja robe i da na zahtev Principala obezbedi kontrolu robe koja mu je data radi izlaganja tj. prezentacije.

Robu koju Principal daje Prodavcu radi prezentacije i izlaganja ostaje sve vreme u vlasništvu Principala.

Obaveze Principala

Član 3.

Principal se obavezuje:

 • da Prodavcu redovno i blagovremeno dostavlja cenovnik robe i uslove prodaje robe kao i sve izmene ili dopune cenovnika ili uslova prodaje,
 • da Prodavcu redovno i blagovremeno dostavlja novu robu koju želi da mu Prodavac izlaže i da vrši prezentaciju iste,
 • da Prodavcu za prodatu robu Principala odobrava rabat u dogovorenom procentu.

Član 4.

Troškove uređenja, održavanja i osiguranja prostorija u kojima će biti smeštena roba Principala snosi Prodavac.

Troškove reklame za prodaju robe u uobičajenim oblicima i do uobičajenog obima snosi Prodavac.

Član 5.

 Prodavac je dužan da o svom trošku u najkraćem roku vrati robu Principalu ili da je plati po cenama važećim na dan plaćanja u roku od __ dana ukoliko :

 1.  Prodavac počne sa prodajom robe koja je konkurentna robi Principala,
 2. Prodavac prestane da od Principala kupuje robu a taj prekid traje najmanje neprekidno __ meseci.

Trajanje i otkaz ugovora

Član 6.

Ovaj Ugovor se zaključuje za poslovnu ____ godinu i automatski se obnavlja za svaku narednu poslovnu godinu ukoliko ga jedna od ugovornih strana ne otkaže 3 (tri) meseca pre isteka poslovne godine.

Član 7.

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor s tim što otkazni rok iznosi __ (__) meseci počev od dana dostavljanja pismenog obaveštenja o otkazu.

Pre otkaza ugovorne strane će pokušati da nastale probleme reše sporazumno.

U toku trajanja otkaznog roka svaka ugovorna strana je dužna da uredno i redovno izvršava sve svoje ugovorne obaveze i da poslove saradnje i prodaje privode završetku s tim da su ugovorne strane dužne da do isteka ovog Ugovora izvrše sve svoje preuzete obaveze kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka a čije izvršenje dospeva do isteka otkaznog roka.

Izvršenim otkazom ovog Ugovora ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanju prava i obaveze između ugovornih strana koja su stečene do dana prestanka ovog Ugovora.

Član 8.

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obe ugovorne strane i traje do izvršenja ugovorenih obaveza. Izmene i dopune ovog ugovora vrše se uz obaveznu pismenu saglasnost oba ugovorna partnera.

Svi nastali sporovi u toku trajanja ovog Ugovora rešavaće se dogovorom, u pismenom obliku a ukoliko se na ovaj način ne postigne sporazum, spor će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, odredbe Opštih uzansi za promet robe ukoliko nisu u suprotnosti za zakonom kao i drugi propisi.

Član 9.

Ovaj Ugovor sastavljen je u __ (___) istovetna primerka od kojih se po __ (__) nalaze kod svake ugovorne strane.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica i završen je zaključno sa ovom klauzulom.

 

Ugovorne strane

___________________________                                     ___________________________

—————————————————————————————————–p style=“text-align: center;“————————

UGOVOR O INOKONSIGNACIJI AUTO DELOVA – MODEL 4

 

Zaključen dana __.__. __ godine između:

 1.  “___” d.o.o. iz __, ul. __ br. __ koju zastupa __ direktor (u daljem tekstu nazvana “Principal”)
 2. “___” d.o.o. iz __, ul. __ br. __ koju zastupa __ direktor (u daljem tekstu nazvana “Konsignater”)

 

Predmet Ugovora

Član 1.

Principal je, u skladu sa odredbom člana __Ugovora o prodaji zaključenog dana __.____ godine imenovao Konsignatera za svog jedinog i isključivog prodavca na bazi konsignacione prodaje.

Sastavni delovi ovog Ugovora su Specifikacija robe i Cenovnik robe koja će se nalaziti na konsignacionom skladištu.

Vozila će biti isporučena na paritetu CIF __.

Principal ovim Ugovorom daje Konsignater ekskluzivno i isključivo pravo da u Republici Srbiji otvori konsignaciono skladište za prodaju svih putničkih i teretnih vozila marke “__” kao i svih rezervnih delova i opreme za ova vozila (u daljem tekstu “roba”).

