Prenos prava svojine na pokretnim stvarima po osnovu ulaganja u privredno društvo nije predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava

Servis računara online zakazivanje

Prenos prava svojine na pokretnim stvarima po osnovu ulaganja u privredno društvo nije predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava

 

„1. Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Odredbom člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je, da se prometom dobara i usluga, u smislu ovog zakona, ne smatra prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost.

Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca (stav 2. člana 6. Zakona).

Saglasno odredbama člana 3. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 67/2005 – dalje: Pravilnik), prometom dobara i usluga koji, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, ne podleže PDV smatra se prenos dela imovine:

1) kod statusne promene privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

2) u postupku redovnog prometa, likvidacije i stečaja, a koji čini tehničko-tehnološku celinu (proizvodni pogon, proizvodna linija i sl.).

Prenos prava raspolaganja samo na pojedinom dobru koje se nalazi u okviru tehničko-tehnološke celine iz stava 1. tačka 2) ovog člana ne smatra se prenosom dela imovine u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, odnosno u smislu stava 1. ovog člana (član 3. stav 2. Pravilnika).

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, kada obveznik PDV vrši prenos prava raspolaganja na delu imovine kao ulog u novoosnovano privredno društvo, PDV se ne obračunava i ne plaća pod uslovima: da je sticalac poreski obveznik ili da tim prenosom postaje poreski obveznik, da sticalac produžava da obavlja istu delatnost, odnosno delatnost koju je obavljao prenosilac, kao i da se radi o delu imovine koji čini tehničko-tehnološku celinu u skladu sa članom 3. stav 1. tačka 2) Pravilnika (proizvodni pogon, proizvodna linija i sl.).

Međutim, kada obveznik PDV vrši prenos dela imovine kao ulog u novoosnovano privredno društvo, pri čemu taj deo imovine ne čini tehničko-tehnološku celinu (proizvodni pogon, proizvodna linija i sl.), u tom slučaju za prenos svakog dobra u okviru tog dela imovine utvrđuje se poreski tretman u skladu sa Zakonom.

Prema tome, kada obveznik PDV – pravno lice prenosi deo imovine kao ulog u novoosnovano privredno društvo, a koji ne čini tehničko-tehnološku celinu (proizvodni pogon, proizvodna linija i sl.), pri čemu se u okviru tog dela imovine vrši prenos na zemljištu, građevinskim objektima i drugim dobrima, za promet zemljišta i građevinskih objekata (pod uslovom da se ne radi o prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata iz člana 4. stav 3. tačka 7) Zakona) ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, dok se po osnovu prenosa drugih dobara PDV obračunava i plaća u skladu sa Zakonom. Osnovicu za obračun PDV za oporezivi promet dobara koja se unose kao ulog u novoosnovano privredno društvo, u skladu sa odredbom člana 17. stav 5. Zakona, čini tržišna vrednost tih dobara na dan njihove isporuke u koju nije uključen PDV.

2. Prema odredbi člana 23. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009), porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu: stvarnih prava na nepokretnosti iz člana 2. stav 1, tač. 1) do 5) Zakona (tačka 1) Zakona); prava intelektualne svojine (tačka 2) Zakona); prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovnom objektu, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu na sopstveni pogon osim državnog (tačka 3) Zakona); prava korišćenja gradskog, odnosno javnog, ili ostalog građevinskog zemljišta, nezavisno od njegove površine (tačka 5) Zakona); prava na eksproprisanoj nepokretnosti, ako se eksproprijacija vrši radi izgradnje stambenih ili privrednih objekata (tačka 7) Zakona).

Prenosom uz naknadu, u smislu ovog zakona, ne smatra se prenos apsolutnog prava na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost (član 24a stav 1. Zakona).

Odredbom člana 31. stav 1. tačka 3) Zakona propisano je da se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća kod ulaganja apsolutnih prava u kapital rezidenta Republike Srbije – akcionarskog društva, odnosno društva sa ograničenom odgovornošću.

Shodno odredbi člana 31. stav 1. tačka 13) Zakona, porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se kada je obveznik Republika Srbija.

Odredba stava 1. tačka 3) ovog člana ne primenjuje se na prenos prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovnom objektu, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu (član 31. stav 4. Zakona).

Dakle, kod ulaganja apsolutnih prava iz člana 23. stav 1. Zakona na koja se plaća porez na dodatu vrednost – ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava.

Kod ulaganja apsolutnih prava iz člana 23. stav 1. tač. 1), 2), 5) i 7) Zakona u društvo sa ograničenom odgovornošću koje je rezident Republike Srbije, ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava u skladu sa odredbom člana 31. stav 1. tačka 3) Zakona.

Kod ulaganja prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovnom objektu, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu na sopstveni pogon (osim državnog) u društvo sa ograničenom odgovornošću koje je rezident Republike Srbije, na koje se ne plaća porez na dodatu vrednost, porez na prenos apsolutnih prava se plaća.

Saglasno odredbi člana 14. stav 5. Zakona, upotrebljavano motorno vozilo, upotrebljavani plovni objekat, odnosno upotrebljavani vazduhoplov, u smislu Zakona, je motorno vozilo, plovni objekat, odnosno vazduhoplov koje je najmanje jedanput, u skladu sa propisima bilo registrovano, upisano u propisani upisnik, odnosno za koje je bilo izdato uverenje ili potvrda o plovidbenosti, odnosno dozvola za upotrebu, na teritoriji Republike Srbije.

Prenos prava svojine na pokretnim stvarima, osim na stvarima koje su pobrojane u odredbi člana 23. stav 1. tačka 4) Zakona, po osnovu ulaganja u društvo sa ograničenom odgovornošću, nije predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava, što znači da se na prenos tih stvari (u konkretnom slučaju ormana, filtera, ventila, slavina…,) porez na prenos apsolutnih prava ne plaća.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-1303/2010-04 od 20.04.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje