Kakav poreski tretman imaju usluge savetovanja u oblasti poreza

Servis računara online zakazivanje

Kakav poreski tretman imaju usluge savetovanja u oblasti poreza

„Povodom zahteva br. 337-00-78/2015-10 od 1.4.2015. godine obaveštavamo vas da poreski propisi, koji uređuju poreski sistem Republike Srbije, ne sadrže ograničenja u smislu određivanja lica koja imaju pravo, odnosno koja mogu da vrše usluge savetovanja u oblasti poreza, niti ograničenja po pitanju načina pružanja predmetnih usluga. Nezavisno od toga, obaveštavamo vas i o poreskom tretmanu predmetnih usluga sa aspekta poreskih zakona, i to:

Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

Mesto prometa usluga poreskog savetovanja, a samim tim i obaveze obračunavanja PDV za te usluge, određuje se prema mestu primaoca usluga, tj. prema mestu u kojem primalac usluga obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pružaju usluge, odnosno mestu u kojem primalac usluga ima sedište ili prebivalište.

S tim u vezi, kada obveznik PDV pruža usluge poreskog savetovanja, za koje je mesto prometa Republika Srbija, dužan je da obračuna PDV po opštoj stopi PDV od 20%. Takođe, PDV se obračunava i kada strano lice (lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište) vrši promet usluga poreskog savetovanja, za koje je mesto prometa Republika Srbija, pri čemu obavezu obračunavanja PDV u tom slučaju ima poreski dužnik – poreski punomoćnik stranog lica, odnosno primalac usluga ako strano lice nije odredilo poreskog punomoćnika u Republici Srbiji.

U slučaju kada obveznik PDV vrši promet usluga poreskog savetovanja, za koje je mesto prometa inostranstvo, ne postoji obaveza obračunavanja PDV.

Naime, odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: ZPDV) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. ZPDV).

Saglasno odredbi člana 10. stav 1. tačka 1) ZPDV, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik iz člana 8. i člana 9. stav 2. ovog zakona.

Prema odredbama člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) ZPDV, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je poreski punomoćnik koga odredi strano lice koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište, a koje obavlja promet dobara i usluga u Republici Srbiji, odnosno primalac dobara i usluga, ako strano lice ne odredi poreskog punomoćnika.

Prema odredbama člana 12. st. 1. i 2. ZPDV, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište, ako se radi o uslugama savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (7) ZPDV).

Saglasno članu 23. stav 1. ZPDV, opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%.

Sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana

Saglasno odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: ZPDG), porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak, i to na prihode iz svih izvora, osim onih prihoda koji su posebno izuzeti od oporezivanja. ZPDG nisu propisane poreske olakšice u odnosu na poreskog obveznika koji ostvaruje prihod po osnovu pružanja usluga poreskog savetovanja. Naime, porez na prihode po osnovu pružanja usluga poreskog savetovanja obračunava se i plaća na isti način za svako fizičko lice koje je saglasno ZPDG obveznik poreza na dohodak građana.

Prema odredbi člana 6. ZPDG, poreski obveznik je fizičko lice koje je po odredbama tog zakona dužno da plati porez. Obaveza plaćanja poreza na dohodak građana odnosi se kako na fizičko lice koje je u poreskom smislu rezident Republike Srbije, tako i na fizičko lice koje nije rezident Republike Srbije.

Rezident Republike Srbije je obveznik poreza na dohodak građana za dohodak koji je ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi (član 7. stav 1. ZPDG). Odredbama st. 2-7. istog člana ZPDG uređeno je koje se fizičko lice smatra rezidentom Republike Srbije.

Nerezident Republike Srbije je fizičko lice koje nije rezident Republike Srbije. Ovo lice je, saglasno odredbi člana 8. ZPDG, obveznik poreza na dohodak građana samo za dohodak koji je ostvarilo na teritoriji Republike Srbije.

Sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon i 142/2014 – dalje: ZPDPL) primaocu savetodavnih usluga – rezidentnom pravnom licu (kao i stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog obveznika) priznaje se rashod po osnovu tih usluga, odnosno pružalac usluga iskazuje prihod po navedenom osnovu koji ulazi u poresku osnovicu poreza na dobit pravnih lica. Prihod koji ostvari nerezidentno pravno lice po navedenom osnovu ne oporezuje se na teritoriji Republike Srbije.

Izuzetno, na usluge koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom od rezidentnog pravnog lica, bez obzira na mesto pružanja ili korišćenja usluge, obračunava se i plaća porez po odbitku po stopi od 25% (član 40. stav 3. ZPDPL).

Sa aspekta Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Prema članu 17. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014), poreski savetnik je lice koje obavlja poslove poreskog savetovanja poreskog obveznika u poreskom postupku. Ako poreski savetnik nastupa i kao poreski punomoćnik poreskog obveznika, mora imati punomoćje za obavljanje poslova iz člana 14. ovog zakona. Obavljanje delatnosti poreskog savetovanja uređuje se posebnim zakonom.

Zakon o obavljanju delatnosti poreskog savetovanja još uvek nije donet.“

Mišljenje Ministarstva finansija br.337-00-172/2015-04 od 21.04.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje