Ugovor o agentskoj prodaji robe (sa punomoćjem)

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O AGENTSKOJ PRODAJI ROBE

Zaključen u ___, dana __.__.____ godine između:

  1. “___” d.o.o. iz __ koje zastupa ________ direktor (u daljem tekstu “Trgovac”)
  2. ____ iz __, ul. ___ br. __, l.k. ________ MUP ___ (u daljem tekstu “Agent”)

Član 1.

Trgovac poverava Agentu da u njegovo ime i za njegov račun obavlja poslove prodaje robe -_________ sa svojim automobilom na teritoriji Republike Srbije.

Trgovac će Agentu izdati pismeno punomoćje za zaključivanje poslova prodaje robe.

Član 2.

Agent je ovlašćen da zaključuje poslove prodaje robe i u tome je dužan da se pridržava cena i svih drugih uslova koji su utvrđeni od Trgovca.

Agent je ovlašćen da kupcima izdaje profakture za prodaju robe ali nije ovlašćen da, bez saglasnosti Trgovca, za prodatu robu od kupaca prima naplatu cene u bilo kom obliku niti da kupcima odobrava popuste u ceni ili roku plaćanja.

Agent će vršiti prodaju robe na taj način što je za svaku prodaju robe obavezan da prethodno pribavi informaciju o tome da li Trgovac raspolaže sa tom vrstom i količinom robe.

Trgovac nema nikakvih obaveza u pogledu izvršenja onih poslova prodaje robe koje ugovori Agent a za koje nije ovlašćen po ovom Ugovoru ili prilikom kojih poslova prodaje se ne ponaša u skladu sa ovim Ugovorom.

Član 3.

Agent će poverene poslove obavljati stručno, savesno i odgovorno, u svemu prema ovom Ugovoru i zahtevima Trgovca.

Agent je dužan da čuva interese Trgovca sa pažnjom dobrog privrednika.

Agent se obavezuje da neće za druge vlastodavce vršiti poslove prodaje robe za koju je ovlašćen po ovom Ugovoru – ____.

Agent ne sme ni posle prestanka ovog Ugovora, da iskorišćava niti da otkriva poslovne tajne Trgovca koje su mu poverene ili koje je saznao u vezi sa izvršenjem Ugovora.

Član 4.

Za zaključene i naplaćene poslove prodaje robe Agentu pripada provizija u bruto iznosu (sa porezima i doprinosima), u procentu od __ % do __% od iznosa naplaćene prodate robe koju je on ugovorio s tim što će tačan iznos procenta ugovorne strane dogovarati za svaki posao.

Agent stiče pravo na isplatu provizije danom plaćanja od strane kupca s tim što će se iznos provizije isplatiti u roku od __ dana od dana prijema cene koju je kupac uplatio na račun Trgovca.

Isplata provizije se vrši na račun Agenta br. ________ kod ________ banke.

U iznosu provizije utvrđene u stavu 1 ovog člana su sadržani i svi troškovi koje ima Agent – troškovi upotrebe sopstvenog automobila, troškovi prenoćišta, troškovi ishrane kao i svi drugi troškovi koje on načini u toku obavljanja poslova po ovom Ugovoru.

Trgovac može za pokriće troškova Agentu isplaćivati i avans do 30% predviđene i dogovorene zarade.

Član 5.

Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme i stupa na snagu danom zaključivanja.

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor sa otkaznim rokom od ___ dana (meseci) u kom roku su ugovorne strane dužne da izvrše sve svoje dotada preuzete obaveze a Agent da vrati sve obrasce, formulare i reklamni materijal koji je dobio od Trgovca.

Član 6.

Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane će rešavati sporazumom a ukoliko isti nije moguć, spor će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Član 7.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

AGENT TRGOVAC

_____________________ _____________________

 ————————————————————————————————————————————————————-

PUNOMOĆJE

 

Ovim se ovlašćuje __________________iz ________________ ul. _____________ br. ___ broj lične karte _____ izdate od MUP _______________ da kao Agent na osnovu Ugovora o agentskoj prodaji može u ime i za račun Vlastodavca “___” d.o.o. iz __, ul. __ broj _ da obavlja poslove prodaje robe ___ na celokupnoj teritoriji Republike Srbije.

Agent je ovlašćen da zaključuje poslove prodaje robe i u tome je dužan da se pridržava cena i svih drugih uslova koji su utvrđeni od Vlastodavca.

Agent je ovlašćen da kupcima izdaje profakture za prodaju robe ali nije ovlašćen da, bez saglasnosti Vlastodavca za prodatu robu od kupaca prima naplatu cene u bilo kom obliku niti da kupcima menja uslove prodaje, da odobrava popuste u ceni ili vrši izmene roka plaćanja.

Vlastodavac nema nikakvih obaveza u pogledu izvršenja onih poslova prodaje robe koje ugovori Agent a za koje nije ovlašćen po Agentskom Ugovoru.

U __, __.__.__. godine

VLASTODAVAC
_______________________


 

Servis računara online zakazivanje