Ukupna vrednost robe koja može biti smeštana na konsignacionom skladištu iznosi ___________ EUR obračunato po ispostavljenim carinskim proforma fakturama Principal koje prate robu upućenu na konsignaciono skladište u Srbiji.

Član 2.

Radi obezbedenja naplate prodate robe sa konsignacionog skladišta , po nalogu Konsignatera Principalu će biti uručena garancija poslovne banke u Srbiji, najkasnije do 15 dana posle prispeća robe na konsignaciono skladište i prethodnog carinskog postupka nad istom a garancija će glasiti na vrednost od maximum _____ EUR.

Obaveze Konsignatera

 Član 3.

Za celishodnu organizaciju i uredno poslovanje konsignacionog skladišta Konsignater je :

 1. obavezan da u svojoj zemlji, u primernom roku, pribavi sva neophodna odobrenja i saglasnosti za organizovanje konsignacionog skladišta u __ za bezbedno držanje robe iz člana 1. ovog Ugovora;
 2. odgovoran za propisano i odgovarajuće uskladištenje robe na konsignacionom skladištu od njenog prispeća i za celo vreme držanja na skladištu;
 3. odgovoran da robu u skladištu održava i brižljivo i savesno čuva, sa pažnjom dobrog privrednika, zaštićenu od svih neželjenih dejstava i uticaja spolja i iznutra;

Principal zadržava pravo nadzora i kontrole stanja skladišta i robe u njemu, u doba, koje on nađe za shodno.

Konsignater .je obavezan da u redovno radno vreme, omogući pristup u skladište ovlašćenom stručnom licu Principal radi provere stanja skladišta i robe i prodaje robe sa konsignacionog skladišta, uvidom na licu mesta i kroz odgovarajuće poslovne evidencije koje se vode (kompjuter, kartoteke i sl.)

Obaveze Principala

Član 4.

 Obaveze Principala su :

 1. Da na zahtev Konsignater i po njegovoj specifikaciji i količini otpremi robu za konsignaciono skladište;
 2. Za svaku pošiljku robe za konsignaciono skladište, pored ostalih robnih dokumenata, dostavlja na adresu Konsignater-a i carinsku proforma fakturu sa specifikacijom robe i listama u 3 primeraka;
 3. Obavezan je da Konsignater-u blagovremeno dostavlja cenovnik robe, kao i sve izmene koje mogu nastati u cenovniku robe sa konsignacionog skladišta.
 4. U slučaju da na robi, isporučenoj sa konsignacionog skladišta, bude na dokumentovan način, utvrđena mana ili nedostatak, za vreme trajanja garancije proizvođača, na osnovu komisijskog izveštaja o opravdanosti reklamacije robe, obavezan je da besplatno za kupca, popravi ili zameni reklamiranu robu.
 5. Ako smatra za potrebno, Principal može, o svom trošku, odaslati i reklamacije za isporučenu robu na konsignaciono skladište. U ovom slušaju Konsignater ne snosi nikakve troškove zamene ili popravke manljivih delova ili robe isporučene sa konsignacionog skladišta.

Svojina nad robom

Član 5.

Roba na konsignacionom skladištu je isključiva svojina Principal sve do trenutka njene predaje kupcu po odredbama ovog Ugovora.

Principal ima isključivo pravo da, o svom trošku, u svakom trenutku povuče robu iz ovog Ugovora sa konsignacionog skladišta, u celoj količini ili delimično. Ova odredba se ne primenjuje na robu koju je Konsignater prodao a koja se nalazi na konsignacionom skladištu.

Osiguranje robe

Član 6.

Roba na konsignacionom skladištu mora biti uredno osigurana, za vreme od trenutka prelaska rizika sa Principal za pošiljku po odredbama o paritetu isporuke po članu 4 ovog Ugovora, pa sve do trenutka njene predaje kupcu u Srbij. Roba će biti osigurana kod osiguravajuće kompanije o kojoj se sporazumeju ugovorne strane i to na vrednost koja iznosi maximum _______ EUR.

Roba se ima osigurati protiv svih neželjenih dejstava spolja i iznutra, kao što su: krađa, obična i provalna, kvar, lom, požar, poplava, oštećenje po bilo kom osnovu, dejstva slučaja više sile i drugih uzroka o kojima se sporazumeju ugovorne strane.

Troškove ovog osiguranja robe snosi u celosti Principal.

Primerak originala polise osiguranja odgovarajuće vinkuliran na vlasnika robe iz člana 5 ovog Ugovora, Konsignater bez odlaganja i na pouzdan način će dostaviti na adresu Principal.

