Plaća se porez na drugi prihod na primanja (troškovi puta, smeštaja, kotizacije na seminaru) licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

Plaća se porez na drugi prihod na primanja (troškovi puta, smeštaja, kotizacije na seminaru) licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

 

„Plaća se porez na drugi prihod na primanja (troškovi puta, smeštaja, kotizacije na seminaru) licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

„Odredbom člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se ostalim prihodima u smislu ovog zakona smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca.

Saglasno pomenutoj zakonskoj odredbi, a imajući u vidu navode u konkretnom slučaju da pravno lice – isplatilac prihoda snosi troškove puta, smeštaja i kotizacije za učešće na seminaru licima koja nisu u radnom odnosu kod njega, već su u radnom odnosu kod njegovog poslovnog partnera (drugo lice), smatramo da naknada tih troškova fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca predstavlja prihod fizičkog lica koji podleže oporezivanju porezom na dohodak građana na drugi prihod, u skladu sa članom 85. Zakona.

Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od 20%, koja se primenjuje na osnovicu koju čini oporezivi prihod (bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%), u skladu sa odredbama čl. 85. i 86. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-786/2010-04 od 28.06.2010. godine