Ugovor o prodaji robe

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O PRODAJI

Zaključen dana __.__.201_. godine u __________ između:

Prodavac :

Kupac            :

Predmet ugovora

Član 1.

Prodavac prodaje i isporučuje, a Kupac kupuje i plaća robu koju poručuje pojedinačnim porudžbinama a u skladu sa ovim Ugovorom. Kupac je obavezan da pre preuzimanja robe dostavi Prodavcu poresku izjavu u skladu sa propisima.

Vrsta i količina robe koje je preuzeta smatra se kao definitivno ugovorena i Kupac je dužan da plati Prodavcu preuzetu robu u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

II Cene i način plaćanja

Član 2.

Prodavac prodaje, a Kupac kupuje robu po cenama iz cenovnika Prodavca a koje budu važile na dan plaćanja ako nije drugačije posebno pismeno dogovoreno.

Cene se podrazumevaju na paritetu f-co Prodavac, utovareno u prevozno sredstvo Kupca.

Član 3.

Prodavac dostavlja Kupcu profakturu sa cenom koja važi samo ukoliko Kupac plati profakturu najkasnije u roku od 24 časa tj. narednog radnog dana od dana ispostavljanja profakture (uključujući i subotu) bez obzira na rok plaćanja naznačen u profakturi.

Ukoliko Kupac plati profakturu posle isteka roka iz stava 1, potpisom ovog Ugovora je neopozivo saglasan i prihvata da Prodavcu plati novu cenu ili odgovarajuću razliku u ceni u skladu sa važećom cenom na dan uplate a koju Prodavac dostavlja u novoj profakturi.

III Kvalitativan i kvantitativan prijem robe i prigovori

Član 4.

Kvalitativan i kvantitativan prijem robe vrši se u skladištu Prodavca ukoliko nije drugačije dogovoreno.

Ukoliko se kvantativan prijem robe vrši u skladištu Prodavca, Kupac ne može u ovom slučaju staviti prigovor na primljene količine.

Ukoliko Kupac nije u mogućnosti da izvrši preuzimanje robe u magacinu Prodavca već zahteva da mu se roba isporuči preko prevoznika ili trećeg lica, potpisom ovog Ugovora je saglasan da nema pravo na primedbe na kvantitet isporučene robe.

Kupac je dužan da izvrši kvalitativan prijem robe u roku od 2 (dva) dana od dana preuzimanja robe a najduže 5 (pet) kalendarskih dana ako je roba preuzeta kod Prodavca od strane prevoznika ili trećeg lica.

Član 5.

Kupac dostavlja svoje primedbe odmah i bez odlaganja Prodavcu u obliku pismenog zapisnika.

Ako postoji prigovor na kvalitet ili kvantitet robe koji je dat u skladu sa ovim Ugovorom, neosporni deo fakture Kupac je dužan da plati na način i u roku koji je predviđen ovim Ugovorom, a osporeni deo odmah nakon rešenja prigovora.

IV Završne odredbe

Član 6.

Ovaj Ugovor se zaključuje za tekuću kalendarsku godinu i  važi do kraja te godine a ukoliko se pismeno ne otkaže najkasnije do 30. novembra tekuće godine, automatski se produžuje i za narednu godinu.

Ovaj Ugovor se može raskinuti pismenim otkazom bilo koje ugovorne strane koji se daje na 30 dana pre prestanka.

U slučaju spora koji se ne može rešiti dogovorom, ugovorne strane su saglasne sa nadležnošću suda u __.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih se po 2 (dva) nalaze kod svake ugovorne strane.

                         P R O D A V A C                                                                         K U P A C

              __________________________                                          __________________________

 

Servis računara online zakazivanje