Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o drugim prihodima

Prodaja sekundarnih sirovina pravnim subjektima koji su registrovana za vršenje otkupa tih sirovina i porez na dohodak

Prodaja sekundarnih sirovina pravnim subjektima koji su registrovana za vršenje otkupa tih sirovina i porez na dohodak   „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju […]

Oporezivanje primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći

Oporezivanje primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći „Odredbom člana 18. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu solidarne pomoći za […]

Ne plaća se porez na dohodak na isplate stipendije ili kredita deci preminulih radnika do neoporezivog iznosa

Ne plaća se porez na dohodak na isplate stipendije ili kredita deci preminulih radnika do neoporezivog iznosa   „Odredbom člana 9. stav 1. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se porez na […]

Plaća se porez na drugi prihod na primanja (troškovi puta, smeštaja, kotizacije na seminaru) licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

Plaća se porez na drugi prihod na primanja (troškovi puta, smeštaja, kotizacije na seminaru) licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca   „Plaća se porez na drugi prihod na primanja (troškovi puta, smeštaja, kotizacije na seminaru) licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca „Odredbom člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu […]

Oporezivanje stipendije koje prima fizičko lice na redovnom školovanju od davaoca stipendije na osnovu njegovog opšteg akta a u cilju rešavanja i obezbeđivanje njegovih kadrovskih potreba

„Odredbom člana 9. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se ne plaća porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu stipendija i kredita učenika i studenata – […]

Oporezivanje primanja fizičkog lica koje nije u radnom odnosu kod poslodavca

Oporezivanje primanja fizičkog lica koje nije u radnom odnosu kod poslodavca   „Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon), odredbama čl. 1. i 2. propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica […]

Korisnik starosne penzije plaća porez na dohodak na prihode po osnovu ugovora o delu

Korisnik starosne penzije plaća porez na dohodak na prihode po osnovu ugovora o delu   „Odredbom člana 12. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009 – dalje: Zakon), propisano je da kad osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), […]

Plaćanje poreza na dohodak na prihod od kamate po devizne štednje i drugih depozita

Plaćanje poreza na dohodak na prihod od kamate po devizne štednje i drugih depozita   „Zakonom o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda („Sl. glasnik RS“, br. 5/2009 – dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 30.1.2009. godine, uređeno je privremeno izuzimanje od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta […]

Porez na isplatu naknade troškova službenog putovanja koja se isplaćuje fizičkom licu – konsultantu koji je angažovan po osnovu ugovora o delu

Porez na isplatu naknade troškova službenog putovanja koja se isplaćuje fizičkom licu – konsultantu koji je angažovan po osnovu ugovora o delu   „Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr. i 31/2009 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak […]

Prihod po osnovu posredovanja između domaćih i stranih pravnih lica je oporeziv

Prihod po osnovu posredovanja između domaćih i stranih pravnih lica je oporeziv   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i […]