Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom ili drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana

Servis računara online zakazivanje

Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom ili drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana

„Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica, u visini kupoprodajne cene, nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana. Takođe, predmet oporezivanja ovim porezom nije ni razlika između prodajne i nabavne cene koju fizičko lice ostvari prenosom uz naknadu udela u pravnom licu. Međutim, predmetna razlika između prodajne i nabavne cene predstavlja prihod fizičkog lica koji je predmet oporezivanja porezom na kapitalni dobitak u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon).

* * *

Odredbom člana 72. stav 1. tačka 3) Zakona propisano je da kapitalni dobitak prestavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, uključujući i investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova.

Prema odredbi člana 87. stav 1. Zakona, godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike i to:

1)      rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;

2)      nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

3)      Odredbom člana 87. stav 2. Zakona propisano je da se dohotkom iz stava 1. ovog člana Zakona smatra godišnji zbir:

  1. zarada iz čl. 13. do 14b Zakona;
  2. oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. Zakona;
  3. oporezivog prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. Zakona;
  4. oporezivog prihoda od izdavanja nepokretnosti iz člana 63. stav 3. Zakona;
  5. oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. Zakona;
  6. oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona;
  7. oporezivih drugih prihoda iz člana 85. Zakona;
  8. prihoda po osnovima iz tač. 1) do 7) ovog stava, ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-165/2014-04 od 10.07.2014. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje