Ugovor o preuzimanju duga

Servis računara online zakazivanje

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 145-147

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA

Zaključen u ____ dana __.__.__. godine između:

  1. „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “poverilac”)
  2. „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “dužnik“)
  3. „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu “preuzimaoc duga“)

Član 1.

Ugovorne strane potpisivanjem ovog Ugovora saglasno izjavljuju da dužnik duguje poveriocu iznos od __ dinara (alternativa: a da preuzimaoc duga duguje dužniku) iznos od __ dinara.

Član 2.

Na osnovu ovog Ugovora preuzimaoc duga preuzima dug dužnika prema poveriocu i obavezuje se da dug dužnika iz člana 1. ovog Ugovora plati poveriocu u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Član 3.

Preuzimaoc duga se obavezuje da dug dužnika koji je utvrđen u članu 1. ovog Ugovora plati poveriocu odmah po potpisivanju ovog Ugovora (alternativa : u roku od __ dana od dana potpisivanja ovog ugovora).

Član 4.

Samo plaćanjem iznosa iz člana 1. ovog Ugovora gasi se obaveza dužnika prema poveriocu za taj iznos odnosno dug dužnika prema poveriocu za iznos iz člana 1. ovog Ugovora ostaje na snazi ukoliko preuzimaoc duga ne plati poveriocu iznos iz člana 1. ovog Ugovora.

Alternativa : Potpisivanjem ovog Ugovora gasi se obaveza dužnika prema poveriocu za iznos od ___ dinara (alternativa: kao i obaveza preuzimaoca duga prema dužniku u iznosu od ___ dinara).

Član 5.

Poverilac izjavljuje da je saglasan sa preuzimanjem duga u svemu kako je to utvrđeno ovim Ugovorom.

Član 6.

Ovaj Ugovor je zaključen u 6 (šest) istovetnih primeraka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

__________________ __________________ _________________

Preuzimaoc duga Poverilac Dužnik

 

Servis računara online zakazivanje