Ugovor o kupoprodaji robe

Servis računara online zakazivanje

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 454-551

UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE

Zaključen dana __.__.__. godine u ___ između:

  1. Prodavac :  “__” d.o.o. iz _____ ul. __br.__ , PIB __ mat.br. __ koga zastupa ___
  2. Kupac : “__” d.o.o. iz _____ ul. __br.__ , PIB __ mat.br. __ koga zastupa ___

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Prodavac prodaje i isporučuje, a Kupac kupuje i plaća robu utvrđenu u specifikaciji koja je sastavni deo ovog ugovora.

U specifikacijama (godišnjim, kvartalnim, povremenim ili pojedinačnim) Kupac i Prodavac dogovorno utvrđuju vrstu, kvalitet, količinu, rokove isporuka pojedinačne cene važeće na dan isporuke.

Član 2.

Vrsta i kvalitet kao i količina robe koje su utvrđene u specifikacijama smatraju se kao definitivno ugovorene.

Kupac je dužan da preuzme svu količinu robe u rokovima utvrđenim u specifikacijama.

II CENE

Član 3.

Prodavac prodaje, a Kupac kupuje robu po cenama iz specifikacija (koje budu važile na dan isporuke, ako nije drugačije posebno pismeno dogovoreno).

Cene se podraumevaju f-co utovareno u prevoznom sredstvu, na utovarnom mestu Prodavca, upakovano u ambalažu (koju Prodavac zaračunava Kupcu)

III ROKOVI I OBIM ISPORUKE

Član 4.

Rokovi i obim isporuke utvrđeni su u specifikacijama

Član 5.

Ukoliko Kupac traži naknadno povećanje ugovorene količine, Prodavac se obavezuje da isto prihvati ukoliko ove količine i vrstu ima na svom skladištu ili ako isto prihvati dobavljač Prodavca.

Prodavac će prihvatiti smanjenje samo one ugovorene i proizvedene količine robe koju je u mogućnosti da proda drugom Kupcu, a za one koje su u fazi proizvodnje samo ako Prodavčev proizvođač prihvati smanjenje.

Član 6.

Za povećanje ili smanjenje ugovorenih količina robe koja se izrađuje kao vanstandardna i robe koja se izrađuje po tehničkoj dokumentaciji Kupca, Kupac i Prodavac su saglasni da je za povećanje ili smanjenje ugovorenih količina obavezno postići i sačiniti pismeni sporazum o tome sa Prodavčevim proizvođačem ove robe, a Kupac je obavezan da količine koje se nalaze na skladištu Prodavca Prodavčevog proizvođača preuzme i plati Prodavcu u ugovorenom roku.

IV NAČIN PLAĆANJA

Član 7.

Kupac je dužan da isplati račun Prodavcu u roku od ___ dana računajući od dana nastanka dužničko-poverilačkog odnosa na poslovni račun Prodavca.

Član 8.

Ukoliko Kupac u ugovorenom roku ne plati Prodavcu račun,  Kupac plaća Prodavcu zateznu kamatu u skladu sa propisima počev od dana prijema robe.

Član 9.

Kao dan nastanka dužničko poverilačkog odnosa smatra se :

  • dan prijema robe – ako se prijem vrši u skladištu Prodavca,
  • dan kada je Kupac preuzeo robu od špeditera, a najkasnije 5-og dana od dana preuzimanja robe od špeditera u kom roku je Kupacdužan da izvrši kvalitativan i kvantitativan prijem robe.

V KVALITATIVAN I KVANTITATIVAN PRIJEM ROBE I PRIGOVORI

Član 10.

Vrstu i kvalitet robe kao i kvantitet Kupac i Prodavac su utvrdili u specifikacijama.

Član 11.

Kvalitativan prijem robe kao i kvantitativan prijem vrši se u skladištu Kupca ukoliko nije drugačije dogovoreno između Kupca i Prodavca.

Ukoliko se kvantativan prijem robe vrši u skladištu Prodavca, Kupac ne može u ovom slučaju staviti prigovor na primljene količine.

Član 12.

Kupac je dužan da izvrši kvalitativan prijem robe u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe od prevoznika u mestu koje je pismeno odredio Kupac kao mesto isporuke.

Kupac je dužan da izvrši kvantativan prijem robe u roku od najviše 8 dana od dana preuzimanja robe od prevoznika u mesto isporuke pismeno određenog od strane Kupca.

Član 13.

Ukoliko Kupac pri kvalitativnom prijemu smatra da kvalitet isporučene robe odstupa od utvrđenog dužan je da odmah bez odlaganja obavesti o tome Prodavca u obliku pismenog zapisnika.

Ukoliko Kupac pri kvantitativnom prijemu otkrije skrivene nedostatke u roku od 6 meseci od dana izvršenog prijema, dužan je da odmah bez odlaganja obavesti Prodavca o tome.

Prodavac ne odgovara za skrivene nedostatke robe koji se pokažu pošto protekne 6 meseci od predaje robe Kupcu.

Član 14.

U slučaju prigovora na kvantitet isporučene robe , Kupac je dužan da taj prigovor sačini u obliku pismenog zapisnika i odmah bez odlaganja da ga dostavi Prodavcu.

Član 15.

U slučaju da Prodavac ospori komisijski zapisnik koji se odnosi na kvalitet, Prodavac i Kupac su saglasni da se provera i utvrđivanje kvaliteta robe poveri ovlašćenoj organizaciji za ove poslove kao trećem licu.

Troškove provere kvaliteta snosiće ugovorna strana koja nije u pravu.

Član 16.

Kupac i Prodavac su saglasni da će nalaz i mišljenje ovlašćene organizacije iz člana 15. biti konačno za rešenje spora.

Član 17.

Prodavac i Kupac su se sporazumeli da se otprema robe vrši na sledeći naslov _____ i adresu ______________ istovarno mesto_____________.

Član 18.

Ako postoji prigovor na kvalitet ili kvantitet robe u smislu ovog ugovora, neosporni deo fakture Kupac je dužan da plati na način i u roku koji je predviđen ovim ugovorom, a osporeni deo odmah nakon rešenja prigovora o kvalitetu ili kvantitetu robe.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obe ugovorne strane i traje do izvršenja ugovorenih obaveza. Izmene i dopune ovog ugovora vrše se uz obaveznu pismenu saglasnost oba ugovorna partnera.

Svi nastali sporovi u toku trajanja ovog Ugovora rešavaće se dogovorom, u pismenom obliku a ukoliko se na ovaj način ne postigne sporazum, spor će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, odredbe Opštih uzansi za promet robe ukoliko nisu u suprotnosti za zakonom kao i drugi propisi.

Član 20.

Ovaj Ugovor sastavljen je u __ (___) istovetna primerka od kojih se po __ (__) nalaze kod svake ugovorne strane.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica i završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Prodavac   Kupac

__________________________ __________________________

 

Servis računara online zakazivanje