Oporezivanje primanja fizičkog lica koje nije u radnom odnosu kod poslodavca

Servis računara online zakazivanje

Oporezivanje primanja fizičkog lica koje nije u radnom odnosu kod poslodavca

 

„Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon), odredbama čl. 1. i 2. propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti tim zakonom. Prihodi koji podležu oporezivanju porezom na dohodak građana iz stava 1. član 3. Zakona, oporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, činjenjem ili na drugi način (stav 2. tog člana Zakona).

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona, propisano je da se prihodima u smislu ovog zakona smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, uključujući i druga besteretna davanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica.

Porez na drugi prihod plaća se po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20% (čl. 85. i 86. Zakona).

Imajući u vidu navedeno, u slučaju kad fizičko lice ostvaruje primanje (bilo u novcu, u naturi, činjenjem ili na drugi način) koje predstavlja ekvivalent za neki njegov rad, odnosno protivuslugu ili pritivčinidbu za neku njegovu aktivnost u korist davaoca tog primanja (kod koga nije u radnom odnosu), a koje primanje po svojoj prirodi predstavlja dohodak fizičkog lica, takvo primanje ima karakter drugog prihoda i podleže oporezivanju porezom na dohodak građana saglasno odredbama čl. 85. i 86. Zakona.

Takođe, saglasno načelu fakticiteta, Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, opredeljuje poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-165/2009-04od 10.05.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje