Prenos udela bez naknade u privrednom društvu bez naknade sa jednog na drugo fizičko lice ne oporezuje se ni porezom na poklon ni porezom na dohodak građana

Servis računara online zakazivanje

Prenos udela bez naknade u privrednom društvu bez naknade sa jednog na drugo fizičko lice ne oporezuje se ni porezom na poklon ni porezom na dohodak građana

Prenos bez naknade udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, sa jednog na drugo fizičko lice, ne oporezuje se ni porezom na poklon u skladu sa odredbom člana 14. stav 6. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon), niti porezom na dohodak građana u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-01253/2014-04 od 24.11.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje