Obaveza isplate uvećanih troškova prevoza usled promenjenog mesta stanovanja zaposlenog

Obaveza isplate uvećanih troškova prevoza usled promenjenog mesta stanovanja zaposlenog

„Članom 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), definisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz. Stavom 3. ovog člana definisano je da promena mesta stanovanja zaposlenog nakon zaključenja ugovora o radu, ne može da utiče na uvećanje troškova prevoza koje je poslodavac dužan da naknadi zaposlenom u trenutku zaključenja ugovora o radu, bez saglasnosti poslodavca.

Prema tome, ukoliko je zaposleni promenio mesto stanovanja nakon zaključenja ugovora o radu, a što ima za posledicu uvećanje troškova prevoza, posle stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014), poslodavac nije u obavezi da isplaćuje iste u skladu sa promenjenim mestom stanovanja. Međutim, poslodavac se može saglasiti da zaposlenom naknadi troškove prevoza koji su nastali usled promene mesta stanovanja nakon zaključenja ugovora o radu.

Imajući u vidu da je zaposleni u konkretnom slučaju promenio mesto stanovanja nakon zaključenja ugovora o radu, a pre stupanja na snagu izmenjenih odredbi Zakona (član 118. stav 3.), poslodavac je i dalje dužan da naknađuje troškove zaposlenog za dolazak i odlazak sa rada u skladu sa ranije važećom odredbom Zakona.

U konkretnom slučaju s obzirom da je zaposleni zaključio ugovor o radu 2004. godine, a da je mesto stanovanja promenio 2013. godine, kada je poslodavac bio u obavezi da iste prizna, dakle pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, mišljenja smo da je poslodavac u obavezi da zaposlenom naknadi nastale troškove prevoza u skladu sa ranije važećom odredbom Zakona o radu.

Prema tome, ukoliko je zaposleni promenio mesto stanovanja nakon zaključenja ugovora o radu, a posle stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014), a što ima za posledicu uvećanje troškova prevoza, poslodavac nije u obavezi da isplaćuje iste u skladu sa promenjenim mestom stanovanja. Međutim, poslodavac se može saglasiti da zaposlenom naknadi troškove prevoza koji su nastali usled promene mesta stanovanja nakon zaključenja ugovora o radu.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00368/2014-02 od 23.10.2014. godine