Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o drugim prihodima

Prihod po osnovu posredovanja između domaćih i stranih pravnih lica je oporeziv

Prihod po osnovu posredovanja između domaćih i stranih pravnih lica je oporeziv   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i […]

Prihod koji ostvare članovi učeničke zadruge je oporeziv

Prihod koji ostvare članovi učeničke zadruge je oporeziv   „Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon) odredbom člana 85. stav 5. propisano je, pored ostalog, da se na druge prihode koje ostvari član učeničke zadruge, obračunati porez […]

Oporezivanje prihoda fizičkog lica koje iznajmljuje putničko vozila bez naknade

Oporezivanje prihoda fizičkog lica koje iznajmljuje putničko vozila bez naknade   „Odredbom člana 82. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na prihode od davanja u zakup opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih […]

Troškovi i drugi rashodi lica koja nisu zaposlena kod isplatioca

Troškovi i drugi rashodi lica koja nisu zaposlena kod isplatioca   „Kada pravno lice koje je isplatilac prihoda fizičkom licu koje nije u radnom odnosu kod njega, uplati sredstva po osnovu naknade troškova za učešće tog lica na seminarima i predavanjima, posmatrano sa poreskog aspekta, deo dokumentacije koji se odnosi na „pravdanje troškova“, pored ostalog, […]