Ugovor o asignaciji

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O ASIGNACIJI

Zaključen dana ___.___.20__. godine u _____________ između:

  1. Uputilac : „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __
  2. Upućenik : „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __
  3. Primalac : „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __

 

Član 1.

Ugovorne strane su saglasni da zaključivanjem ovog Ugovora i plaćanjem na osnovu njega izmire svoje međusobne dospele obaveze.

Član 2.

Uputilac upućuje Upućenika da plati Primaocu iznos od ___ dinara u roku od __ dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Uputilac ovlašćuje Primaoca da primi plaćanje navedenog iznosa.

Član 3.

Prihvatanje uputa se ne može opozvati.

Član 4.

Plaćanjem u skladu sa članom 2 ovog Ugovora izmiruju se obaveze i to:

  • Uputioca prema Primaocu u iznosu od ______________dinara,
  • Upućenika prema Uputiocu u iznosu od ______________ dinara.

Saglasno članu 1026 Zakona o obligacijama međusobne obaveze Ugovornih strana se ne gase i ostaju u svemu na snazi ukoliko Upućenik

ne plati Primaocu iznos iz člana 2 ovog Ugovora u roku koji je predviđen ovim Ugovorom i sa ovim su sve ugovorne strane potpisom ovog Ugovora saglasne.

Član 5.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovetna primerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.

Član 6.

Za sve sporove iz ovog Ugovora je nadležan sud u __.

__________________ __________________ _________________

Uputilac Primalac Upućenik

 

Servis računara online zakazivanje