Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak građana

Kakav poreski tretman imaju usluge savetovanja u oblasti poreza

Kakav poreski tretman imaju usluge savetovanja u oblasti poreza „Povodom zahteva br. 337-00-78/2015-10 od 1.4.2015. godine obaveštavamo vas da poreski propisi, koji uređuju poreski sistem Republike Srbije, ne sadrže ograničenja u smislu određivanja lica koja imaju pravo, odnosno koja mogu da vrše usluge savetovanja u oblasti poreza, niti ograničenja po pitanju načina pružanja predmetnih usluga. […]

Pogodnosti u obliku zarade koje poslodavac daje zaposlenima u obliku “jačanja timskog duha” su oporeziva

Pogodnosti u obliku zarade koje poslodavac daje zaposlenima u obliku “jačanja timskog duha” su oporeziva „Kada poslodavac na teret sopstvenih sredstava zaposlenima obezbeđuje učestvovanje u aktivnostima koje za cilj imaju jačanje timskog duha (tzv. team building), takvo primanje predstavlja činjenje pogodnosti zaposlenima koje podleže oporezivanju porezom na dohodak građana na zaradu i plaćanju doprinosa za […]

Zaposleni koji radi kod kuće i koristi sopstvena sredstva za rad – poreski tretman i tretman plaćanja doprinosa na naknade tih i drugih troškova

Zaposleni koji radi kod kuće i koristi sopstvena sredstva za rad – poreski tretman i tretman plaćanja doprinosa na naknade tih i drugih troškova „1. Primanja koja po osnovu naknade za korišćenje i upotrebu sredstava za rad – sopstvena sredstva zaposlenog, kao i po osnovu naknade drugih troškova rada, ostvari zaposleni od poslodavca sa kojim […]

Od 01.04.2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana se podnosi isključivo u elektronskom obliku na obrascu PPDG-2R

Od 01.04.2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana se podnosi isključivo u elektronskom obliku na Obrascu PPDG-2R-godišnji porez „1. Godišnji porez na dohodak građana Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji […]

Prenos udela bez naknade u privrednom društvu bez naknade sa jednog na drugo fizičko lice ne oporezuje se ni porezom na poklon ni porezom na dohodak građana

Prenos udela bez naknade u privrednom društvu bez naknade sa jednog na drugo fizičko lice ne oporezuje se ni porezom na poklon ni porezom na dohodak građana „Prenos bez naknade udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, sa jednog na drugo fizičko lice, ne oporezuje se ni porezom na poklon u skladu sa odredbom člana 14. […]

Obaveza isplate uvećanih troškova prevoza usled promenjenog mesta stanovanja zaposlenog

Obaveza isplate uvećanih troškova prevoza usled promenjenog mesta stanovanja zaposlenog „Članom 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), definisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za dolazak i odlazak sa […]

Vrednosno garantno pismo i plaćanje poreza na dohodak

Vrednosno garantno pismo dato fizičkom licu i plaćanje poreza na dohodak „U slučaju kada je osiguravajuće društvo u cilju podsticanja prodaje polisa autoodgovornosti u okviru svoje poslovne politike, internim aktima regulisalo da pod jednakim uslovima svim fizičkim licima – osiguranicima daje uz polisu autoodgovornosti i vrednosno garantno pismo sa ličnim podacima osiguranika i vozila, na […]

Autorski honorari i izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Autorski honorari i izbegavanje dvostrukog oporezivanja „1. Ako inostrano društvo za kolektivno ostvarivanje autorskog prava svojih članova tvrdi da je rezident države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i, istovremeno, da je stvarni vlasnik autorskih naknada (a ne, agent ili posrednik koji autorske naknade prima za račun svojih članova – autora, fizičkih […]

Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom ili drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana

Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom ili drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana „Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica, u visini kupoprodajne cene, nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana. Takođe, predmet oporezivanja […]

Umetnik na ostvarenu ugovorenu naknadu plaća porez na dohodak građana na drugi prihod i doprinos za PIO

Umetnik na ostvarenu ugovorenu naknadu plaća porez na dohodak građana na drugi prihod i doprinos za PIO „Ugovorenu naknadu po osnovu ugovora o delu zaključenog sa Ministarstvom kulture i informisanja, koju ostvari fizičko lice koje ima status samostalnog umetnika, za rad u svojstvu člana komisije obrazovane na osnovu rešenja o formiranju komisije saglasno odgovarajućim propisima, […]