Prodaja sekundarnih sirovina pravnim subjektima koji su registrovana za vršenje otkupa tih sirovina i porez na dohodak

Servis računara online zakazivanje

Prodaja sekundarnih sirovina pravnim subjektima koji su registrovana za vršenje otkupa tih sirovina i porez na dohodak

 

„Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak, na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti Zakonom.

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona propisano je da se ostalim prihodima u smislu tog zakona smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito, pored ostalog, prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, ako nisu oporezovani kao prihodi od samostalne delatnosti u smislu ovog zakona.

Obveznik poreza na druge prihode je fizičko lice koje ostvari te prihode (stav 2. tog člana Zakona).

Poresku osnovicu čini oporezivi prihod, kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, na koju se primenjuje poreska stopa od 20%. Na druge prihode koje ostvari fizičko lice po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, obračunati porez umanjuje se za 40%.

Saglasno navedenom, sa stanovišta poreza na dohodak građana, ukoliko se radi o prihodima koje fizičko lice ostvari po osnovu prodaje pojedinih predmeta, odnosno delova predmeta sopstvene pokretne imovine (koji u pogledu svojstava, kao i sa stanovišta namene i upotrebe, po svojoj suštini predstavljaju sekundarne sirovine, u momentu prodaje, odnosno otkupa), pravnim licima koja su registrovana za vršenje otkupa sekundarnih sirovina, a radi njihove dalje prerade u smislu sekundarnih sirovina, smatramo da tako ostvareni prihod podleže plaćanju poreza na dohodak građana kao drugi prihod, saglasno odredbi člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-109/2010-04 od 28.01.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje