Od 01.04.2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana se podnosi isključivo u elektronskom obliku na obrascu PPDG-2R

Servis računara online zakazivanje

Od 01.04.2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana se podnosi isključivo u elektronskom obliku na Obrascu PPDG-2R-godišnji porez

1. Godišnji porez na dohodak građana

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u skladu sa odredbom člana 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon).

 1. Poreski obveznici

Saglasno odredbi člana 87. stav 1. Zakona, obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

 • rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi;
 • nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.
 1. Neoporezivi iznos

Neoporezivi iznos dohotka za 2014. godinu je 2.211.336 dinara i jednak je visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2014. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u „Sl. glasniku RS“, br. 8/2015, prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2014. godini iznosi 737.112 dinara.

 1. Prihodi koji se oporezuju

Prema odredbi člana 87. stav 2. Zakona, predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana su prihodi koji su isplaćeni (ostvareni) u periodu od 1. januara zaključno sa 31. decembrom 2014. godine, nezavisno od toga za koji su period isplaćeni, i to:

 • zarada iz čl. 13. do 14b Zakona;
 • oporezivi prihod od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. Zakona;
 • oporezivi prihod od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. Zakona;
 • oporezivi prihod od izdavanja nepokretnosti iz člana 63. stav 3. Zakona;
 • oporezivi prihod od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. Zakona;
 • oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona;
 • oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona;
 • prihodi po osnovima iz tač. 1) do 7) ovog stava, ostvareni i oporezovani u drugoj državi za obveznike iz stava 1. tačka 1) člana 87. Zakona.
 1. Prihodi koji se umanjuju za plaćeni porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje

Prema odredbi člana 87. stav 3. Zakona, zarada, oporezivi prihod od samostalne delatnosti, oporezivi prihod od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka i oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona, umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Republici Srbiji na teret lica koje je ostvarilo zaradu, odnosno oporezive prihode, a ostali oporezivi prihodi koji su predmet oporezivanja godišnjim porezom – oporezivi prihod od izdavanja nepokretnosti i oporezivi prihod od davanja u zakup pokretnih stvari – umanjuju se za porez plaćen na te prihode u Republici Srbiji.

Dakle, za porez na dohodak građana i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Republici Srbiji na teret lica koje je ostvarilo prihod umanjuju se:

 • zarada,
 • oporezivi prihod od samostalne delatnosti,
 • oporezivi prihod od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine,
 • oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka, i
 • oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona.
 • Za porez na dohodak građana koji je plaćen u Republici Srbiji umanjuju se sledeći prihodi:
 • oporezivi prihod od izdavanja nepokretnosti i
 • oporezivi prihod od davanja u zakup pokretnih stvari.

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2014. godinu iznosi 3.685.560 dinara („Sl. glasnik RS“, br. 11/2015).

U slučaju da su doprinosi za obavezno socijalno osiguranje u toku 2014. godine plaćeni iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice doprinosa od 3.685.560 dinara, obveznik ima pravo na povraćaj više plaćenog iznosa doprinosa saglasno Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn.).

Odredbom člana 87. stav 4. Zakona propisano je da se dohodak za oporezivanje uvećava za iznos koji se, u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez, obvezniku isplati po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Saglasno tome, iznos koji je u 2014. godini obvezniku isplaćen po osnovu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, uračunava se u dohodak za oporezivanje godišnjim porezom za 2014. godinu. Dohodak za oporezivanje ne uvećava se za iznos koji je u 2014. godini obveznik ostvario po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaključno za 2012. godinu, shodno odredbi člana 71. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 47/2013). Primera radi, ako je obveznik u 2014. godini ostvario povraćaj doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2011, 2012. i 2013. godinu, dohodak za oporezivanje uvećava se samo za iznos povraćaja koji je ostvario za 2013. godinu.

Prihodi ostvareni i oporezovani u drugoj državi umanjuju se za porez plaćen u toj drugoj državi (član 87. stav 5. Zakona).

 1. Dohodak za oporezivanje

Saglasno odredbi člana 87. stav 6. Zakona, dohodak za oporezivanje čini razlika između dohotka utvrđenog u skladu sa st. 2. do 5. ovog člana i neoporezivog iznosa iz stava 1. istog člana Zakona.

To znači, da se dohodak za oporezivanje utvrđuje kao razlika između godišnjeg zbira prihoda (koji su predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana, uvećanog za iznos koji se obvezniku isplati po osnovu povraćaja doprinosa) ostvarenih u 2014. godini umanjenog za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje (plaćene na ostvareni prihod u toj kalendarskoj godini) i neoporezivog iznosa od 2.211.336 dinara.

Izuzetno, obvezniku kome je u 2014. godini vršeno umanjenje neto prihoda prema odredbama Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013), dohodak za oporezivanje umanjuje se za iznos za koji je u 2014. godini izvršeno umanjenje neto prihoda.

 1. Poreska osnovica

Poresku osnovicu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana predstavlja oporezivi dohodak, saglasno odredbama člana 88. Zakona. Oporezivi dohodak čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka iz člana 88. stav 1. Zakona.

Prema članu 88. stav 1. Zakona, obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke koji iznose:

 • za obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 845 dinara;
 • za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, što iznosi 567 dinara.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

 1. Poreska stopa

Prema odredbi člana 89. Zakona, godišnji porez na dohodak građana obračunava se i plaća po propisanoj poreskoj stopi.

Naime, za poreskog obveznika koji je u kalendarskoj godini ostvario oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade, stopa godišnjeg poreza je 10%.

Ukoliko je poreski obveznik ostvario oporezivi dohodak koji je viši od šestostruke prosečne godišnje zarade, na iznos koji je viši od šestostruke prosečne godišnje zarade primenjuje se stopa godišnjeg poreza od 15%.

Prema tome, ako je poreski obveznik ostvario oporezivi dohodak u iznosu koji:

– nije viši od 4.422.672 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10%;

– je viši od 4.422.672 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10% na iznos koji nije viši od 4.422.672 dinara, a poreska stopa od 15% na iznos preko 4.422.672 dinara.

 1. Poreska prijava

Zaključno sa 31. martom 2015. godine poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu podnosila se na Obrascu PPDG-2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za godinu, koji je bio propisan Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 49/2014 i 28/2015).

Počev od 1. aprila 2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana podnosi se isključivo u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan pravilnikom kojim se uređuje podnošenje poreske prijave elektronskim putem, na Obrascu PPDG-2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za godinu, koji je propisan

Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 49/2014, 28/2015 i 30/2015).

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana koji je zaključno sa 31. martom 2015. godine podneo poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu, neposredno ili putem pošte, ne podnosi poresku prijavu u elektronskom obliku.

Poreska prijava podnosi se najkasnije do 15. maja 2015. godine.

Poresku prijavu obveznik-rezident podnosi poreskom organu na čijoj teritoriji ima prebivalište, a obveznik-nerezident poreskom organu na čijoj teritoriji ima boravište.

Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ, na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i drugih podataka koji su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze.

NAPOMENA: Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu, kojima je u toj godini vršeno umanjenje neto prihoda prema odredbama Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, iznos umanjenja neto prihoda iskazuju na Obrascu PPDG-2R pod red. br. 3.13.1. – Iznos umanjenja neto prihoda. Za potrebe utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana, pod red. br. 3.14. – Dohodak za oporezivanje, iskazuje se iznos koji predstavlja razliku između ukupnog dohotka utvrđenog u skladu sa st. 2. do 5. člana 87. Zakona (pod red. br. 3.12) i neoporezivog iznosa (pod red. br. 3.13), kao i iznosa za koji je u 2014. godini izvršeno umanjenje neto prihoda (pod red. br. 3.13.1).

Primer načina obračuna godišnjeg poreza za obveznika koji je ostvario prihod po osnovu zarade kod jednog poslodavca, ugovora o autorskom delu (zaključenih sa isplatiocima koji nisu svrstani u javni sektor, kao i sa isplatiocem prihoda svrstanim u javni sektor u kom slučaju je izvršeno umanjenje neto prihoda), od davanja u zakup nepokretnosti i kome je izvršen povraćaj doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu:

Red. br. Opis Iznos
1. Bruto zarada 5.000.000
2. Neoporezivi iznos zarade (11.000 + 11.242 x 11) 134.662
3. Poreska osnovica (1-2) 4.865.338
4. Porez (10% x 3) 486.534
5. Najviša godišnja osnovica doprinosa 3.685.560
6. Doprinosi na teret zaposlenog (19,9% x 5) 733.426
7. Ukupno porez i doprinosi (4 + 6) 1.219.960
8. Prihod za oporezivanje (3 – 7) 3.645.378
9. Bruto autorski honorar 4.000.000
10. Normirani troškovi (43% x 9) 1.720.000
11. Oporezivi prihod (9 – 10) 2.280.000
12. Porez (20% x 11) 456.000
13. Doprinos za PIO na teret primaoca (26% x 11)* 592.800
14. Ukupno porez i doprinosi (12 + 13) 1.048.800
15. Prihod za oporezivanje (11 – 14) 1.231.200
16. Bruto prihod od izdavanja nepokretnosti 4.000.000
17. Normirani troškovi (25% x 16) 1.000.000
18. Oporezivi prihod (16 – 17) 3.000.000
19. Porez (20% x 18) 600.000
20. Prihod za oporezivanje (18 – 19) 2.400.000
21. Iznos po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 100.000
22. Ukupan godišnji prihod (8 + 15 + 20 + 21) 7.376.578
23. Neoporezivi iznos 2.211.336
24. Iznos umanjenja neto prihoda** 165.000
25. Dohodak za oporezivanje (22 – 23 – 24) 5.000.242
26. Lični odbici (za obveznika i jednog člana) 405.412
27. Oporezivi dohodak – poreska osnovica za godišnji porez (25 – 26) 4 594.830
28. Oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade 4.422.672
29. Oporezivi dohodak preko šestostruke prosečne godišnje zarade (27-28) 172.158
30. Porez po stopi od 10% (10% x 28) 442.267
31. Porez po stopi od 15% (15% x 29) 25.824
32. Godišnji porez (30 + 31) 468.091

* Radi prikaza načina obračuna pretpostavljeno je da je obveznik prihode ostvario posle 1. avgusta 2014. godine, od kada je stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje 26%, saglasno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 57/2014).
** Unosi se iznos za koji je u 2014. godini izvršeno umanjenje neto prihoda obveznika, saglasno Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013).“

Objašnjenje Ministarstva finansija br. 110-00-104/2015-04 od 01.04.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje