Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu

Obaveza plaćanja poreza apsolutnih prava na prenos svojine na stanu po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju

Obaveza plaćanja poreza apsolutnih prava na prenos svojine na stanu po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju   „Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, […]

Poreska prijava poreza na imovinu advokata koji obavlja delatnost u svom stanu

Poreska prijava poreza na imovinu advokata koji obavlja delatnost u svom stanu   „Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i […]

Uslovi za oslobođenje plaćanja poreza prilikom kupovine prvog stana

Uslovi za oslobođenje plaćanja poreza prilikom kupovine prvog stana   „Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010 i 24/2011 – dalje: Zakon), […]

Davanje novca od pravnog lica naslednicima pokojnog zaposlenog na ime njihovog odricanja od potraživanja

Davanje novca od pravnog lica naslednicima pokojnog zaposlenog na ime njihovog odricanja od potraživanja    „Prema odredbi člana 14. stav 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010 i 24/2011 […]

Porez na ustupanje vlasničkog udela u stanu bivšem bračnom drugu na osnovu poravnanja

Porez na ustupanje vlasničkog udela u stanu bivšem bračnom drugu na osnovu poravnanja   „Prema odredbi člana 14. stav 1, u vezi sa članom 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – […]

Plaćanje poreza na prenos u slučaju prenosa prava svojine na nepokretnost između braće po osnovu ugovora o razmeni

Plaćanje poreza na prenos u slučaju prenosa prava svojine na nepokretnost između braće po osnovu ugovora o razmeni   „Prema odredbi člana 23. stav. 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, […]

Kakav poreski tretman ima poklon između braće koji ne žive u zajedničkom domaćinstvu?

Kakav poreski tretman ima poklon između braće koji ne žive u zajedničkom domaćinstvu?   „Prema odredbi člana 14. st. 1, 2, 4. i 8. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, […]

Umanjenje poreza na imovinu za stan je u direktnoj vezi sa prijavom prebivališta na toj adresi

Umanjenje poreza na imovinu za stan je u direktnoj vezi sa prijavom prebivališta na toj adresi   „Prema odredbi člana 2. stav 1. tač. 1), 3) i 5) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. […]

Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige

Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige    „Odredbom člana 34. st. 1, 2. i 4. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010 i […]

Deoba zajedničke imovine između supružnika koja je stečena u toku trajanja braka

Deoba zajedničke imovine između supružnika koja je stečena u toku trajanja braka   „Prema odredbama člana 14. st. 1. i 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009 i 101/2010 – […]