Konsignater će, u slučaju zahteva za obeštećenje na robi po polisi, dopustiti pristup ovlašćenom stručnjaku osiguravajuće kompanije radi provere navoda o šteti u zahtevu za obeštećenje i uslova u kojima se roba drži na konsignacionom skladištu.

Kao osnova zahteva za obeštećenje po polisi, po odredbama ovog člana Ugovora, služiće jedinačne cene robe iz carinske proforma fakture Principal, s kojom je roba ušla na skladište.

Član 7.

Prodaja robe sa konsignacionog skladišta vršiće se po cenama koje samostalno i nezavisno odredi Konsignater i koje mogu biti veće od cene robe iz fakture Principala.

Ukoliko se roba iz ovog Ugovora prodaje po većim cenama od cena iz cenovnika, Konsignater je dužan da Principal-u isplati iznos vrednosti robe iz cenovnika.

Prodaja robe po većim cenama ne utiče i ne primenjuje se na pravo Konsignater-a u pogledu visine provizije koja mu pripada prema članu 9 ovog Ugovora.

Principal nastale izmene u cenovniku robe s konsignacionog skladišta saopštava Konsignater preporučenom poštom i to najkasnije 30 dana pre početka njihove primene u prodaji robe i nove cene se primenjuju na svu robu koja se u trenutku prijema novih cena, nalazi na konsignacionom skladištu.

Trgovačke frakture koje ispostavlja Principal, za robu isporučenu na konsignaciono skladište, podrazumevaju jedinične cene franko konsignaciono skladište, odgovarajuće upakovano i neosigurano.

Obračun prodate robe, plaćanje i konsignaciona provizija

Član 8.

Konsignater je obavezan da na kraju svakog meseca izvrši obračun za prodatu robu u tom mesecu i da u roku od 5 dana po isteku meseca, doznakom na račun Principal isplati iznos faktura za prodatu robu s tim što prethodno obračunava konsignacionu proviziju i troškove u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

Konsignater ima pravo da sam umanji isplatu vrednosti prodate robe za pripadajuću mu proviziju i troškove koji su nastali na teret Principal.

Roba koja ostane na konsignacionom skladištu, kao neprodata biće po dispoziciji Principal i o njegovom trošku, vraćena sa proforma fakturama s kojima je i dopremljena na konsignaciono skladište.

Član 9.

Za svu, sa konsignacionog skladišta prodatu i naplaćenu robu, Konsignater-u pripada provizija u visini od __ % od vrednosti prodate robe računato u valuti izvršene naplate koju Konsignater prilikom plaćanja prodate konsignacione robe odbija od vrednosti za isplatu.

Iznos provizije obračunava se na jediničnu cenu robe po cenovniku važećem na dan njenog konačnog carinjenja.

Obračun provizije obuhvata i isporuke robe po osnovu ispunjenja garantnih obaveza Principal u garantnom roku.

Troškovi

Član 10.

 Principal snosi :

 1. Troškove uređenja i osiguranja prostora da bi ispunjavale propisane tehničke i carinske uslove za smeštaj robe na konsignaciono skladište;
 2. Troškove transporta robe do konsignacionog skladišta i troškove osiguranja robe u toku transporta;
 3. Troškove osiguranja robe na konsignacionom skladištu a u skladu sa ovim Ugovorom;
 4. Troškove povraćaja neprodate robe sa konsignacionog skladišta kao i povraćaja zamenjene robe a koje je izvršeno po odobrenju Principal;

Konsignater snosi:

 1. Troškove prihvatanja, rukovanja i uskladištenja robe na konsignaciono skladište, sve do trenutka njene predaje kupcu;
 2. Troškove izdavanja bankarske garancije u korist Principal po članu 1. ovog Ugovora;
 3. Troškove reklame proizvoda na konsignacionom skladištu, koja se u uobičajenim oblicima i do uobičajenog obima vrši na domaćem tržištu.

EVIDENCIJE

 Član 11.

Konsignater je dužan, prema važećim deviznim, carinskim i spoljnotrgovinskim propisima u Jugoslaviji, da vodi urednu i potpunu kartoteku ili kompjutersku evidenciju promena i stanja robe na konsignacionom skladištu.

Za prodatu robu s konsignacionog skladišta Konsignater je obavezan da dostavi Principal mesečni izveštaj sa sva prodata vozila u toku jednog meseca.

Član 12.

Poslednjeg radnog dana u godini Konsignater je obavezan da izvrši inventarisanje skladišta i da ovaj godišnji popis robe dostavi do 10-og januara Principalu.

Svake kalendarske godine Konsignater je obavezan da Principalu dostavi detaljan izveštaj sa podacima o nastalim promenama u toku protekle godine, stanju na kraju godine i predvidivim potrebama robe u narednoj poslovno.j godini.

