Ne plaća se porez na dohodak na isplate stipendije ili kredita deci preminulih radnika do neoporezivog iznosa

Servis računara online zakazivanje

Ne plaća se porez na dohodak na isplate stipendije ili kredita deci preminulih radnika do neoporezivog iznosa

 

„Odredbom člana 9. stav 1. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se porez na dohodak građana ne plaća na primanja ostvarena po osnovu stipendija i kredita učenika i studenata u mesečnom iznosu do 7.787 dinara.

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu stipendija i kredita učenika i studenata bliže je uređeno Pravilnikom o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 31/2001 i 5/2005 – dalje: Pravilnik).

U članu 7. Pravilnika propisano je da se poresko izuzimanje na primanja po osnovu stipendija i kredita ostvaruje do zakonom propisanog iznosa za stipendije i kredite koji se učenicima srednjih škola i studentima viših škola i fakulteta isplaćuju po ugovoru:

  1. u skladu sa zakonom kojim se uređuje učenički i studentski standard u Republici Srbiji;
  2. od strane davalaca, u čiju delatnost, pored ostalog, spada i stimulisanje, odnosno pomoć u školovanju učenika i studenata (državne organizacije i institucije, nevladine organizacije, dobrotvorne i druge organizacije, fondovi, fondacije i zadužbine i dr.);
  3. od strane preduzeća i drugih pravnih lica, odnosno preduzetnika, u funkciji rešavanja i obezbeđivanja njihovih kadrovskih potreba.

Pravo na poresko izuzimanje ne može se ostvariti za stipendije i kredite koji se isplaćuju licima koja su zaposlena kod davaoca stipendija ili kredita, kao i učenicima koji pohađaju osnovnu školu (obavezno osnovno obrazovanje), saglasno članu 8. Pravilnika.

Ukoliko se davanje vrši fizičkom licu, nezavisno od toga što se od strane davaoca nominuje kao stipendija i kredit, ako ne ispunjava Pravilnikom propisane uslove za ostvarivanje prava na poresko izuzimanje stipendija i kredita učenika srednjih škola i studenata viših škola i fakulteta, ne može imati poreski tretman stipendije i kredita u smislu napred navedenih odredbi Zakona i Pravilnika.

Dakle, ukoliko se vrši novčana isplata fizičkom licu (deci preminulih radnika) po osnovu stipendije ili kredita, u skladu sa odredbama Pravilnika, do visine propisanog neoporezivog iznosa, takvo primanje je izuzeto od oporezivanja porezom na dohodak građana.

Kada se isplata po navedenom osnovu vrši u iznosu iznad visine propisanog neoporezivog iznosa, to davanje (za deo iznad neoporezivog iznosa) ima poreski tretman drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na drugi prihod saglasno članu 85. stav 1. tačka 12) Zakona.

U slučaju kada se isplata vrši po predmetnom osnovu s tim da nisu ispunjeni uslovi propisani Pravilnikom, takvo primanje takođe ima poreski tretman drugog prihoda i u celosti podleže plaćanju poreza na drugi prihod saglasno tački 13) tog člana Zakona.

Porez na druge prihode plaća se po stopi od 20% na osnovicu koju čini oporezivi prihod, kao razlika između bruto prihoda i normiranih troškova u visini od 20%, saglasno odredbama člana 85. st. 1. do 3. i člana 86. Zakona.

Porez na drugi prihod obračunava se i plaća po odbitku, u skladu sa čl. 99. i 101. Zakona. To znači da je isplatilac prihoda, kao poreski platac, dužan da porez obračuna, obustavi i uplati na propisan račun u momentu isplate prihoda, prema propisima koji važe na dan isplate prihoda.

Prilikom isplate stipendija i kredita iznad neoporezivog iznosa, kao i u slučaju kad takvo primanje u celosti podleže oporezivanju porezom na dohodak građana kao drugi prihod, isplatilac podnosi zbirnu poresku prijavu o plaćenom porezu po odbitku na obrascu PP OPJ-8 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode – primanja iznad neoporezivog iznosa (stipendije i krediti učenika i studenata, hranarine sportista amatera, pomoć za slučaj smrti, putni troškovi i druga primanja kada se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje) i Specifikaciju uplate poreza prema opštinama, u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 137/2004 i 82/2006).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-64/2010-04 od 19.08.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje