Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu

Da li se prilikom prodaje stana koji je stečen statusnom promenom privrednog društva plaća porez na prenos apsolutnih prava

Da li se prilikom prodaje stana koji je stečen statusnom promenom privrednog društva plaća porez na prenos apsolutnih prava   Iz obrazloženja: „Iz obrazloženja osporenog rešenja i iz spisa predmeta ove pravne stvari proizlazi da je prvostepeni organ, razmatrajući zahtev tužioca za povraćaj plaćenog PDV pri kupovini prvog stana, uvidom u evidenciju kojom raspolaže, utvrdio […]

Da li se u pogledu poreza na imovinu, površina podruma računa u korisnu površinu objekta kome pripada i stanovima u tom objektu

Da li se u pogledu poreza na imovinu, površina podruma računa u korisnu površinu objekta kome pripada i stanovima u tom objektu „Imajući u vidu da na zajedničkim delovima zgrade i uređajima u zgradi vlasnici posebnih celina u zgradi imaju pravo zajedničke nedeljive svojine, kod utvrđivanja osnovice poreza na imovinu primenom elemenata korisne površine i […]

Prenos prava svojine na poslovnom objektu sa privrednog društva na osnivača tog društva je oporezovan porezom na prenos apsolutnih prava

Prenos prava svojine na poslovnom objektu sa privrednog društva na osnivača tog društva je oporezovan porezom na prenos apsolutnih prava   „Na prenos prava svojine na poslovnom objektu koji je jednočlano privredno društvo steklo kupovinom 1998. godine, a koji se vrši sa tog privrednog društva – u vezi sa prestankom obavljanja njegove delatnosti i njegovim […]

Uslovi za oporezivanje porez na poklon koji se učini zdravstvenoj ustanovi

Uslovi za oporezivanje porez na poklon koji se učini zdravstvеnoj ustanovi   „Porez na poklon plaća se na pokretne stvari: kompjutersku opremu, hranu, medicinske aparate za dijagnostiku i hirurgiju… koje Institut primi bez naknade – ukoliko su kumulativno ispunjeni uslovi: da se na prenos tih stvari sa poklonodavca na Institut, kao poklonoprimca, ne plaća porez […]

Pravo doživotnog korišćenja stana lica koje nije vlasnik i plaćanje poreza na imovinu pravo doživotnog korišćenja u korist lica koje nije vlasnik

Pravo doživotnog korišćenja stana lica koje nije vlasnik i plaćanje poreza na imovinu pravo doživotnog korišćenja u korist lica koje nije vlasnik   „Ako je na stanu jedno lice imalac prava svojine, a drugo lice imalac prava doživotnog korišćenja koje pravo je upisano u katastar nepokretnosti (što znači da ima dejstvo erga omnes), u tom […]

Nema poreskog duga ako za njega nije doneto rešenje poreskom obvezniku

Nema poreskog duga ako za njega nije doneto rešenje poreskom obvezniku   „Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 57/2012 – […]

Poreski tretman likvidacionog ostatka posle sprovedene likvidacije

Poreski tretman likvidacionog ostatka posle sprovedene likvidacije   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica Prema odredbi člana 34. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 – dalje: Zakon), dobit utvrđena u postupku […]

Poreski tretman likvidacionog ostatka nakon sprovedenog postupka likvidacije jednočlanog doo

Poreski tretman likvidacionog ostatka nakon sprovedenog postupka likvidacije jednočlanog doo „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica Prema odredbi člana 34. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 – dalje: Zakon), dobit utvrđena […]

Plaćanje poreza na poklon kada jedan naslednik stiče imovinu veće vrednosti od vrednosti njegovog naslednog dela

Plaćanje poreza na poklon kada jedan naslednik stiče imovinu veće vrednosti od vrednosti njegovog naslednog dela    „Prema članu 36. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2010), porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, po osnovu ugovora ili drugog akta zaključenog […]

Plaćanje poreza na imovinu na “letnju baštu”

Plaćanje poreza na imovinu na “letnju baštu”   „Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 57/2012 – odluka US […]