Popuna konsignacionog skladišta

Član 13.

Principal povremeno treba da otpremi radi popune konsignacionog skladišta po ovom Ugovoru a ovu količinu utvrđuju blagovremeno i sporazumno ugovorne strane.

Po završenom uskladištenju i obavljenom prethodnom carinskom postupku nad prispelom robom, Konsignater je dužan da i sam izvrši stručnu proveru ispravnosti i potpunosti prispele robe prema pratećim robnim dokumentima i da o nađenom stanju sačini komisijski zapisnik. najkasnije u roku do 5 dana, računato od dana izvršenog prethodnog carinskog postupka nad prispelom robom kao i da o nađenom stanju, odgovarajuće dokumentovano, obavesti Principal u daljem roku od 5 dana.

Trajanje važnosti Ugovora

Član 14.

Ovaj Ugovor o konsignaciji ugovorne strane zaključuju sa važnošću njegovog trajanja od __ godine, računato dana njegovog evidentiranja kod Saveznog ministarstva za trgovinu SR Jugoslavije s tim što ga mogu produžiti potpisivanjem Anex-a o produženju važnosti i primene.

Ovaj Ugovor predstavlja dodatni (akcesorni) čin uz Ugovor o distributerstvu zaključen između Principal i Konsignater na dan __ godine.

Prevremeni raskid zbog neispunjenja obaveza

Član 15.

Viša sila:

Za vreme trajanja dejstva slučaja više sile odlaže se izvršenje obaveze ugovornih stranapo ovom Ugovoru.

Slučajem više sile smatraju se događaji i okolnosti koje ometaju, sprečavaju ili onemogućavaju vršenje ugovornih obaveza, a po svojoj prirodi su takve da na njih ugovorne straneobjektivno ne mogu da utiču da njihovo dejstvo umanje, otklone ili ukinu.

Početak i kraj dejstva slučaja više sile pogođena ugovorna strana mora, na pouzdan način i najhitnije da stavi do znanja drugoj ugovornoj strani.

Na traženje ugovorne strane koja nije pogođena dejstvom slučaja više sile, ugrožena strana je obavezna da predoči odgovara.juće pismene i materijalne dokaze i potvrde nadležnih organa u njegovoj zemlji o stvarnom postojanju, vrsti i obimu posledica dejstva sluča,ja više sile.

Ako dejstvo slučaja više sile potraje duže vreme, ugovorne strane će sporazumno odlučiti o nastavljanju ovog Ugovora ili o njegovom raskidu.

Kao slučajevi dejstva više sile smatraju se naročito: rat, pobuna, mobilizacija, neredi u zemlji širih razmera, požar, prirodne i saobraćajne katastrofe, trajnija zabrana uvoza, moratorijum plaćanja, druge mere nadležnih vlasti kojima se onemogućava izvršenje obaveza ugovornih stranakao i svi drugi dogadaji i okolnosti koje kao takve prizna arbitraža nadležna za rešavanje sporova po ovom Ugovoru.

Član 16.

U slučaju prevremenog raskida po bilo kom osnovu i na bilo koji način, ugovorne strane ostaju u obavezi između sebe i prema trećim licima do ispunjenja svojih dotada preuzetih obaveza koje su nastale dok je ovaj Ugovor bio na snazi.

Ako Ugovorne strane, neko pravo koje im pripada po ovom Ugovoru, ne koriste ili ga privremeno ne koriste, to ne znači da se one odriču toga prava.

Rešavanje sporova

Član 17.

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor s tim što otkazni rok iznosi __ (__) meseci počev od dana dostavljanja pismenog obaveštenja o otkazu.

Pre otkaza ugovorne strane će pokušati da nastale probleme reše sporazumno.

U toku trajanja otkaznog roka svaka ugovorna strana je dužna da uredno i redovno izvršava sve svoje ugovorne obaveze i da poslove saradnje i prodaje privode završetku s tim da su ugovorne strane dužne da do isteka ovog Ugovora izvrše sve svoje preuzete obaveze kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka a čije izvršenje dospeva do isteka otkaznog roka.

Izvršenim otkazom ovog Ugovora ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanju prava i obaveze između ugovornih strana koja su stečene do dana prestanka ovog Ugovora.

Član 18.

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obe ugovorne strane i traje do izvršenja ugovorenih obaveza. Izmene i dopune ovog ugovora vrše se uz obaveznu pismenu saglasnost oba ugovorna partnera.

