Poreski tretman ulaganja nepokretnosti u kapital privrednog društva

Servis računara online zakazivanje

Poreski tretman ulaganja nepokretnosti u kapital privrednog društva

 

• Prema odredbi člana 23. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011 – dalje: ZPI), porez na prenos apsolutnih prava se plaća kod prenosa uz naknadu, i to:

– prava svojine na nepokretnosti;

– prava intelektualne svojine;

– prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu – osim na mopedu, motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini, upotrebljavanom plovilu, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu na sopstveni pogon osim državnog;

– prava korišćenja građevinskog zemljišta,

– prava na eksproprisanoj nepokretnosti, ako se eksproprijacija vrši radi izgradnje stambenih ili privrednih objekata.

Upotrebljavano motorno vozilo, upotrebljavano plovilo, odnosno upotrebljavani vazduhoplov, u smislu ovog zakona, jeste motorno vozilo, plovilo, odnosno vazduhoplov koje je najmanje jedanput, u skladu sa propisima bilo registrovano, upisano u propisani upisnik, odnosno u registar ili evidenciju vazduhoplova, na teritoriji Republike Srbije (član 14. stav 4. Zakona).

Prenosom uz naknadu, u smislu člana 23. ZPI, smatra se i prenos uz naknadu celokupne imovine pravnog lica u slučaju njegove redovne prodaje, likvidacije ili stečaja (član 24. tačka 2) ZPI).

Prenosom u naknadu, u smislu ZPI, ne smatra se prenos apsolutnog prava na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost (član 24a stav 1. ZPI).

Prema odredbi člana 31. stav 1. tačka 3) ZPI, porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se kod ulaganja apsolutnih prava u kapital rezidenta Republike Srbije – akcionarskog društva, odnosno društva sa ograničenom odgovornošću.

Odredba člana 31. stav 1. tačka 3) ZPI ne primenjuje se na prenos prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovilu, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu (član 31. stav 4. ZPI).

Prema tome, porez na prenos apsolutnih prava plaća se prilikom svakog prenosa uz naknadu prava iz člana 23. ZPI na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost, osim u slučajevima za koje je ZPI propisano poresko oslobođenje.

Dakle, kod ulaganja prava svojine na nepokretnostima – poslovnim objektima i drugih prava iz člana 23. Zakona, osim prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovilu, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu, u kapital rezidenta Republike Srbije koji je po pravnoj formi društvo sa ograničenom odgovornošću, po osnovu kog ulaganja ulagač – prenosilac prava stiče isključivo udeo u tom društvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, porez na prenos apsolutnih prava se ne plaća.

Kod ulaganja prava svojine na nepokretnostima – poslovnim objektima i drugih prava iz člana 23. Zakona, u kapital pravnog lica koje nije rezident Republike Srbije, porez na prenos apsolutnih prava se plaća.

Kod ulaganja prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovilu, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu, u kapital rezidenta Republike Srbije koji je po pravnoj formi društvo sa ograničenom odgovornošću, po osnovu kog ulaganja ulagač – prenosilac prava stiče isključivo udeo u tom društvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, porez na prenos apsolutnih prava se plaća.

Prenos uz naknadu udela u pravnom licu i hartija od vrednosti, saglasno odredbi člana 23. stav 1. tačka 3) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004 i 61/2007), bio je predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava do 29.1.2009. godine.

S tim u vezi, na prenos udela u pravnom licu po osnovu ugovora ili drugog akta zaključenog od 30.1.2009. godine, porez na prenos apsolutnih prava se ne plaća.

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00188/2012-04(III) od 19.03.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje