Oporezivanje stipendije koje prima fizičko lice na redovnom školovanju od davaoca stipendije na osnovu njegovog opšteg akta a u cilju rešavanja i obezbeđivanje njegovih kadrovskih potreba

Servis računara online zakazivanje

„Odredbom člana 9. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se ne plaća porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu stipendija i kredita učenika i studenata – u mesečnom iznosu do 7.787 dinara (usklađeni dinarski iznos primenjuje se u periodu od 1.2.2010. godine do 31.1.2011. godine).

Pravilnikom o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 31/2001 i 5/2005 – dalje: Pravilnik) bliže je uređeno ostvarivanje prava na poresko izuzimanje stipendija i kredita učenika i studenata.

U članu 7. Pravilnika propisano je da se poresko izuzimanje na primanja po osnovu stipendija i kredita ostvaruje do zakonom propisanog (neoporezivog) iznosa za stipendije i kredite koji se učenicima srednjih škola i studentima viših škola i fakulteta isplaćuju po ugovoru:

  • u skladu sa zakonom kojim se uređuje učenički i studentski standard u Republici Srbiji;
  • od strane davalaca, u čiju delatnost, pored ostalog, spada i stimulisanje, odnosno pomoć u školovanju učenika i studenata (državne organizacije i institucije, nevladine organizacije, dobrotvorne i druge organizacije, fondacije, fondovi, zadužbine i dr.);
  • od strane preduzeća i drugih pravnih lica, odnosno preduzetnika, u funkciji rešavanja i obezbeđivanja njihovih kadrovskih potreba.

Pravo na poresko izuzimanje za stipendije i kredite ne može se, saglasno članu 8. Pravilnika, ostvariti u slučaju kad se stipendije i krediti isplaćuju licima koja su zaposlena kod davaoca stipendija ili kredita, kao i učenicima koji pohađaju osnovnu školu (obavezno osnovno obrazovanje).

Na iznos stipendije i kredita koji se isplaćuje iznad Zakonom propisanog neoporezivog iznosa od 7.787 dinara, plaća se porez na dohodak građana na ostale – druge prihode po članu 85. stav 1. tačka 12) Zakona.

Shodno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika, a imajući u vidu okolnosti predmetnog slučaja, primanje fizičkog lica (koje nije u radnom odnosu kod isplatioca – davaoca prihoda, već se nalazi na redovnom školovanju) po osnovu stipendije koju ostvaruje saglasno uslovima propisanim Pravilnikom, od strane pravnog lica kao isplatioca – davaoca stipendije, a u funkciji rešavanja i obezbeđivanja njegovih kadrovskih potreba, sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica ima poreski tretman stipendije saglasno Zakonu, tj. izuzeto je od oporezivanja porezom na dohodak građana do visine propisanog neoporezivog iznosa.

Međutim, u slučaju kada se vrši naknada troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, pa i naknada troškova školovanja, odnosno stipendiranja, a nisu ispunjeni uslovi propisani Pravilnikom da bi to davanje imalo poreski tretman stipendije u smislu Zakona, takvo primanje predstavlja drugi prihod fizičkog lica, saglasno odredbi člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona.

Porez na drugi prihod fizičkih lica podleže oporezivanju porezom na dohodak građana po stopi od 20%, koja se primenjuje na poresku osnovicu koju čini oporezivi prihod kao razlika između bruto prihoda i iznosa normiranih troškova u visini od 20%, u skladu sa članom 85. stav 3. i članom 86. Zakona.

Inače, ukazujemo da saglasno načelu fakticiteta, Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju utvrđuje sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda koje ostvari fizičko lice, prema članu 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009 i 72/2009 – dr. zakon).“

 Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-1179/2010-04 od 28.06.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje