Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu

Ugovor o zakupu nepokretnosti u trajanju preko jedne godine, plaćanje poreza na imovinu i visina poreske obaveze po osnovu zakupa

Ugovor o zakupu nepokretnosti u trajanju preko jedne godine, plaćanje poreza na imovinu i visina poreske obaveze po osnovu zakupa „Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, […]

Zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju

Zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju   „Prema odredbi člana 29. st. 4. i 8. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, […]

Da li se može ostvariti pravo na oslobođenje plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za kupovinu prvog stana po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji

Da li se može ostvariti pravo na oslobođenje plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za kupovinu prvog stana po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji   „Prema odredbi člana 23. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, […]

Prenos prava vlasništva na vozilu od strane osiguranika osiguravajućem drušvu u slučaju krađe vozila

Prenos prava vlasništva na vozilu od strane osiguranika osiguravajućem drušvu u slučaju krađe vozila   „• Zakon o porezu na dodatu vrednost Prema odredbi člana 62. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon o PDV), odredbe ovog zakona primenjuju se na sav […]

Porez na prenos svojine nepokretnosti po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju između roditelja i dece

Porez na prenos svojine nepokretnosti po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju između roditelja i dece   „Odredbom člana 23. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon), a u vezi sa odredbom […]

Plaćanje poreza na prenos prava svojine na nepokretnosti između bračnih drugova po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju

Plaćanje poreza na prenos prava svojine na nepokretnosti između bračnih drugova po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju   „Odredbom člana 23. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon), a u vezi […]

Poreski tretman prenosa apsolutnih prava na nepokretnosti u postupku podele kao statusne promene

Poreski tretman prenosa apsolutnih prava na nepokretnosti u postupku podele kao statusne promene „Prema odredbi člana 29. st. 1. i 6. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon), poreska obaveza nastaje danom zaključenja […]

Ispunjenje poreske obaveze umrlog lica

Ispunjenje poreske obaveze umrlog lica   1. Odredbom člana 25. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prodavac, odnosno prenosilac prava […]