Umetnik na ostvarenu ugovorenu naknadu plaća porez na dohodak građana na drugi prihod i doprinos za PIO

Servis računara online zakazivanje

Umetnik na ostvarenu ugovorenu naknadu plaća porez na dohodak građana na drugi prihod i doprinos za PIO

Ugovorenu naknadu po osnovu ugovora o delu zaključenog sa Ministarstvom kulture i informisanja, koju ostvari fizičko lice koje ima status samostalnog umetnika, za rad u svojstvu člana komisije obrazovane na osnovu rešenja o formiranju komisije saglasno odgovarajućim propisima, obračunava se i plaća porez na dohodak građana na drugi prihod fizičkog lica i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. S tim u vezi, okolnost da samostalni umetnik – fizičko lice koje samostalno, u vidu zanimanja, obavlja umetničku delatnost i kome je reprezentativno udruženje u kulturi utvrdilo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, po osnovu prihoda od samostalnog obavljanja umetničke delatnosti doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaća po rešenju nadležnog poreskog organa, ne isključuje obavezu obračunavanja i plaćanja po odbitku doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu prihoda koje ostvari od obavljanja aktivnosti koja ne spada u oblast umetničke delatnosti.

* * *

Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: ZPDG), porez na dohodak građana plaća se na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom.

Ostalim prihodima u smislu člana 85. stav 1. tačka 1) ZPDG smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, a naročito prihodi po osnovu ugovora o delu.

Prema stavu 2. istog člana ZPDG, obveznik poreza na druge prihode je fizičko lice koje ostvari prihode iz stava 1. tog člana ZPDG.

Poresku osnovicu čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20% (stav 3. člana 85. ZPDG).

Odredbom član 6. tačka 13) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: ZDOSO) propisano je da je samostalna delatnost privredna, profesionalna ili druga delatnost koju obavlja: preduzetnik, osnivač odnosno član privrednog društva, samostalni umetnik, sveštenik i verski službenik.

Samostalni umetnik je osiguranik – fizičko lice koje samostalno, u vidu zanimanja, obavlja umetničku delatnost i kome je reprezentativno udruženje u kulturi utvrdilo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast kulture, ako nije osigurano po drugom osnovu, saglasno odredbi člana 6. tačka 16) ZDOSO.

Odredbom člana 12. stav 1. ZDOSO propisano je da kada osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa, u skladu sa ovim zakonom.

Odredbom člana 25. stav 1. ZDOSO propisano je da je osnovica doprinosa za samostalne umetnike oporezivi prihod na koji se plaća porez na dohodak građana, po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana, ostvaren u godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi.

Prema stavu 2. člana 25. ZDOSO, do konačnog utvrđivanja oporezivog prihoda iz stava 1. ovog člana, samostalni umetnici plaćaju tromesečno akontaciju doprinosa na osnovicu koju, u zavisnosti od visine očekivanih prihoda u tekućoj godini, opredele u jednom od sledećih iznosa pomnoženim koeficijentom tri:

  1. najniža osnovica doprinosa iz člana 38. ovog zakona;
  2. prosečna mesečna zarada u Republici isplaćena po zaposlenom u prethodnoj godini;
  3. dvostruka prosečna mesečna zarada u Republici isplaćena po zaposlenom u prethodnoj godini;
  4. četvorostruka prosečna mesečna zarada u Republici isplaćena po zaposlenom u prethodnoj godini.

Odredbom člana 28. ZDOSO propisano je da je osnovica doprinosa za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana.“

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-380/2014-04 od 10.07.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje