Korisnik starosne penzije plaća porez na dohodak na prihode po osnovu ugovora o delu

Servis računara online zakazivanje

Korisnik starosne penzije plaća porez na dohodak na prihode po osnovu ugovora o delu

 

„Odredbom člana 12. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009 – dalje: Zakon), propisano je da kad osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa, u skladu sa tim zakonom.

Fizičko lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o dopunskom radu i drugog ugovora ili po nekom drugom osnovu, a za izvršen rad ostvaruje ugovorenu naknadu za rad (dalje: ugovorena naknada), kao osiguranik po tom osnovu u skladu sa sistemskim zakonima koji uređuju određene vrste obaveznog socijalnog osiguranja, obveznik je doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a lice koje nije osigurano po drugom osnovu obveznik je i doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, saglasno odredbama člana 7. stav 1. tačka 9) i člana 8. stav 1. tačka 16) Zakona.

Na primanja po osnovu ugovorene naknade plaća se doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 22%, a za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu na ugovorenu naknadu plaća se i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 12,3%, saglasno odredbi člana 44. Zakona.

Osnovica doprinosa za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana (član 28. Zakona). Kod obračuna i plaćanja doprinosa na ugovorenu naknadu, saglasno odredbi člana 36. stav 3. Zakona, ne primenjuje se najniža mesečna osnovica.

Doprinos za obavezno socijalno osiguranje za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu isplatilac je dužan da obračuna, obustavi i uplati prilikom isplate ugovorene naknade, saglasno članu 57. Zakona, a kada fizičko lice ugovorenu naknadu ostvaruje od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, dužno je da samo obračuna i uplati doprinose na način koji je za te slučajeve propisan za plaćanje poreza na dohodak građana, prema članu 107. Zakonu o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009).

Prema tome, imajući u vidu navedene zakonske odredbe, u konkretnom slučaju, fizičko lice koje je korisnik starosne penzije i koje ostvari prihod po osnovu ugovora o delu, obveznik je doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Takođe, i u slučaju kad fizičko lice koje nije korisnik starosne penzije a ostvari prihod po osnovu ugovora o delu, obveznik je doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, s tim da ukoliko to lice nije osigurano po drugom osnovu na obavezno zdravstveno osiguranje, obveznik je i doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-146/2009-04 od 04.12.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje