Vrednosno garantno pismo i plaćanje poreza na dohodak

Vrednosno garantno pismo dato fizičkom licu i plaćanje poreza na dohodak

„U slučaju kada je osiguravajuće društvo u cilju podsticanja prodaje polisa autoodgovornosti u okviru svoje poslovne politike, internim aktima regulisalo da pod jednakim uslovima svim fizičkim licima – osiguranicima daje uz polisu autoodgovornosti i vrednosno garantno pismo sa ličnim podacima osiguranika i vozila, na osnovu koga osiguranici dobijaju mogućnost da u pravnom licu sa kojim osiguravajuće društvo ima zaključen ugovor o poslovno tehničkoj saradnji, iskoriste vrednosno garantno pismo tako što će od tog pravnog lica nabaviti robu, odnosno usluge (u konkretnom slučaju kupovina robe za vozilo, usluge besplatnog tehničkog pregleda vozila i sl.), takvo primanje ne predstavlja prihod fizičkog lica koji je predmet oporezivanja porezom na dohodak građana, što znači da po tom osnovu ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak građana po odbitku.

* * *

Saglasno odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon), porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak i to na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-01-378/2013-04 od 21.10.2014. godine