Obaveza isplate uvećanih troškova prevoza usled promenjenog mesta stanovanja zaposlenog

Servis računara online zakazivanje

Obaveza isplate uvećanih troškova prevoza usled promenjenog mesta stanovanja zaposlenog

„Članom 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), definisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz. Stavom 3. ovog člana definisano je da promena mesta stanovanja zaposlenog nakon zaključenja ugovora o radu, ne može da utiče na uvećanje troškova prevoza koje je poslodavac dužan da naknadi zaposlenom u trenutku zaključenja ugovora o radu, bez saglasnosti poslodavca.

Prema tome, ukoliko je zaposleni promenio mesto stanovanja nakon zaključenja ugovora o radu, a što ima za posledicu uvećanje troškova prevoza, posle stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014), poslodavac nije u obavezi da isplaćuje iste u skladu sa promenjenim mestom stanovanja. Međutim, poslodavac se može saglasiti da zaposlenom naknadi troškove prevoza koji su nastali usled promene mesta stanovanja nakon zaključenja ugovora o radu.

Imajući u vidu da je zaposleni u konkretnom slučaju promenio mesto stanovanja nakon zaključenja ugovora o radu, a pre stupanja na snagu izmenjenih odredbi Zakona (član 118. stav 3.), poslodavac je i dalje dužan da naknađuje troškove zaposlenog za dolazak i odlazak sa rada u skladu sa ranije važećom odredbom Zakona.

U konkretnom slučaju s obzirom da je zaposleni zaključio ugovor o radu 2004. godine, a da je mesto stanovanja promenio 2013. godine, kada je poslodavac bio u obavezi da iste prizna, dakle pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, mišljenja smo da je poslodavac u obavezi da zaposlenom naknadi nastale troškove prevoza u skladu sa ranije važećom odredbom Zakona o radu.

Prema tome, ukoliko je zaposleni promenio mesto stanovanja nakon zaključenja ugovora o radu, a posle stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014), a što ima za posledicu uvećanje troškova prevoza, poslodavac nije u obavezi da isplaćuje iste u skladu sa promenjenim mestom stanovanja. Međutim, poslodavac se može saglasiti da zaposlenom naknadi troškove prevoza koji su nastali usled promene mesta stanovanja nakon zaključenja ugovora o radu.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00368/2014-02 od 23.10.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje