Na poklon nepokretnosti bez naknade koji deda ili baba učine svom unuku ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava

Servis računara online zakazivanje

Na poklon nepokretnosti bez naknade koji deda ili baba učine svom unuku ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava

 

 „Prema odredbi člana 14. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011 – dalje: Zakon), porez na nasleđe i poklon plaća se na ukupnu površinu nepokretnosti na kojima su konstituisana prava iz člana 2. stav 1. tač. 1) do 6) Zakona, koja naslednici naslede, odnosno poklonoprimci prime na poklon.

Odredbom člana 2. stav 1. tačka 1) kao pravo koje je predmet oporezivanja uređeno je pravo svojine, odnosno pravo svojine na građevinskom zemljištu površine preko 10 ari.

Prema odredbi člana 21. stav 1. tačka 1. Zakona, porez na nasleđe i poklon ne plaća naslednik prvog naslednog reda, supružnik i roditelj ostavioca, odnosno poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca.

Odredbom člana 9. stav 1. Zakona o nasleđivanju („Sl. glasnik RS“, br. 46/95 i 101/2003) propisano je da prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug.

Prema tome, na prenos bez naknade prava svojine na stanu koji fizičko lice, po osnovu ugovora o poklonu, učini svom unuku – sinu njegovog sina/kćeri, kao svom potomku, porez na poklon se ne plaća.

U svakom konkretnom slučaju, nadležni poreski organ ceni činjenično stanje, između ostalog, i po pitanju da li su ispunjeni uslovi za oslobođenje od poreza na poklon.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-06-00014/2012-04 od 24.01.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje