Ugovor o cesiji potraživanja

Servis računara online zakazivanje

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 436-445

UGOVOR O CESIJI POTRAŽIVANJA

Zaključen dana __.__.___ godine između :

  1. CEDENT (ustupilac) : „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __
  2. CESIONAR: (primalac) „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __

 

Član 1.

Cedent ustupa Cesionaru svoje potraživanje koje ima prema “__” iz ___ kao Cesusu, svom dužniku u iznosu od ____,00 dinara kao i sva sporedna prava u vezi sa ovim potraživanjem – zakonsku kamatu i dr.

Cedent se obavezuje da Cesusu dostavi fotokopiju primerka ovog Ugovora i da ga obavesti da navedeni iznos umesto Cedentu duguje Cesionaru (alternativa: predajom primerka ovog Ugovora Cesusu, istog obavezuje da navedeni iznos umesto Cedentu izmiri Cesionaru).

Prilikom zaključivanja ovog Ugovora Cedent predaje Cesionaru kopije svojih računa kojima dokumentuje svoje potraživanje od Cesusa u iznosu iz člana 1 ovog Ugovora i to:

  1. Račun br. __ od __.__. god. na iznos ___ dinara,
  2. Račun br. __ od __.__. god. na iznos ___ dinara,
  3. Račun br. __ od __.__. god. na iznos ___ dinara,

Član 2.

Isplatom iznosa iz člana 1 ovog Ugovora izvršene od strane Cesusa Cesionaru izmiruju se i gase se obaveze Cedenta prema Cesionaru za iznos od ___,00 dinara kao i obaveza Cesusa prema Cedentu za iznos od ___,00 dinara.

Međusobne obaveze Ugovornih strana se ne gase i ostaju u svemu na snazi ukoliko Cesus ne plati Cesionaru iznos iz člana 1 ovog Ugovora.

Alternativa : Potpisivanjem ovog Ugovora izmiruju se i gase se obaveze Cesusa prema Cedentu za iznos od ________dinara a Cesus se obaveštava da on postaje dužnik prema Cesionaru za iznos od ____________ dinara kao iznos glavnog duga po fakturi Cedenta br. ___ od __ kao i zakonske kamate na taj iznos počev od ___ do dana isplate.

Član 3.

Cedent garantuje Cesionaru postojanje potraživanja koje ima prema Cesusu i odgovara za naplativost tog potraživanja do iznosa od _________ dinara.

Cedent potpisom ovog Ugovora izjavljuje da potraživanje koje ima prema Cesusu nije preneo na treće lice niti je Cesusu otpisao potraživanje za navedeni iznos.

Cedent i Cesus su ugovorili da Cedent neć preneti svoje potraživanje na drugog odnosno da ga Cedent neće preneti na drugog bez Cesusovog pristanka.

Član 4.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Za sve sporove iz ovog Ugovora nadležan je sud u ___.

Član 5.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 3 (tri) istovetna primerka od kojih Cedent i Cesionar zadržavaju po jedan a treći primerak Cedent predaje

Cesusu.

CEDENT CESIONAR

_____________________ _____________________

Upoznat sa obavezama iz ovog Ugovora i prihvata ih dana __.__.201_. godine.

CESUS “__”

______________________

 

Servis računara online zakazivanje