Svi nastali sporovi u toku trajanja ovog Ugovora rešavaće se dogovorom, u pismenom obliku a ukoliko se na ovaj način ne postigne sporazum, spor će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima kao i drugi propisi.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, odredbe Opštih uzansi za promet robe ukoliko nisu u suprotnosti za zakonom kao i drugi propisi.

Član 19.

Ovaj Ugovor sastavljen je u __ (___) istovetna primerka od kojih se po __ (__) nalaze kod svake ugovorne strane.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica i završen je zaključno sa ovom klauzulom.

 

Ugovorne strane

___________________________                                     ___________________________

—————————————————————————————————————————–

UGOVOR O KOMISIONOJ PRODAJI – MODEL 5

 Zaključen u __, dana __.__.__. godine između:

 1.  “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu “Komisionar”),
 2. “___” d.o.o. iz ___, PIB __ koje zastupa direktor __ (u daljem tekstu “Komitent”)

 

Član 1.

 Komisionar se obavezuje da će u svoje ime a za račun Komitenta  prodati polovnu robu koju prima na dan zaključenja ovog Ugovora u ispravnom stanju i to:

 1.  ______________________________________________ po ceni od dinara ______________,
 2. ______________________________________________ po ceni od dinara ______________,
 3. ______________________________________________ po ceni od dinara ______________,

Potpisnici ovog Ugovora ugovaraju da je najkraći obavezni rok držanja robe u prodaji __ (__) mesec u kom roku se ovaj Ugovor ne može raskidati niti roba povlačiti iz prodaje i to po bilo kom osnovu osim u slučaju više sile.

Ukoliko se roba ne proda ni u roku od __ (____) meseci računajući od dana prijema, a Komitent ne povuče robu iz prodaje ni po pozivu Komisionara, Komisionar može i ovlašćen je da bez posebnog saopštenja Komitentu, izvrši prodaju robe putem javne licitacije koju je dužan da oglasi u štampi a može je vratiti Komitentu.

Član 2.

Komisionar je dužan da sa pažnjom dobrog privrednika čuva robu koju mu je poverio Komitent radi prodaje.

Komisionar je dužan da postupa prema Komitentovim nalozima i u svemu da štiti Komitentove interese.

Član 3.

Komisionaru pripada Komisiona provizija za prodaju Komitentove robe u  procentu  od ___% od utvrđene neto prodajne vrednosti robe iz člana 1 ovog Ugovora a Komisionar ima pravo i na naknadu drugih troškova ukoliko su oni nastali po zahtevu i nalogu Komitenta.

Komisionar je dužan da isplati Komitentu vrednost prodate robe umanjenu za iznos provizije u roku od ____ dana od dana izvršene prodaje.

Član 4.

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor s tim što otkazni rok iznosi __ (__) meseci počev od dana dostavljanja pismenog obaveštenja o otkazu.

Pre otkaza ugovorne strane će pokušati da nastale probleme reše sporazumno.

U toku trajanja otkaznog roka svaka ugovorna strana je dužna da uredno i redovno izvršava sve svoje ugovorne obaveze i da poslove saradnje i prodaje privode završetku s tim da su ugovorne strane dužne da do isteka ovog Ugovora izvrše sve svoje preuzete obaveze kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka a čije izvršenje dospeva do isteka otkaznog roka.

Izvršenim otkazom ovog Ugovora ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanju prava i obaveze između ugovornih strana koja su stečene do dana prestanka ovog Ugovora.

Član 5.

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obe ugovorne strane i traje do izvršenja ugovorenih obaveza. Izmene i dopune ovog ugovora vrše se uz obaveznu pismenu saglasnost oba ugovorna partnera.

Svi nastali sporovi u toku trajanja ovog Ugovora rešavaće se dogovorom, u pismenom obliku a ukoliko se na ovaj način ne postigne sporazum, spor će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, odredbe Opštih uzansi za promet robe ukoliko nisu u suprotnosti za zakonom kao i drugi propisi.

Član 6.

Ovaj Ugovor sastavljen je u __ (___) istovetna primerka od kojih se po __ (__) nalaze kod svake ugovorne strane.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica i završen je zaključno sa ovom klauzulom.

 

Ugovorne strane

___________________________                                     ___________________________

POTVRDA O PRIJEMU NETO CENE

 

Potvrđujem da sam na dan __.__.__ . godine za prodatu robu iz člana 1. ovog Ugovora pod ____________ primio iznos neto cene navedene u članu 1. ovog Ugovora.

 

 

VLASNIK ROBE – KOMITENT

 _____________________________

 

 

Servis računara online zakazivanje