Ugovor o kompenzaciji-sa obrascima

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 336-343 Ugovor o kompenzaciji Zaključen dana __.__.__ godine u __ između : „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu „poverilac“) „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu […]

Ugovor o pristupanju duga

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 451-452 UGOVOR O PRISTUPANJU DUGU Zaključen dana __ godine u ______ između: _______________________ (dalje: Poverilac) _______________________ (dalje: Treće lice)   Član 1. Ugovorne strane saglasno konstatuju da je „____“ (u daljem tekstu „Dužnik“) duguje poveriocu iznos od __ dinara sa zakonskom kamatom počev od __ na taj iznos. […]

Sporazum o raskidu ugovora u privredi

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 121-142 SPORAZUM O RASKIDU UGOVORA U PRIVREDI Zaključen __ godine u __ između: „__“ d.o.o. iz _______, mat.br.__, PIB __, tekući račun__ koje zastupa ____ , direktor (u daljem tekstu „___“) „__“ d.o.o. iz _______, mat.br.__, PIB __, tekući račun__ koje zastupa ____ , direktor (u daljem tekstu […]

Autorski ugovor

Vidi : Zakon o autorskom i srodnim pravima Zakon o porezu na dohodak građana čl. 52-60 Poreska prijava OPJ-2     AUTORSKI UGOVOR Zaključen u ___, dana ___  godine između: Korisnik: : “_________” d.o.o. iz __, ul. ___ br. _ koje zastupa ___ AUTOR : ___ iz ____, ul. ___ br. __ , JMBG ___ […]

Ugovor o angažovanju turističkog agenta u inostranstvu

UGOVOR O ANGAŽOVANJU TURISTIČKOG AGENTA Zaključen u __, dana __.__.____. godine između: „___“ d.o.o. ___, ul. ___, br. __ PIB ___ matični broj ___ koje zastupa direktor ____ (u daljem tekstu „Agencija“) _____ iz __ ul. _ JMBG __ l.k. ___ tekući račun ___ (u daljem tekstu „Agent“)   Član 1. Agencija poverava Agentu da […]

Ugovor o delu

Ugovor o delu zaključuju pravno lice/preduzetnik i fizičko lice i zaključuje se za poslove koje NISU iz delatnosti pravnog lica/preduzetnika. Ovim ugovorom fizičko lice preuzima obavljanje određenih poslova koje mu određuje druga ugovorna strana. Ugovor o delu regulišu 2 propisa : Član 199. Zakona o radu glasi : „Poslodavac može sa određenim licem da zaključi […]

Ugovor o dilerskoj prodaji

UGOVOR O DILERSKOJ PRODAJI Zaključen dana __.__.____ godine između: “” d.o.o. iz ___ PIB ___ mat. br. ___ koje zastupa ______ direktor (u daljem tekstu “Principal”) “” d.o.o. iz ___ PIB ___ mat. br. ___ koje zastupa ______ direktor (u daljem tekstu “Diler”)   Član 1. Principal potpisom ovog Ugovora imenuje Dilera kao svog jedinog […]

Ugovor o uslugama prenošenja proizvodnih znanja i iskustava (KNOW-HOW)

Ugovor o uslugama prenošenja proizvodnih znanja i iskustava (KNOW-HOW) Zaključen dana __ u ___ između: ____ (firma, tačna adresa, mesto, država) koju predstavlja ___ u daljem tekstu ovog Ugovora, nazvana “Kupac” ____ (firma, tačna adresa, mesto, država) koju predstavlja ___ u daljem tekstu ovog Ugovora, nazvana “Prodavac” Ugovorne strane zaključuju ovaj Ugovor u cilju obezbeđenja najcelishodnije […]

Izdavački ugovor

IZDAVAČKI UGOVOR Zaključen dana __ godine u ___ između ugovornih strana: “__” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ____ (u daljem tekstu “Izdavač”) __ iz ___ ulica i broj ____ JMBG ___ (dalje: Autor) Član 1. Na osnovu ovog Ugovora Autor i Izdavač su se saglasili da Autor […]

Ugovor o ulaganju sredstava radi pripreme izvoza robe u inostranstvo i uvoza robe iz inostranstva

UGOVOR O ULAGANJU SREDSTAVA RADI PRIPREME IZVOZA ROBE U INOSTRANSTVO I UVOZA ROBE IZ INOSTRANSTVA Zaključen dana ___ godine u ___ između ugovrenih strana: “___” d.o.o.  iz ___ koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu: NOSILAC ULAGANJA) “___” d.o.o.  iz ___  koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu: ULAGAČ)   Član 1. Predmet ovog ugovora je zajedničko […]