Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu

Način utvrđivanja osnovice poreza na imovinu obveznika koji vrednost nekretnina u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti

Način utvrđivanja osnovice poreza na imovinu  obveznika koji vrednost nekretnina u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti „Kada obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama, osnovica […]

Mišljenje MIF o primeni člana 7. i člana 12. Zakona o porezima na imovinu

Mišljenje MIF o primeni člana 7. i člana 12. Zakona o porezima na imovinu  „1. Kada je na zemljištu površine 11 ari izgrađen objekat površine 125 m2, da li se porez plaća na zemljište, imajući u vidu da je površina zemljišta oko objekta manja od 10 ari? 1.1 Kada je predmet oporezivanja porezom na imovinu […]

Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava na imovinu u postupku statusne promene

U statusnoj promeni ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava na prenos prava na nepokretnosti, prava intelektualne svojine, prava svojine na motornom vozilu, prava svojine na plovilu, prava svojine na vazduhoplovu sa sopstvenim pogonom, odnosno prava korišćenja građevinskog zemljišta   „Od oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava izuzet je prenos apsolutnih prava iz člana […]

Rok za žalbu protiv rešenja o pogrešno utvrđenom porezu na imovinu

Rok za žalbu protiv rešenja o pogrešno utvrđenom porezu na imovinu Obveznik poreza na imovinu koji smatra da mu je rešenjem nadležnog organa jedinice lokalne samouprave pogrešno utvrđen porez na imovinu, protiv tog rešenja ima pravo žalbe, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema. Zbog docnje u plaćanju poreza na imovinu koji je […]

Kako se utvrđuje porez na imovinu na njivu koja se nalazi u građevinskom području

Kako se utvrđuje porez na imovinu na njivu koja se nalazi u građevinskom području „1. Zemljište koje se, prema podacima iz katastra nepokretnosti, nalazi u građevinskom području, a kao njegova vrsta upisana je njiva, pri čemu je planskim dokumentom to zemljište određeno za izgradnju i redovno korišćenje objekata, ili su na tom zemljištu izgrađeni objekti, […]

Kako se utvrđuje osnovica poreza na imovinu poreskom obvezniku koji vodi poslovne knjige

Kako se utvrđuje osnovica poreza na imovinu poreskom obvezniku koji vodi poslovne knjige „Vrednost nepokretnosti koja čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige ne umanjuje se za amortizaciju prema odluci jedinice lokalne samouprave donetoj na osnovu ovlašćenja iz člana 5. stav 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, […]

Da li lice koje koristi stan na kome nema pravo svojine plaća porez na imovinu

Da li lice koje koristi stan na kome nema pravo svojine plaća porez na imovinu    „Porez na imovinu utvrđuje se poreskom obvezniku, kao licu koje je obavezno da plati porez. Fizičko lice koje nije vlasnik stana koji koristi, obveznik je poreza na imovinu za taj stan, i to ako: na tom stanu ima pravo […]

Kako se utvrđuje osnovica poreza na imovinu poreskom obvezniku koji vodi poslovne knjige

Kako se utvrđuje osnovica poreza na imovinu poreskom obvezniku koji vodi poslovne knjige   „Vrednost nepokretnosti koja čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige ne umanjuje se za amortizaciju prema odluci jedinice lokalne samouprave donetoj na osnovu ovlašćenja iz člana 5. stav 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. […]

Utvrđivanje osnovice za porez na imovinu privrednog društva

Utvrđivanje osnovice za porez na imovinu privrednog društva „Kada privredno društvo vrednost nepokretnosti za koje je obveznik poreza na imovinu u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama – osnovica poreza na imovinu za 2014. godinu je fer […]

Utvrđivanje osnovice za porez na imovinu privrednog društva

Utvrđivanje osnovice za porez na imovinu privrednog društva   „Kada privredno društvo vrednost nepokretnosti za koje je obveznik poreza na imovinu u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama – osnovica poreza na imovinu za 2014. godinu je […]