Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu

Prenos prava svojine na nepokretnosti sa pravnog lica na osnivača i porez na prenos apsolutnih prava

Prenos prava svojine na nepokretnosti sa pravnog lica na osnivača i porez na prenos apsolutnih prava   „U skladu sa odredbama čl. 215. i 216. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004), po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se, između ostalog, i za dividende u skladu sa […]

Porez na prenos apsolutnih prava na prenos svojine nepokretnosti sa privrednog društva na osnivača

Porez na prenos apsolutnih prava na prenos svojine nepokretnosti sa privrednog društva na osnivača   „Prema odredbi člana 14. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009 i 101/2010 – […]

Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava na prenos svojine između davaoca izdržavanja i primaoca izdržavanja koji se nalazi u prvom naslednom redu

Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava na prenos svojine između davaoca izdržavanja i primaoca izdržavanja koji se nalazi u prvom naslednom redu   „Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1), u vezi sa članom 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 […]

Pozajmica preduzetnika ili osnivača privrednog društva nije predmet oporezivanja ukoliko se ne proknjiži na prihode

Pozajmica preduzetnika ili osnivača privrednog društva nije predmet oporezivanja ukoliko se ne proknjiži na prihode   „Prema odredbi člana 14. st. 3, 4. i 7. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 […]

Porez na pozajmice između građana i porez na pozajmice preduzetnika

Porez na pozajmice između građana i porez na pozajmice preduzetnika   „Prema odredbi člana 14. st. 3, 4. i 7. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009 – dalje: Zakon), […]

Vanbračni partner nema pravo na poresko oslobođenje na ostvareno nasleđe

Vanbračni partner nema pravo na poresko oslobođenje na ostvareno nasleđe   „Prema odredbi člana 14. st. 1. i 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007 i 5/2009 – dalje: Zakon), porez na nasleđe i poklon plaća se na prava na nepokretnosti iz člana 2. stav 1. tač. […]

Nastanak poreske obaveze u slučaju nepodnošenja poreske prijave za porez na nasleđe

Nastanak poreske obaveze u slučaju nepodnošenja poreske prijave za porez na nasleđe   „Odredbom člana 15. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“ br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009 – dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na […]

Porez na prenos apsolutnih prava na zgradu koju suinvestitori predaju investitoru radi rušenja izgradnje novog stambenog objekta

Porez na prenos apsolutnih prava na zgradu koju suinvestitori predaju investitoru radi rušenja izgradnje novog stambenog objekta   „Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) u vezi sa članom 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. […]

Plaćanje poreza na nasleđe i poklon prilikom deobe zaostavštine

Plaćanje poreza na nasleđe i poklon prilikom deobe zaostavštine   „Prema odredbi člana 14. st. 1. do 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009 – dalje: Zakon), porez na […]

Srazmernost veličine naslednih delova braće i sestara utiče na poresku obavezu

Srazmernost veličine naslednih delova braće i sestara utiče na poresku obavezu   „Prema odredbi člana 14. st. 1. do 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009 – dalje: Zakon), […]