Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu

Prenos prava svojine na pokretnim stvarima po osnovu ulaganja u privredno društvo nije predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava

Prenos prava svojine na pokretnim stvarima po osnovu ulaganja u privredno društvo nije predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava   „1. Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i […]

Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu prenosa svojine na stanu a po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju

Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu prenosa svojine na stanu a po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju   „Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. […]

Poreski tretman ulaganja nepokretnosti u kapital privrednog društva

Poreski tretman ulaganja nepokretnosti u kapital privrednog društva   • Prema odredbi člana 23. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011 – dalje: ZPI), porez […]

Ustupanje naslednog dela unuke supruzi ostavioca i poreska obaveza

Ustupanje naslednog dela unuke supruzi ostavioca i poreska obaveza   „Prema odredbi člana 21. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011 – dalje: […]

Poreski tretman prodaja dela objekta koje je fizičko lice samo izgradilo na svom zemljištu

Poreski tretman prodaja dela objekta koje je fizičko lice samo izgradilo na svom zemljištu   „Sa stanovišta Zakona o porezima na imovinu  Kada fizičko lice svojim sredstvima gradi stambeni objekat na svom zemljištu, za koju izgradnju mu je izdata građevinska dozvola, sticanje prava svojine na konkretom objektu u korist tog fizičkog lica ne smatra se […]

Na poklon nepokretnosti bez naknade koji deda ili baba učine svom unuku ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava

Na poklon nepokretnosti bez naknade koji deda ili baba učine svom unuku ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava    „Prema odredbi člana 14. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, […]

Porez u vezi razmene prava svojine nepokretnosti u Srbiji za nepokretnost na teritoriji druge države

Porez u vezi razmene prava svojine nepokretnosti u Srbiji za nepokretnost na teritoriji druge države „Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, […]

Prinudna naplata poreza na imovinu preduzetnika koji ne vodi poslovne knjige i koje mu ne služe za obavljanje delatnosti

Prinudna naplata poreza na imovinu preduzetnika koji ne vodi poslovne knjige i koje mu ne služe za obavljanje delatnosti   „Obveznik poreza na imovinu na prava iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – […]

Poreske prijave poreza na imovinu koje podnosi fizičko lice kada izdaje poslovni prostor u zakup

Poreske prijave poreza na imovinu koje podnosi fizičko lice kada izdaje poslovni prostor u zakup   „Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, […]

Plaćanje poreza na nasleđe i poklon u slučaju sporazumne deobe nepokretne imovine između bračnih drugova a koja je stečena zajedničkim radom u toku zajednice života (bračna i vanbračne)

Plaćanje poreza na nasleđe i poklon u slučaju sporazumne deobe nepokretne imovine između bračnih drugova a koja je stečena zajedničkim radom u toku zajednice života (bračna i vanbračne)   „Prema odredbama člana 14. st. 1. i 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS […]