Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak građana

Ostvarivanje prava na otpremninu zaposlenog kome je prestao radni odnos po drugom osnovu a ne po odlasku u penziju

Ostvarivanje prava na otpremninu zaposlenog kome je prestao radni odnos po drugom osnovu a ne po odlasku u penziju „Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) poslodavac je dužan da zaposlenom u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini […]